Nostryfikacja dyplomu ukończenia studiów wyższych

Informacje ogólne

• Dyplom ukończenia studiów za granicą może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej (wykaz umów – https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/umowy-dwustronne-dotyczace-uznawalnosci-wyksztalcenia) określającej równoważność, a w przypadku jej braku – w drodze postępowania nostryfikacyjnego, zaś osoba, której dyplom został uznany za równoważny polskiemu dyplomowi i tytułowi, może posługiwać się odpowiednim polskim tytułem zawodowym.

 

• Postępowanie nostryfikacyjne wszczyna się na wniosek zainteresowanego, który należy złożyć do uczelni posiadającej odpowiednią kategorię naukową (A+, A albo B+) w dyscyplinie, której dotyczy wniosek. Osoba składająca wniosek powinna również brać pod uwagę profil uczelni, pozwalający na jego merytoryczną ocenę.

 

• Za postępowanie nostryfikacyjne pobierana jest opłata w wysokości 3 605 PLN.

 

• W przypadku stwierdzenia braku właściwości uczelni do przeprowadzenia postępowania, uczelnia wydaje postanowienie o odmowie jego przeprowadzenia, na które przysługuje zażalenie. Nie pobiera się wówczas opłaty za postępowanie nostryfikacyjne.

Postępowanie nostryfikacyjne w AGH oraz procedura złożenia wniosku

Postępowanie nostryfikacyjne w AGH odbywa się zgodnie z Zarządzeniem nr 53 Rektora AGH z 10 września 2021 r.:

 

• Zarządzenie ws. nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie w AGH:

• Załącznik nr 1* – wniosek ws. nostryfikacji dyplomu

 

* Załącznik jest dwujęzyczny (polsko-angielski).


Aby rozpocząć postępowanie ws. nostryfikacji dyplomu należy złożyć wniosek wg wzoru powyżej wraz z dokumentami, tj.:

• dyplomem ukończenia studiów;

• dokumentami umożliwiającymi ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów, w szczególności: suplementem do dyplomu, wykazem zaliczonych przedmiotów i uzyskanych ocen, indeksem lub innym dokumentem, pracą dyplomową;

• świadectwem, dyplomem lub innym dokumentem, na podstawie którego wnioskodawca został przyjęty na studia;

• dowodem wniesienia opłaty (3 605 PLN) za postępowanie nostryfikacyjne.

 

Wniosek należy złożyć w biurze Centrum Organizacji Kształcenia AGH.


Dyplom ukończenia studiów, który będzie nostryfikowany, suplement do dyplomu oraz dokument, na podstawie, którego wnioskodawca został przyjęty na studia należy przedłożyć w oryginale w celu wykonania przez upoważnionego pracownika uczelni poświadczonej kopii. Oryginały tych dokumentów są zwracane wnioskodawcy.

 

Sugerujemy, aby do dokumentacji umożliwiającej ocenę przebiegu studiów, w szczególności w zakresie nabywanej wiedzy i umiejętności, dołączyć bardziej szczegółowe opisy programu studiów, zrealizowanych przedmiotów (sylabusy). Jeśli opisy są dostępne w formie elektronicznej, akceptowalne jest wskazanie linku do strony internetowej, na której się znajdują.

 

Do wniosku należy także dołączyć tłumaczenia przysięgłe na język polski dokumentów (dyplom ukończenia studiów, który będzie nostryfikowany, suplement do dyplomu oraz dokument, na podstawie, którego wnioskodawca został przyjęty na studia). Tłumaczenia powinny być sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego albo sporządzone i poświadczone przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W przypadku wątpliwości co do autentyczności dokumentów, o których mowa powyżej, AGH może zażądać przedłożenia przez wnioskodawcę określonego dokumentu wraz z apostille lub legalizacją wykonaną przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji lub szkolnictwa wyższego wydano dany dokument, lub akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji lub szkolnictwa wyższego wydano dany dokument.

Opłata za przeprowadzenie nostryfikacji dyplomu

Opłatę za przeprowadzenie postępowania w wysokości 3 605 PLN należy uiścić na konto AGH: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 – nr subkonta: 9715.

 

Tytuł przelewu powinien zawierać nr subkonta: 9715 oraz dane osoby aplikującej, np. 9715/Jan Kowalski/opłata za postępowanie ws. nostryfikacji dyplomu.

Przebieg procedury nostryfikacji (maksymalnie 90 dni):

Procedurze są podawane wyłącznie wnioski, które spełniają wszystkie wymogi formalne, tzn. złożone zostały wszystkie wymagane dokumenty oraz została uiszczona opłata za przeprowadzenie procedury nostryfikacyjnej.

 

 

Do terminu, o którym mowa powyżej, nie wlicza się okresów wyznaczonych na:

• przedłożenie apostille lub legalizacji i tłumaczenia dokumentów
• złożenie egzaminów lub odbycie praktyk zawodowych – w przypadku zobowiązania wnioskodawcy do uzupełnienia efektów uczenia się.

Merytoryczna ocena wniosku i zakończenie postępowania:

Prorektor ds. Kształcenia przekazuje wniosek odpowiedniemu wydziałowi AGH. Dziekan tego wydziału powołuje Zespół, którego zadaniem jest merytoryczna ocena wniosku. Po przeprowadzeniu procedury oceny wniosku Zespół sporządza protokół wraz z opinią:

 

• pozytywną w sprawie uznania dyplomu ukończenia studiów za równoważny dyplomowi polskiemu i odpowiedniemu tytułowi zawodowemu

 

Wydawane jest wówczas zaświadczenie o równoważności dyplomu uzyskanego za granicą z polskim dyplomem i tytułem zawodowym. Zaświadczenie jest ważne łącznie z oryginałem dyplomu albo odpisem dyplomu poświadczonym za zgodność z oryginałem.

 

• negatywną w sprawie odmowy uznania dyplomu ukończenia studiów za równoważny dyplomowi polskiemu i odpowiedniemu tytułowi zawodowemu

• w sprawie zobowiązania aplikanta do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych w przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów.

 

W przypadku zobowiązania do uzupełnienia efektów kształcenia dziekan wydziału informuje wnioskodawcę na piśmie wraz z uzasadnieniem o konieczności złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych wraz ze wskazaniem warunków i terminów przeprowadzenia egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych.

 

Prorektor ds. Kształcenia po otrzymaniu dokumentacji w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej wniosku, działając z upoważnienia Rektora AGH:

 

• uznaje dyplom ukończenia za granicą studiów za równoważny polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu oraz wydaje stosowne zaświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia MNiSW w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie, albo

• w drodze decyzji administracyjnej odmawia uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu.

 

Odmowa uznania dyplomu za równoważny

Odmowa uznania dyplomu za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi ukończenia studiów wyższych może nastąpić w szczególności w przypadku, gdy:

 

• instytucja, która wydała dyplom, lub instytucja, w której prowadzone było kształcenie:

a) w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa ta instytucja, nie była akredytowaną uczelnią w dniu wydania dyplomu lub realizowała program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu,

b) nie działa w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa,

• program studiów wyższych albo jego część były realizowane niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie;

• osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą nie wykonała obowiązków wynikających z opinii sprawie zobowiązania aplikanta do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych w przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów.

 

⇐ Powrót