Napęd i sterowanie hydrostatyczne

Program kursu:

1. Podstawy teoretyczne napędu i sterowania hydrostatycznego: podstawowe prawa i zależności matematyczne, statyka i dynamika cieczy, straty ciśnienia, symbole graficzne elementów hydraulicznych (2 h).

2. Ciecze hydrauliczne: podział, właściwości fizyczne, kryteria doboru cieczy (1 h).

3. Budowa, zasada działania oraz dobór elementów przetwarzających energię w układach napędu hydrostatycznego: pompy wyporowe, siłowniki hydrauliczne, silniki wyporowe (3 h).

4. Podział i sposoby montowania elementów w układach, zasada działania i przykłady konstrukcyjne oraz dobór elementów sterujących w układach sterowania hydrostatycznego: zawory sterujące kierunkiem przepływu, zawory sterujące ciśnieniem, zawory sterujące natężeniem przepływu, zawory działające w technice proporcjonalnej serwozaworowej (wstęp), zawory w technice nabojowej (7 h).

5. Akumulatory hydrauliczne – podział, budowa zasada działania, dobór (1 h).

6. Filtracja cieczy i filtry – podział, budowa, dobór filtrów (2 h).

7. Elementy złączne, przewody hydrauliczne – podział, przykłady konstrukcji (1 h).

8. Osprzęt hydrauliczny oraz elementy pomocnicze – konstrukcje, przykłady doboru, zbiorniki cieczy, chłodnice, nagrzewnice, przekaźniki, przełączniki ciśnieniowe (2 h).

9. Podstawowe układy hydrostatyczne – budowa, zasada działania, układy sterowania kierunkiem przepływu, układy nastawiania siły lub momentu obrotowego, układy nastawiania prędkości liniowej i obrotowej (2 h).

10. Eksploatacja układów hydrostatycznych – obsługa, konserwacja (1 h).

11. Budowa podstawowych układów hydrostatycznych na stanowiskach laboratoryjnych – kontrola działania (7 h).

12. Pomiar wielkości fizycznych w układach hydrostatycznych na stanowiskach laboratoryjnych: pomiary natężeń przepływów, ciśnień i spadków ciśnień, pomiary temperatury (1 h).

 

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 6 do 10 osób. Główny nacisk kursu kładziony jest na wykorzystanie przyswojonej wiedzy w zagadnieniach praktycznych. W ramach zaliczenia kursu uczestnicy rozwiązują test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Absolwenci kursu otrzymują dyplom AGH ukończenia kursu oraz certyfikat potwierdzający odbycie kursu na stanowiskach firmy Parker Hannifin w Laboratorium Napędu i Sterowania Hydraulicznego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie.

 

Czas trwania:

Kurs obejmuje 30 godzin zajęć rozłożonych na 4 kolejne dni w tygodniu lub dwa spotkania sobotnio-niedzielne (uzgodnione po wcześniejszej konsultacji z uczestnikami).

 

Termin zgłoszeń:

Zgłoszenia przyjmowane są przez organizatora w sposób ciągły. W razie potrzeby będą uruchamiane dodatkowe terminy kursów.

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Katedra Automatyzacji Procesów

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon B-2, p. I, pok.104/5

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr Małgorzata Gacek (tel.: 12 617 30 62, e-mail: mgacek@agh.edu.pl)

 

Opłaty:

2 200 zł