17.08.2021

Zniesienie ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni / ważność legitymacji studenckiej


12 sierpnia MEiN opublikowało rozporządzenie, na mocy którego uchylone zostały ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni (wprowadzone na mocy rozporządzenia MEiN z 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

W tym kontekście należy mieć na uwadze, że obowiązuje zapis art. 51b ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stanowiący, że legitymacje studenckie są ważne przez 60 dni po zakończeniu okresu ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni, tj. do 14 października br.

Więcej informacji znaleźć można pod linkiem:

www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/uchylenie-rozporzadzenia-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-niektorych-podmiotow-systemu-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid-19

Tekst rozporządzenia:

- rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19