Zgłaszanie propozycji oraz włączanie przedmiotów do UBPO odbywa się wg poniższej procedury:

1. Przekazanie zgłoszenia poprzez przedstawiciela wydziału/innej jednostki organizacyjnej w Radzie Programowej ds. Przedmiotów Obieralnych (RPPO) do Działu Organizacji Studiów (DOS) w Centrum Organizacji Kształcenia (COK).

 

Nauczycieli akademickich, którzy chcieliby zgłosić przedmiot do UBPO, prosimy o skonsultowanie propozycji z władzami dziekańskimi wydziału/jednostki, w której są zatrudnieni, a następnie przesłanie zgłoszenia wg formularzy załączonych poniżej (odrębne dla każdego z bloków UBPO) do DOS na adres ubpo@agh.edu.pl

 

2. Zgłoszenia są omawiane podczas spotkań Zespołów roboczych ds. bloków UBPO.

 

W toku prac Zespołów roboczych nad propozycją przedmiotu brane są pod uwagę aktualne potrzeby oferty UBPO oraz merytoryczny aspekt zgłoszenia. Ewentualne uwagi czy sugestie dotyczące przedmiotu są przekazywane do autora propozycji oraz przedstawiciela wydziału/jednostki w RPPO lub są oni informowani o negatywnej ocenie Zespołu w kwestii poddania propoyzcji pod opinię RPPO.

 

3. Po pozytywnej opinii Zespołu/ewentualnej korekcie w zgłoszeniu, propozycja nowego przedmiotu jest poddawana pod obrady RPPO, która opiniuje ją w kontekście włączenia do UBPO.

 

RPPO zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz na trzy miesiące.

 

4. W przypadku pozytywnej opinii RPPO, propozycje nowych przedmiotów do UBPO zatwierdza Prorektor ds. Kształcenia.

 

5. Należy sporządzić i opublikować sylabus przedmiotu, a w przypadku przedmiotów w języku obcym sylabus w języku obcym, na zasadach określonych w Regulaminie studiów wyższych AGH.

 

Wymagania dotyczące zgłoszeń:

• każdy przedmiot należy zakwalifikować do danego bloku UBPO: obcojęzyczny, humanistyczno-społeczny lub innowacyjny;
• przedmiotowi z bloku humanistyczno-społecznego należy przypisać poziom studiów, na którym będzie realizowany;
• dla każdego przedmiotu należy określić wymiar godzinowy zajęć wraz ze wskazaniem ich formy.

 

Zakres wymaganych informacji zawierają formularze zgłoszeniowe:
• blok obcojęzyczny,
• blok humanistyczno-społeczny,
• blok innowacyjny.

 

Przyznawanie punktów ECTS:

Formularz zgłoszenia przedmiotu zawiera rubrykę, w której należy wskazać proponowaną liczbę punktów ECTS przypisaną nowemu przedmiotowi, przy czym należy mieć na uwadze poniższe wytyczne przyjęte przez RPPO. Jeżeli dany przedmiot stanowi element programu studiów obowiązującego na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia wówczas przyjmuje się taką liczbę punktów ECTS, jaka wynika z tego programu studiów.

 

• wytyczne dotyczące przyznawania punktów ECTS przedmiotom z UBPO

 

Aktualne potrzeby bloków UBPO:

blok obcojęzyczny: przedmioty z dziedziny ICTs (informatycznych) o wymiarze godz. 28 godz. – 30 godz. za 4 ECTS. Propozycje można zgłaszać do 14 lutego 2023 r.

blok innowacyjny: propozycje można zgłaszać do 14 lutego 2023 r. Informacje o wymaganiach, jakie powinny spełniać propozycje, znajdują się w wytycznych.

 

Zobacz prezentację dot. funkcjonowania bloku innowacyjnego.

 

⇐ Powrót