Pracownicy Centrum Organizacji Kształcenia

Kierownictwo Centrum Organizacji Kształcenia

mgr Aleksandra Matukin-Szumlińska

Dyrektor Centrum Organizacji Kształcenia

pawilon C-1, I piętro, pok. 114a
T: 12 617 32 61
F: 12 617 50 69
E: matukin@agh.edu.pl


mgr inż. Katarzyna Brzozowska
Zastępca Dyrektora Centrum Organizacji Kształcenia

pawilon C-1, I piętro, pok. 116

T: 12 617 32 81
E: kbrzoz@agh.edu.pl

Struktura organizacyjna Pionu Kształcenia

Biuro Centrum Organizacji Kształcenia

mgr Agnieszka Ślusarczyk
Specjalista ds. administracyjnych
pawilon C-1, I piętro, pok. 114
T: 12 617 32 61

F: 12 617 50 69
E: agaslus@agh.edu.pl, dzn@agh.edu.pl

 

 • - prowadzenie Biura Centrum Organizacji Kształcenia (korespondencja, obsługa poczty);
 • - sprawy pracownicze (listy obecności, zwolnienia, komunikaty, plany urlopów);
 • - zamawianie i zakupy dla Centrum Organizacji Kształcenia;
 • - okresowa inwentaryzacja majątku Centrum Organizacji Kształcenia;
 • - nadzór nad polem spisowym Centrum Organizacji Kształcenia;
 • - przygotowanie list do wypłaty dla WKR (weryfikacja składów, stawek, narzutów)
 • - informacja o ofercie kształcenia w AGH, w tym zasadach rekrutacji, limitach przyjęć, obowiązujących procedurach;
 • - współpraca z Centrum Rekrutacji w zakresie rekrutacji na studia wyższe (przygotowania limitów przyjęć, zasad rekrutacji oraz szczegółowych zasad organizacji rekrutacji na studia wyższe w AGH);
 • - przygotowanie projektu zarządzenia Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne;
 • - Program MOST-ech – przygotowanie propozycji limitów przyjęć z poszczególnych wydziałów AGH;
 • - wprowadzanie i weryfikacja danych w systemie POL-on w wybranym zakresie;
 • - obsługa administracyjna spotkań dziekanatowych i spotkań organizowanych przez Prorektora ds. Kształcenia dla dziekanów i prodziekanów.
Dział Jakości Kształcenia

mgr Monika Kowalska

Kierownik Działu
pawilon C-1, I piętro, pok. 113
T: 12 617 50 55
E: mirota@agh.edu.pl

 

 • - obsługa Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Spraw Studenckich (SKKiSS), w tym weryfikacja pod względem formalnym kierowanych pod obrady Komisji wniosków i pism;
 • - koordynacja spraw w zakresie wdrożenia w uczelni Krajowych Ram Kwalifikacji;
 • - nadzór i koordynacja działań podejmowanych w AGH w zakresie zgodności programów kształcenia na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wymogami stawianymi przez komisje akredytacyjne;
 • - współpraca w zakresie wdrożenia i doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia z Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia, Uczelnianym Zespołem ds. Jakości Kształcenia (UZJK) oraz Uczelnianym Zespołem Audytu Dydaktycznego (UZAD);
 • - przygotowywanie projektów ogólnouczelnianych aktów prawnych, dokumentów i działań dotyczących jakości kształcenia we współpracy z Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz UZJK;
 • - nadzór nad uprawnieniami wydziałów do prowadzenia kierunków studiów, w tym także w systemie POL-on;
 • - ewidencja prowadzonych w AGH kierunków studiów i specjalności;
 • - udzielanie informacji o zasadach organizacji procesu kształcenia w uczelni oraz o obowiązujących w tym zakresie przepisach;
 • - aktualizacja informacji o wynikach przeprowadzonych akredytacji.

 

mgr Małgorzata Bartyś

Specjalista ds. administracyjnych

pawilon C-1, I piętro, pok. 113

T: 12 617 27 12

E: mbartys@agh.edu.pl

 

 • - obsługa administracyjna Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (UZJK);
 • - obsługa administracyjna Uczelnianego Zespołu ds. Audytu Dydaktycznego (UZAD);
 • - koordynator z ramienia uczelni Programu MOST;
 • - przygotowywanie zbiorczych raportów dotyczących jakości kształcenia w AGH w oparciu o materiały przesyłane przez wydziały oraz w oparciu o wyniki skanowanych ankiet;
 • - skanowanie ankiet papierowych;
 • - współpraca w zakresie wdrożenia i doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia z Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz UZJK;
 • - prowadzenie Księgi Jakości AGH;
 • - informacja o Uczelnianym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia, ramach prawnych, procedurach, wymogach, jakie muszą spełniać plany studiów i programy kształcenia;
 • - aktualizacja raportu samooceny;
 • - aktualizacja informacji o wynikach przeprowadzonych akredytacji.

