Nostryfikacja dyplomu

 

Dyplom ukończenia studiów za granicą może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej (wykaz umów – https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/umowy-dwustronne-dotyczace-uznawalnosci-wyksztalcenia) określającej równoważność, a w przypadku jej braku – w drodze postępowania nostryfikacyjnego, zaś osoba, której dyplom został uznany za równoważny polskiemu dyplomowi i tytułowi, może posługiwać się odpowiednim polskim tytułem.

 

Postępowanie nostryfikacyjne wszczyna się na wniosek zainteresowanego.

 

Postępowanie prowadzi uczelnia posiadająca kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek.

 

Po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego wydaje się zaświadczenie.

 

Za postępowanie nostryfikacyjne pobierana jest opłata w wysokości 3 205 PLN.

 

W przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania, uczelnia wydaje postanowienie o odmowie jego przeprowadzenia, na które przysługuje zażalenie. Wówczas nie pobiera się opłaty za postępowanie nostryfikacyjne.

 


Postępowanie w sprawie nostryfikacji dyplomu w AGH odbywa się zgodnie z Zarządzeniem nr 53 Rektora AGH z 10 września 2021 r.:

 

• Zarządzenie ws. nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie w AGH:

• Załącznik nr 1 – wniosek ws. nostryfikacji dyplomu

 

* Załącznik jest dwujęzyczny (polsko-angielski).


 

Przebieg procedury nostryfikacji (maksymalnie 90 dni):

 

1. Złożenie wniosku (formularz podania stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora AGH) wraz z załącznikami do Prorektora ds. Kształcenia za pośrednictwem Centrum Organizacji Kształcenia AGH (w biurze COK - dane kontaktowe w panelu po prawej stronie), tj.:

1) dyplomem ukończenia studiów,

2) dokumentami umożliwiającymi ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów, w szczególności: suplementem do dyplomu, wykazem zaliczonych przedmiotów i uzyskanych ocen, indeksem lub innym dokumentem, pracą dyplomową,

3) świadectwem, dyplomem lub innym dokumentem, na podstawie którego wnioskodawca został przyjęty na studia,

4) dowodem wniesienia opłaty (3 205 PLN) za postępowanie nostryfikacyjne:
– konto AGH: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
– nr subkonta: 9715
Tytuł przelewu powinien zawierać nr subkonta: 9715 oraz dane osoby aplikującej,
np. 9715/Jan Kowalski/opłata za postępowanie ws. nostryfikacji dyplomu

 

Dokumenty wymienione w pkt 1-4, należy przedłożyć w oryginale w celu wykonania przez upoważnionego pracownika Uczelni poświadczonej kopii.

 

Do wniosku należy także dołączyć tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego albo sporządzone i poświadczone przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

 

➤ W przypadku wątpliwości co do autentyczności dokumentów, o których mowa powyżej, AGH może zażądać przedłożenia przez wnioskodawcę określonego dokumentu wraz z apostille lub legalizacją wykonaną przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji lub szkolnictwa wyższego wydano dany dokument, lub akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji lub szkolnictwa wyższego wydano dany dokument.

 

2. Badanie właściwości uczelni do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego oraz weryfikacja formalna wniosku:

Po wpłynięciu wniosku badania jest właściwość uczelni do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego, a następnie dokonywana weryfikacja formalna wniosku - maksymalnie 14 dni. W trakcie procedury oceny formalnej wniosku, w przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku, aplikant jest wzywany do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 14 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

➤ W przypadku stwierdzenia braku właściwości uczelni do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego, wydawane jest postanowienie o odmowie przeprowadzenia postępowania, na które aplikantowi przysługuje zażalenie (wnoszone w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia).

 

➤ W przypadku stwierdzenia braku właściwości uczelni do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego nie pobiera się opłaty za postępowanie nostryfikacyjne.

 

3. Ocena merytoryczna wniosku:

Prorektor ds. Kształcenia przekazuje wniosek odpowiedniemu Wydziałowi AGH, który prowadzi procedurę oceny merytorycznej wniosku. Maksymalnie po 30 dniach od jego otrzymania wydaje opinię:

• pozytywną w sprawie uznania dyplomu ukończenia studiów za równoważny dyplomowi polskiemu i odpowiedniemu tytułowi zawodowemu

• negatywną w sprawie odmowy uznania dyplomu ukończenia studiów za równoważny dyplomowi polskiemu i odpowiedniemu tytułowi zawodowemu

• w sprawie zobowiązania aplikanta do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych w przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów.

 

4. Zakończenie postępowania:

Prorektor ds. Kształcenia po otrzymaniu dokumentacji w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej wniosku, działając z upoważnienia Rektora AGH:

• uznaje dyplom ukończenia za granicą studiów za równoważny polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu oraz wydaje stosowne zaświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia MNiSW w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie, albo

• w drodze decyzji administracyjnej odmawia uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu.

 

Odmowa uznania dyplomu za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi ukończenia studiów wyższych może nastąpić w szczególności w przypadku, gdy:

1) instytucja, która wydała dyplom, lub instytucja, w której prowadzone było kształcenie:

a) w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa ta instytucja, nie była akredytowaną uczelnią w dniu wydania dyplomu lub realizowała program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu,

b) nie działa w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa,

2) program studiów wyższych albo jego część były realizowane niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie;

3) osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą nie wykonała obowiązków wynikających z opinii sprawie zobowiązania aplikanta do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych w przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów.

 

➤ Złożenie egzaminów lub odbycie praktyk zawodowych nie wlicza się do terminu 90 dni na przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego.

 

Przydatne linki:

https://kwalifikator.nawa.gov.pl/ – ogólne informacje o wybranych rodzajach dyplomów ukończenia studiów uzyskanych za granicą
https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/baza-aktow-prawnych – przepisy regulujące kwestie uznawalności zagranicznego wykształcenia w Polsce
Uznawalność wykształcenia, informacje o systemach edukacji:
https://www.enic-naric.net/index.aspx
WHED: https://www.whed.net/home.php
NUFFIC: https://www.nuffic.nl/en/subjects/diploma/education-systems
NORRIC: https://norric.org/
WENR: https://wenr.wes.org/
APNNIC: https://apnnic.net/
SCHOLARO PRO: https://www.scholaro.com/pro/Countries
QENTRY: https://www.q-entry.eu/

 

⇐ Powrót