08.12.2021

Proces kształcenia w okresie świąteczno-noworocznym - wytyczne Prorektora ds. Kształcenia


W związku ze zmianą zarządzenia Rektora nr 56/2021 Rektora AGH w sprawie działalności Uczelni od 1 października 2021 roku Prorektor ds. Kształcenia wprowadził szczegółowe zasady organizacji procesu kształcenia w okresie świąteczno-noworocznym (od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022).

Obowiązuje zalecenie unikania organizacji zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni - powinny odbywać się co do zasady zdalnie.

W przypadku zajęć laboratoryjnych przy aparaturze, zajęć terenowych, warsztatowych i praktycznych, oraz w przypadku zajęć dla studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia prowadzenie zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni (lub ich odrobienie w późniejszym terminie) jest możliwe wyłącznie za zgodą Dziekana w uzgodnieniu pomiędzy prowadzącym zajęcia a studentami.

W przypadku studentów ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia, jeżeli Dziekan Wydziału za zgodą Rektora i w porozumieniu z wydziałowym organem Samorządu Studentów wprowadził zmiany w organizacji roku akademickiego ustalonej przez Rektora, dokonując przesunięć terminów sesji egzaminacyjnych, egzaminy i zaliczenia przewidziane w ww. okresie mogą odbywać się na terenie Uczelni.

Do pobrania:

Wytyczne Prorektora ds. Kształcenia AGH w sprawie organizacji procesu kształcenia w okresie od 20 grudnia br. do 9 stycznia 2022 r.