Mistrzowie Dydaktyki w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW: POWR.04.03.00-00-0074/17

znaki: Funduszy Europejskich, barwy RP, logo NAWA i znak Unii Europejskiej

 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Współpraca ponadnarodowa Mistrzowie Dydaktyki w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW: POWR.04.03.00-00-0074/17

 

Cele projektu:

 

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu. W ramach projektu przewiduje się opracowanie koncepcji i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze tutoringu ukierunkowanych na wsparcie wybitnie zdolnej młodzieży, jak również młodzieży mniej uzdolnionej. Zostaną one opracowane, przetestowane, a następnie wdrożone w polskich uczelniach przy wykorzystaniu potencjału i doświadczeń partnera z zagranicy.

 

Okres realizacji:  2018.10.24 - 2020.12.31

 

Kierownik projektu: dr hab. inż. Jacek Tarasiuk, prof. nadzw., Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

 

Wsparcie administracyjne: mgr Małgorzata Bartyś, mbartys@agh.edu.pl, tel. 12 617 27 12

 

Całkowita wartość projektu: 293 220,40 PLN

 

Dofinansowanie z UE : 293 220,40 PLN