Projekt JOIN US-All Great Stories Begin Here!

 

 

Akademia-Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie w ramach Programu Welcome to Poland pozyskała środki finansowe o maksymalnej wartości 490 680,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100) na realizację projektu JOIN US-All Great Stories Begin Here! w ramach wyżej wymienionego programu.

 

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny, Prorektor ds. Kształcenia.

Projekt jest realizowany w okresie od 5 listopada 2018 r. do 31 marca 2021 r. w ramach Programu Welcome to Poland.

 

Krótki opis projektu JOIN US-All Great Stories Begin Here!

 

 


 

Program Welcome to Poland

 

Celem projektu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy, przygotowanie organizacyjne miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry zagranicznej oraz rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu. Kluczowym działaniem będzie również kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu społecznym uczelni.

 

Budżet projektu wynosi 33 333 333,00 złotych, z czego 28 093 333,05 złotych stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


 

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.