Zajęcia dydaktyczne w AGH mogą być prowadzone przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość, tj. jako zajęcia zdalne. Podstawowe wymagania dotyczące takiej formy kształcenia określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27.09.2018 w sprawie studiów.

 

Zasady organizacji i kształcenia zdalnego w AGH określone zostały w Zarządzeniu Rektora AGH (52/21 z 10.09.2021) - materiały do pobrania na dole strony.

 


Zajęcia zdalne mogą być prowadzone w formie:

⇒ synchronicznej - w ramach których zapewniono synchroniczną interakcję pomiędzy nauczycielem akademickim i studentami w czasie rzeczywistym;

⇒ asynchronicznej - w postaci webinarów w wirtualnych klasach, pracy na forum dyskusyjnym bez interakcji w czasie rzeczywistym.

 

Warto podkreślić, że udostępnianie materiałów dydaktycznych takich jak skany, prezentacje nie stanowi formy prowadzenia zajęć zdalnych.


 

⇒ W przypadku zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, np. ćwiczeń laboratoryjnych czy projektowych, zajęć praktycznych, warsztatowych i terenowych - metody i techniki kształcenia na odległość mogą być wykorzystywane pomocniczo (chyba że specyfika zajęć pozwala w pełni na formę zdalną).

 

⇒ Całokształt komunikacji oraz aktywności w ramach zajęć zdalnych, jak również podczas weryfikacji efektów uczenia podczas zaliczeń i egzaminów, możliwe są jedynie z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej zarejestrowanej w domenie agh.edu.pl

 

⇒ Uczelnia nie zapewnia sprzętu do nauki zdalnej poza siedzibą Uczelni, może natomiast zapewnić studentowi na jego prośbę dostęp do sprzętu uczelnianego - np. w celu uczestnictwa w zdalnym zaliczeniu bądź egzaminie.

 

⇒ Uczelnia zapewnia materiały szkoleniowe dostępne w postaci elektronicznej (w formie krótkiej instrukcji lub informacji lub instruktażu), w szczególności zawierające informacje o technicznych aspektach udziału w takich zajęciach przy wykorzystaniu konkretnego narzędzia informatycznego. W przypadku narzędzi do kształcenia na odległość wykorzystywanych w procesie kształcenia na poszczególnych wydziałach, dana jednostka lub prowadzący zajęcia mają obowiązek zapewnić dostęp do takich materiałów.

 


Jednostką uczelnianą odpowiedzialną za wspieranie metod kształcenia na odległość jest Centrum e-Learningu (CeL).

 

Zdalne kształcenie w AGH odbywa się wyłącznie za pomocą narzędzi dostarczanych przez Uczelnię:

⇒ Uczelnianej Platformy e-Learningowej (UPeL)

⇒ narzędzi oferowanych przez Centrum e-learningu lub Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH

⇒ narzędzi dotychczas wykorzystywanych w poszczególnych jednostkach Uczelni.


 

⇒ Warunkiem dopuszczenia do prowadzenia zajęć zdalnych jest posiadanie przez nauczyciela akademickiego certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia prowadzonego przez CeL (ewentualnie innych certyfikatów, które zostaną dopuszczone przez CeL) oraz zaaprobowanie przez odpowiedniego Dziekana zgłoszenia przez koordynatora przedmiotu chęci prowadzenia zajęć zdalnie (wg załącznika nr 1 do Zarządzenia Rektora).

 

⇒ W sylabusie przedmiotu prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy umieścić informacje w zakresie organizacji, realizacji oraz narzędzi wykorzystywanych przy realizacji zajęć, jak również weryfikacji efektów uczenia się podczas zaliczeń czy egzaminów.

 

⇒ Liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach studiów wyższych, nie może być większa niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym kierunku studiów, poziomie i profilu.

 

⇒ W formie zdalnej mogą być również przeprowadzane zaliczenia i egzaminy (synchroniczna i asynchroniczna interakcja), w tym egzaminy dyplomowe - wyłącznie synchronicznie, oraz, jeśli dotyczy - ogólne egzaminy kierunkowe - synchronicznie i asynchronicznie.


⇒ Decyzję o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego oraz ogólnego egzaminu kierunkowego w formie zdalnej podejmuje Dziekan. Dyplomant ma obowiązek złożyć oświadczenie o gotowości przystąpienia do egzaminu zdalnego (wg załącznika nr 2 do Zarządzenia Rektora), uwzględniające poświadczenie posiadania odpowiedniego sprzętu i połączenia internetowego o odpowiedniej przepustowości.

 

⇒ Dziekan sprawuje całokształt nadzoru nad kształceniem zdalnym w obrębie Wydziału, w szczególności w zakresie sposobu organizacji zajęć zdalnych, stopinia obciążenia studentów taką formą kształcenia, jak również w kontekście realizacji pensum przez nauczycieli akademickich.

 

⇒ Zachęcamy do lektury zasad organizacji i prowadzenia kształcenia zdalnego w AGH, które zostały  szczegółowo opisane w Zarządzeniu Rektora AGH (52/2021) z 10 września 2021 r.:

 


• Zarządzenie Rektora ws. szczegółowych zasad organizacji i prowadzenia zdalnego kształcenia w AGH

⇒ załącznik 1 - edytowalny - zgłoszenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

⇒ załącznik 2 - oświadczenie studenta - przystąpienie do zdalnego egzaminu dyplomowego

 

← Powrót