Dla dziekanów, prodziekanów ds. kształcenia i studenckich oraz pracowników dziekanatów

Od września 2009 r. Dział Nauczania w ramach podnoszenia jakości obsługi procesu kształcenia w AGH organizuje i prowadzi cykliczne spotkania informacyjne w tym zakresie:

- od listopada 2010 r. – odbywają się spotkania z pracownikami dziekanatów zaangażowanymi w proces kształcenia;

- od września 2016 r. – Prorektor ds. Kształcenia przy współpracy Działu Nauczania prowadzi comiesięczne spotkania z Prodziekanami odpowiedzialnymi za proces kształcenia na poszczególnych wydziałach.

Spotkania te mają na celu nie tylko omawianie bieżących problemów związanych z procesem kształcenia w naszej Uczelni, ale także podejmowanie prób mających na celu doskonalenie obsługi dydaktycznej.

 

Spotkania dziekanatowe

Informacje ze spotkań dziekanatowych

Prezentacje ze spotkań z dziekanami

Szczegółowe wytyczne dotyczące postępowania w przypadku wydawania odpisów i wyciągów z dokumentacji przebiegu studiów, a także udostępniania informacji o studentach i absolwentach osobom trzecim

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Pismo Prorektora ds. Kształcenia ws. odnotowywania osiągnięć studentów w systemie USOS - semestr letni 2021/2022

Reforma szkolnictwa wyższego i nauki – ustawa 2.0

Dokumentacja przebiegu studiów

Archiwum