Akty prawne

– Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) - tekst jednolity

 

Zarządzenie nr 1/2020 Rektora AGH w sprawie szczegółowej organizacji i trybu rozliczania zajęć dydaktycznych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie: