Odwołania do Prorektora ds. Kształcenia

W celu ujednolicenia i usprawnienia procedury dotyczącej składania przez studentów odwołań do Prorektora ds. Kształcenia od decyzji dziekana wydziału uprzejmie informujemy, że ODWOŁANIE:

  • - należy kierować NA PIŚMIE za pośrednictwem dziekana wydziału, który jest organem pierwszej instancji, do Prorektora AGH ds. Kształcenia prof. dr. hab. inż. Wojciecha Łużnego;
  • - powinno być podpisane przez studenta czytelnym podpisem;
  • - powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko studenta (ew. kierunek studiów, rok studiów), adres do korespondencji, żądanie wraz z uzasadnieniem merytorycznym oraz całkowity opis sprawy;
  • - powinno zawierać kompletną dokumentację sprawy, a więc niezbędne jest dołączenie przez studenta do odwołania wszelkich dokumentów mogących stanowić dowód w sprawie;
  • - odwołania powinny być składane w dziekanacie wydziału bądź przesłane na adres wydziału za pośrednictwem poczty, z dopiskiem "odwołanie do Rektora".


Jeżeli odwołanie nie jest zgodne z ww. wymaganiami, student zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie odwołania bez rozpoznania.

Jeżeli w odwołaniu student nie wskazał adresu i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, odwołanie pozostawia się bez rozpoznania.

 

Zobacz:

Wzór odwołania do Prorektora ds. Kształcenia (.doc).