01.10.2019

Procedura skreślenia studenta z listy studentów z powodu rezygnacji 2019


Przygotowaliśmy wzór oświadczenia o rezygnacji ze studiów, który ma na celu uprościć procedurę skreślenia studenta z powodu rezygnacji. Prosimy o umieszczenie wzoru na stronach internetowych Państwa dziekanatów oraz informowanie studentów, którzy zgłaszają informacje o chęci rezygnacji ze studiów do pobrania oświadczenia, wypełnienia i złożenia w dziekanacie. Podanie jest również dostępne na stronie Działu Nauczania w zakładce "Wzory podstawowych wniosków dla studentów", w sekcji "Studia wyższe" pod adresem:

https://www.dzn.agh.edu.pl/studia-wyzsze/wzory-podstawowych-wnioskow-dla-studentow/


Oświadczenie zostało skonstruowane w ten sposób, by usprawnić procedurę skreślenia z listy studentów z powodu rezygnacji. Zawiera ono pouczenie dla studenta oraz podstawę prawną, na podstawie której następuje skreślenie z listy studentów z powodu rezygnacji.

Poniżej przedstawiamy procedurę skreślenia studenta z powodu rezygnacji:

1. Podpisane i wypełnione przez studenta oświadczenie o rezygnacji ze studiów należy złożyć w dziekanacie Wydziału;

2. Na podstawie oświadczenia Dziekan Wydziału wydaje decyzję administracyjną o skreśleniu z listy studentów z powodu rezygnacji (wzór decyzji znajduje się w Systemie Dziekanat.XP pod nazwą "Skreślenie - rezygnacja - 2019" oraz znajdzie się w Systemie USOS);

3. Skreślenie z listy studentów z powodu rezygnacji następuje w dniu doręczenia decyzji administracyjnej o skreśleniu z listy studentów z powodu rezygnacji ze studiów - jest to zmiana dotychczasowego postępowania, gdyż nie musimy czekać 14 dni na uprawomocnienie się decyzji, ani też czekać na złożenie przez studenta oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania. Podstawą prawną jest tutaj art. 130  § 4 kpa. Zatem jeśli decyzja o skreśleniu z listy studentów z powodu rezygnacji została doręczona studentowi w dniu  4 października 2019 r., z taką samą datą ustawiamy status "Skreślenie". Tryb ten ma zastosowanie wyłącznie w przypadku decyzji o skreśleniu z listy studentów z powodu rezygnacji. Przy pozostałych decyzjach postępujemy tak jak dotychczas (zatem czekamy aż decyzja stanie się ostateczna i dopiero wtedy wstawiamy status "Skreślenie").

Uprości to procedurę skreślania z powodu rezygnacji szczególnie w przypadkach, gdy student odbierze decyzję osobiście.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Zespołem ds. Studiów Wyższych (Działem Organizacji Studiów).

Wzór oświadczenia o rezygnacji.