10.12.2020

Dział Jakości Kształcenia w Centrum Organizacji Kształcenia AGH poszukuje osób na dwa stanowiska administracyjne w Biurze Wsparcia Dydaktyki


Wymagania stawiane kandydatom:
1) wykształcenie wyższe,
2) umiejętność redagowania tekstów oraz opracowywania zestawień i wstępnych analiz,
3) bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności aplikacji Word i Excel,
4) umiejętność posługiwania się technikami internetowymi,
5) zdolność koncepcyjnego i analitycznego myślenia,
6) umiejętność pracy pod presją czasu,
7) umiejętność pracy w zespole,
8) samodzielność, umiejętność samodzielnej organizacji i planowania pracy własnej,
9) umiejętność szybkiego uczenia się,
10) dokładność, systematyczność, sumienność, terminowość,
11) wysoka kultura osobista,
12) dyspozycyjność.

Dodatkowymi atutami będą:
1) znajomość przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzeń wykonawczych w zakresie spraw związanych z organizacją studiów wyższych i jakością kształcenia na studiach wyższych,
2) umiejętność pracy na bazach danych,
3) komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
4) doświadczenie zawodowe w zakresie spraw związanych z organizacją studiów wyższych i jakością kształcenia na studiach wyższych,
5) znajomość zasad funkcjonowania szkoły wyższej.

Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu, początkowo na okres próbny z możliwością przedłużenia, także na czas nieokreślony. Przewidywany termin zatrudnienia 1 stycznia 2021 r.

Zgłoszenie winno zawierać:
1) CV,
2) list motywacyjny,
3) dokumenty (kserokopie) poświadczające przebieg pracy zawodowej, wykształcenie, dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje oraz ewentualne referencje.

Akademia Górniczo-Hutnicza nie wymaga od Państwa jakichkolwiek innych informacji niż wynikające z przepisów prawa (tj. imię/imiona i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia). Jeżeli jednak zdecydują się Państwo dołączyć do zgłoszenia swoje zdjęcie lub inne informacje, prosimy o wypełnienie i dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik do komunikatu.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji procesu rekrutacji na ww. stanowisko pracy jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. Z pełną treścią informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych można się zapoznać na stronie internetowej AGH ( w zakładce Ochrona Danych Osobowych).

Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą tylko ze wstępnie wybranymi (na podstawie złożonych dokumentów) kandydatami. Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Dokumenty należy składać w Biurze Centrum Organizacji Kształcenia AGH, 30-059 Kraków, al. A. Mickiewicza 30, pawilon C-1, pokój numer 114 z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Biurze Wsparcia Dydaktyki w Dziale Jakości Kształcenia”, za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu) albo mailowo na adres: cok@agh.edu.pl w terminie do 17 grudnia 2020 r. do godziny 15:00.

Do pobrania:

Oferta pracy w PDF oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych