03.07.2014

AGH nie będzie pobierać opłat za drugi i kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej oraz za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS

Uprzejmie informujemy, że Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 5 czerwca 2014 r. (sygn. akt K 35/11), opublikowanym w Dz. U. poz. 821, uznał, że przepisy dotyczące odpłatności za drugi i kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej oraz za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS, tj. art. 99 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz ust. 1b, a także art. 170a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, są niezgodne z art. 70 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadą poprawnej legislacji wywodzoną z art. 2 Konstytucji.


W związku z powyższym Senat AGH na posiedzeniu w dniu 3 lipca br. Uchwałą nr 85/2014 postanowił nie pobierać opłat za kształcenie na drugim lub kolejnym kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej oraz za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS na studiach stacjonarnych, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a i 1b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, od studentów, w stosunku do których wydano decyzję o przyjęciu na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2014/2015 nie później jednak niż do 31 października 2014 r. oraz w latach wcześniejszych.

 

Oznacza to, że osoby, które dotychczas zostały przyjęte na drugi bądź kolejny kierunek studiów stacjonarnych w AGH, a także osoby, które starają się o przyjęcie na studia stacjonarne na drugim bądź kolejnym kierunku studiów w aktualnie trwającej rekrutacji na studia w AGH, nie będą zobowiązane do płatności za studia. Studenci nie będą również zobowiązani do płatności za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS na studiach stacjonarnych, jeżeli są to zajęcia objęte planem studiów. Nadal jednak będzie wymagana zgoda Dziekana Wydziału na realizację dodatkowych przedmiotów, w tym także spoza planu studiów, a także na podjęcie dodatkowej specjalności w ramach tego samego kierunku studiów.

Jednocześnie informujemy, że w Sejmie RP znajduje się projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, który zakłada w szczególności zmianę niekonstytucyjnych przepisów już od 1 października br. Mimo publikacji tekstu projektu na stronie internetowej Sejmu (www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2085) nadal nie jest znane uzasadnienie ww. wyroku Trybunału, które – wedle zapowiedzi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – ma mieć istotny wpływ na ostateczny kształt zakwestionowanych przepisów.

Stąd też dotychczas złożone przez kandydatów i studentów oświadczenia o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat, według ministerialnego wzoru, należy pozostawić w teczkach akt osobowych. Natomiast od nowego roku akademickiego 2014/2015 takie oświadczenia nie będą już wymagane od studentów, jak to miało miejsce dotychczas. W trakcie trwania bieżącej rekrutacji na studia informacyjnie będą zbierane oświadczenia wyłącznie od kandydatów na studia na pierwszy rok studiów według wzoru opracowanego wspólnie przez Dział Nauczania i Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Z kolei ze względu na sygnalizowane powyżej zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym prawdopodobnie takie oświadczenia będą wymagane wyłącznie od studentów zmieniających uczelnię.

O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco.