Akty prawne – studia wyższe

Akty prawne dotyczące przebiegu i organizacji studiów oraz nauki języków obcych i zajęć wychowania fizycznego

Opłaty za studia

Dyplomy

Uznawalność wykształcenia

Archiwum


Akty prawne związane z pensum

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – tekst jednolity

Zarządzenie nr 1/2020 Rektora AGH w sprawie szczegółowej organizacji i trybu rozliczania zajęć dydaktycznych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie:

Zarządzenia zmieniające: