Jakość kształcenia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie w swej stuletniej już historii wykształciła 200 000 inżynierów i magistrów zapewniając kadrę specjalistów dla polskiej gospodarki. Wykształcenie, które zdobyć https://www.cok.agh.edu.pl/można w naszej Akademii jest bardzo cenione przez pracodawców – zarówno w kraju, jak i za granicą. Błyskotliwe kariery wielu absolwentów AGH dają łatwy do prześledzenia praktyczny dowód jakości i użyteczności wiedzy, jaką zdobyli oni w murach AGH.

 

Nasi absolwenci to ludzie posiadający wysokie kwalifikacje, które pozwalają im podejmować pracę zawodową w większości branż przemysłowych, ale także z powodzeniem pełnić funkcje w administracji centralnej czy biznesie na każdym szczeblu. Studia w Akademii Górniczo-Hutniczej pozwalają również zdobyć wiedzę i umiejętności, dzięki którym wielu naszych absolwentów zakłada własne firmy i rozpoczyna działalność gospodarczą. W gronie wychowanków Akademii znaleźć można prezesów wielkich, międzynarodowych koncernów, osoby sprawujące funkcje publiczne (ministrowie, wojewodowie, prezydenci miast), ale także znanych i cenionych na całym świecie artystów. Wielu realizuje się w pracy w wielkich korporacjach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Cenią sobie oni przede wszystkim wykształcenie zdobyte w Akademii Górniczo-Hutniczej oraz praktyczny aspekt przekazywanej tutaj wiedzy.

 

Nauczyciele akademiccy posiadają bogate doświadczenie zdobyte w zakładach przemysłowych. Studenci mają natomiast możliwość odbywania praktyk zawodowych oraz staży w wielu renomowanych firmach, co znacznie poprawia ich start w dorosłe, zawodowe życie. Duża część z nich podejmuje pracę już w trakcie studiów.

 

Doskonała kadra naukowo-dydaktyczna, świetne wyposażenie, nowoczesne laboratoria i aparatura, szeroka współpraca z przemysłem i firmami nowoczesnych technologii oraz ciągła i nieustająca dbałość o jakość kształcenia sprawiają, że Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie od stu lat pozostaje wiodącą polską uczelnią techniczną.

 

 

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej

im. Stanisława Staszica w Krakowie

w latach 2012-2020

Informacje ogólne o jakości kształcenia w AGH

 

W związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce podjęto w AGH intensywne prace nad dostosowaniem Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) do wymagań nowej Ustawy, zmienionych wytycznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz nowej struktury organizacyjnej, w której powołano Rady Dyscyplin Naukowych. Zmiany USZJK wprowadzane są w kontekście projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, tak by stworzyć system mający na celu dostosowywanie procesu kształcenia do zmieniających się potrzeb i wymagań oraz jeszcze lepsze diagnozowanie i eliminację zjawisk niepożądanych w procesie kształcenia.

Od roku akademickiego 2020/2021 USZJK rozpoczyna funkcjonowanie na zasadach określonych w:

- zarządzeniu Nr 91/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.  

 

zarządzeniu Nr 101/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu funkcjonowania Uczelnianego Zespołu Audytu Dydaktycznego w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.   

 

- zarządzeniu Nr 29/2021 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania badań ankietowych oraz hospitacji w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 załącznik nr 1

 

 - zarządzeniu nr 55/2021 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 20 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Wsparcia Dydaktyki realizowanego w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB) w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie