Sprawy dyscyplinarne

Zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. 2018 poz. 1668) za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.

Karami dyscyplinarnymi są:

  • - upomnienie;
  • - nagana;
  • - nagana z ostrzeżeniem;
  • - zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku;
  • - wydalenie z uczelni.


Uprzejmie informujemy, że w sprawach dyscyplinarnych prowadzonych przeciwko studentom AGH istnieje możliwość korzystania z pomocy obrońcy. W tym celu można skontaktować się ze Studencką Poradnią Prawną UJ.

 
Akty prawne