Deklaracja dostępności Centrum Organizacji Kształcenia AGH

Centrum Organizacji Kształcenia AGH (COK) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej COK.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-05

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Treści niedostępne:

  • • w serwisie znajdują się grafiki bez tekstów alternatywnych;
  • • w serwisie znajdują się grafiki bez tekstów alternatywnych - jako linki oraz o charakterze dekoracyjnym. Grafiki występujące w charakterze linków opatrzone są elementem tekstowym definiującym podstronę, do której prowadzą;
  • • w serwisie część treści tekstowych i nietekstowych posiada zbyt niski kontrast;
  • • serwis nie jest możliwy do obsługi z poziomu klawiatury;
  • • w serwisie występują linki bez dostępnej nazwy;
  • • w serwisie występują linki otwierające się w nowym oknie bez ostrzegania o tym użytkownika
  • • w serwisie nie ma widocznego fokusu (jedynie w polu wyszukiwarki na przycisku "szukaj");
  • • strona z wynikami wyszukiwania działa w innym szablonie. Użytkownik nie jest informowany o przeniesieniu na stronę z wynikami wyszukiwania;
  • • na stronie zamieszczane są pliki w dwóch wersjach: PDF i DOC. Na stronie znajdują się skany dokumentów w formacie PDF, które nie są odczytywane przez czytniki stron.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-07-20.
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Na stronie cok.agh.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dagmara Kobiela.
E-mail: dako@agh.edu.pl
Telefon: 12 617 48 95.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – https://bip.brpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna Centrum Organizacji Kształcenia

1. Dostępność siedziby COK

Siedziba AGH znajduje się w dzielnicy Krowodrza. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się przy ul. Czarnowiejskiej, al. Mickiewicza, a tramwajowe przy Placu Inwalidów oraz ul. 3 Maja i ul. Piłsudskiego.

 

Biura poszczególnych Działów wchodzących w skład Centrum Organizacji Kształcenia znajdują się w budynkach C-1 (1., 2. i 3. piętro), A-3 (parter) oraz C-5 (4. piętro).

 

1. Wejście główne do budynku C-1 znajduje się przy Alei Mickiewicza 30. Przy wejściu do budynku znajdują się schody. Jest dostępny podjazd przeznaczony dla osób poruszających się na wózkach.

 

2. Wejście główne do budynku A-3 znajduje się od strony kampusu AGH, przy bramie głównej AGH, ul. Reymonta 7. Przy wejściu do budynku znajdują się schody. Jest dostępny podjazd przeznaczony dla osób poruszających się na wózkach (od strony budynku Centrum Dydaktyki U-2).

 

3. Wejście główne do budynku C-5 (Centrum Energetyki) znajduje się od strony kampusu AGH, bliżej ul. Czarnowiejskiej. Wejście pozbawione jest schodów.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind

Wszystkie budynki wyposażone są w windy. Korytarze w budynkach zapewniają swobodne poruszanie się.

 

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynkach nie ma wyżej wymienionych specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

 

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu wewnętrznym, od strony wejścia (windy) do budynku A-0  dostosowanego dla osób niepełnosprawnych znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

 

Na parking prowadzi wjazd od ulicy Reymonta 7 (Brama Główna). Wjazd na parking ogranicza szlaban przy, którym znajduje się domofon oraz stanowisko obsługi. Istnieje możliwość ubiegania się kartę otwierającą szlaban lub pomoc pracownika Straży AGH.

 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynków można wejść z psem asystującym.

 ***

W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych – www.bon.agh.edu.pl