Najczęściej zadawane pytania dotyczące pensum i rozliczeń dydaktyki

1. Jakie są obowiązujące przepisy prawne dotyczące rozliczania dydaktyki?

 

W trakcie sporządzania planów obciążenia dydaktycznego i sprawozdań z wykonania zadań dydaktycznych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów własnych i ogólnouczelnianych. Dokumentami, które obowiązują, są:

• Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r.

poz. 1668, z późn. zm.);

• Zarządzenie nr 39/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w

Krakowie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie Regulaminu pracy Akademii Górniczo-

Hutniczej;

• Zarządzenie nr 40/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w

Krakowie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie stawek za godziny ponadwymiarowe;

• Zarządzenie nr 1/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w

Krakowie z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowej organizacji i trybu rozliczania

zajęć dydaktycznych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stan

 

2. Gdzie można znaleźć obowiązujące przepisy prawne dotyczące rozliczania dydaktyki oraz wzory formularzy?

 

Wszelkie akty prawne, a także wzory formularzy znajdują się na stronie Centrum Organizacji Kształcenia w zakładce Pensum: Akty prawne, Wzory formularzy.

 

3. Gdzie należy składać dokumenty związane z rozliczaniem dydaktyki?

 

Wydziały i jednostki pozawydziałowe zobowiązane są do przekazania planów i sprawozdań z dydaktyki do Działu Utrzymania Systemów Obsługi Studiów w Centrum Organizacji Kształcenia - pawilon C-1, pok. 110.

 

4. W jakim terminie należy złożyć do Centrum Organizacji Kształcenia plan obciążenia dydaktycznego pracowników wydziału oraz planowaną liczbę godzin ponadwymiarowych?

 

Nieprzekraczalnym terminem złożenia tych dokumentów jest 30 listopada każdego roku akademickiego.

 

5. Jakie dokumenty należy złożyć w związku z planowaniem obciążenia dydaktycznego nauczycieli akademickich?

 

Wydziały oraz jednostki pozawydziałowe mają obowiązek przygotować plan obciążenia dydaktycznego swoich pracowników na formularzach zgodnych z obowiązującym w danym roku akademickim zarządzeniem Rektora.

 

6. Jaki jest ostateczny termin składania sprawozdania z wykonania obowiązków dydaktycznych?

 

Nieprzekraczalnym terminem składania tego dokumentu jest 10 października każdego roku akademickiego.

 

Wyjątkiem jest termin złożenia planu obciążenia dydaktycznego na rok akademicki 2019/2020, który (zgodnie z § 8 ust. 3 Zarządzenia nr 1/2020 Rektora AGH z dnia 8 stycznia 2020 r.) należy złożyć w Centrum Organizacji Kształcenia w terminie do dnia 24 stycznia 2020 r.

 

7. Jakie dokumenty i w jakiej liczbie należy złożyć w celu rozliczenia obowiązków dydaktycznych zrealizowanych w roku akademickim?

 

• Jeden egzemplarz sprawozdania z wykonania obciążeń dydaktycznych poszczególnych

nauczycieli akademickich jednostki, zatrudnionych na podstawie mianowania albo umowy o

pracę wraz z informacją o liczbie godzin zrealizowanych przez doktorantów samodzielnie

prowadzących zajęcia oraz liczbie godzin zrealizowanych w ramach umów cywilnoprawnych,

zatwierdzony przez dziekana wydziału;

• Jeden egzemplarz wykazu prac dyplomowych;

• Polecenie wypłaty za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych w ramach

danego wydziału, zatwierdzone przez dziekana wydziału;

• Polecenie wypłaty za godziny ponadwymiarowe na studiach niestacjonarnych w ramach

danego wydziału, zatwierdzone przez dziekana wydziału;

• Kartę profesora z zagranicy.

 

Zgodnie z § 5 ust. 1 Zarządzenia nr 1/2020 Rektora AGH z dnia 8 stycznia 2020 r. powyższe dokumenty należy dostarczyć również w wersji elektronicznej, która jest zgodna z wersją papierową.

 

8. Jak rozliczyć pensum nauczycieli akademickich, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim?

 

Zgodnie z § 52 ust. 7 Regulaminu Pracy AGH nauczycielowi akademickiemu w czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela akademickiego, w tym także w przypadku odwołania zajęć przez Rektora albo dziekana wydziału, godziny zajęć dydaktycznych wynikające z pensum.

dydaktycznego, które według planu zajęć przypadałyby na okres tej nieobecności, zalicza się, dla celów ustalenia liczby godzin zajęć dydaktycznych, jako godziny przepracowane zgodnie z planem.

 

9. Czy obniżenie wymiaru pensum upoważnia do pobrania wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

 

Zgodnie z § 54 ust. 4 Regulaminu Pracy AGH nauczycielowi akademickiemu, który korzysta z obniżenia pensum dydaktycznego, o którym mowa w § 51 Regulaminu Pracy (tzw. obniżka funkcyjna), a także w stosunku do którego znajduje zastosowanie § 50 ust. 6 – 8 Regulaminu Pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje jedynie za zajęcia zrealizowane powyżej pensum dydaktycznego ustalonego dla danego stanowiska na podstawie § 50 Regulaminu Pracy.

 

10. Czy przyznane obniżki pensum sumują się?

 

Nie. Zgodnie z § 51 ust. 4 Regulaminu Pracy AGH obniżka pensum dydaktycznego dopuszczalna jest tylko z jednego tytułu i tylko na okres jednego roku akademickiego.  

 

11. Czy pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu mogą prowadzić zajęcia w ramach godzin ponadwymiarowych?

 

Zgodnie z § 54 ust. 16 Regulaminu Pracy AGH Rektor, na wniosek dziekana wydziału (dyrektora centrum dydaktycznego), może wyrazić zgodę na prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych przez nauczyciela akademickiego zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy w wysokości do 50% ustalonego dla niego pensum dydaktycznego.

 

12. Czy zmiana stanowiska w danej grupie (badawczo – dydaktyczna/ dydaktyczna) w trakcie roku akademickiego powoduje zmianę wymiaru pensum?

 

Zgodnie z § 50 ust. 4 Regulaminu Pracy AGH zmiana stanowiska (w danej grupie) w trakcie roku akademickiego nie powoduje zmiany wymiaru pensum.

 

13. Czy zmiana stanowiska wiążąca się ze zmianą grupy w trakcie roku akademickiego powoduje zmianę wymiaru pensum?

 

Zgodnie z § 50 ust. 4 Regulaminu Pracy AGH zmiana grupy w trakcie roku akademickiego powoduje zmianę wymiaru pensum.

 

14. Czy nauczyciel akademicki może prowadzić zajęcia w ramach godzin ponadwymiarowych, podczas gdy inni nauczyciele akademiccy jednostki nie wykonują pełnego pensum dydaktycznego?

 

Zgodnie z § 54 ust. 17 Regulaminu Pracy AGH nauczycielowi akademickiemu nie powierza się realizacji zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych, jeżeli pozostali nauczyciele akademiccy jednostki nie wykonują pensum dydaktycznego.

 

15. Kto może prowadzić wykłady?

 

Zgodnie z § 49 ust. 1 Regulaminu Pracy AGH wykłady mogą być prowadzone wyłącznie przez nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy. 

Z zastrzeżeniem § 95 Regulaminu W roku akademickim 2019/2020 wykłady mogą być prowadzone wyłącznie przez nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora lub przez nauczyciela akademickiego, który w dniu 30 września 2019 był zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy lub wykładowcy.

 

⇐ Powr