 

mgr inż. Magdalena Janeczko-Klejnowska - długotrwała nieobecność
Specjalista ds. administracyjnych
pawilon C-1, I piętro, pok. 113

T: 12 617 38 80
E: janeczko@agh.edu.pl

 

mgr Ewa Krauzowicz-Wychowańska 

Starszy referent administracyjny

pawilon C-1, I piętro, pok. 113

T: 12 617 38 80
E: krauzowicz@agh.edu.pl

 

 •  - nadzór nad uprawnieniami wydziałów do prowadzenia kierunków studiów, w tym także w systemie POL-on;
 • - weryfikacja dokumentacjidotyczącej tworzenia nowych kierunków i specjalności, wprowadzanie i aktualizacja w systemie POL-on;
 • - opracowywanie zbiorczych zestawień i analiz dotyczących Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia;
 • - pomoc przy przygotowywaniu projektów aktów prawnych związanych z jakością kształcenia.
 • - informacja o Uczelnianym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia, ramach prawnych, procedurach, wymogach, jakie muszą spełniać plany studiów i programy kształcenia;
 • - przygotowywanie zbiorczych raportów dotyczących jakości kształcenia w AGH w oparciu o materiały przesyłane przez wydziały, w oparciu o wyniki skanowanych ankiet oraz pomoc przy skanowaniu ankiet papierowych;
Dział Organizacji Studiów

mgr Krzysztof Wajhajmer

Kierownik Działu

pawilon C-1, I piętro, pok. 114
T: 12 617 51 22

E: kwajhaj@agh.edu.pl

 

 • - tok studiów: obsługa podań i odwołań kierowanych do Prorektora ds. Kształcenia, w tym sporządzanie odpowiedzi oraz decyzji administracyjnych;
 • - udzielanie informacji o przepisach związanych z przebiegiem studiów (m.in. Regulamin studiów, zasady pobierania opłat i zwalniania z nich, dokumentacja przebiegu studiów, windykacja należności z tytułu opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych);
 • - nadzór nad funkcjonowaniem w uczelni systemu Dziekanat.XP oraz udział w pracach mających na celu jego doskonalenie;
 • - przygotowanie wzorów druków dotyczących toku studiów i nadzór nad ich wprowadzeniem w systemie Dziekanat.XP;
 • - nadzór nad dokumentacją studencką, w szczególności weryfikacja teczek akt osobowych studentów;
 • - wprowadzanie, weryfikacja, poprawa i nadzór nad prawidłowością danych w zakresie studentów i absolwentów w systemie POL-on i Dziekanat.XP;
 • - przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych (uchwały Senatu, zarządzenia Rektora) w sprawach toku studiów;
 • - wsparcie czynności związanych z obsługą UBPO.

 

mgr Dagmara Kobiela

Starszy referent administracyjny

pawilon C-1, I piętro, pok. 114

T: 12 617 48 95

E: dako@agh.edu.pl

 

 • - ewidencja studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w szczególności w zakresie studentów zagranicznych (Erasmus+, programy wymian, podwójne dyplomy, studenci na pełnym cyklu kształcenia);
 • - wprowadzanie, weryfikacja, poprawa i nadzór nad prawidłowością danych w zakresie studentów i absolwentów w systemie POL-on i Dziekanat.XP, w szczególności w zakresie studentów zagranicznych;
 • - współpraca z Uczelnianym Centrum Informatyki (UCI) w zakresie pojawiających się spraw związanych z tokiem studiów w Systemie Dziekanat.XP i Systemie POL-on;
 • - nadzór nad funkcjonowaniem w uczelni systemu Dziekanat.XP oraz udział w pracach mających na celu jego doskonalenie;
 • - udzielanie informacji o przepisach związanych z przebiegiem studiów (m.in. Regulamin studiów, zasady pobierania opłat i zwalniania z nich, dokumentacja przebiegu studiów, windykacja należności z tytułu opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, zasady uznawalności polskich dyplomów ukończenia studiów wyższych za granicą oraz zagranicznych świadectw i dyplomów w Polsce);
 • - kompleksowa obsługa administracyjna Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych (UBPO) w zakresie wszystkich trzech bloków: bloku przedmiotów w językach obcych, bloku przedmiotów humanistycznych i społecznych oraz bloku przedmiotów innowacyjnych, w tym w szczególności: przygotowanie systemu do rekrutacji, ustalanie listy przedmiotów, prowadzenie zapisów studentów, kontrolowanie poprawności danych osobowych studentów zagranicznych z programów wymian międzynarodowych, informowanie studentów o aktualnych kursach, udział w imprezach promocyjnych w zakresie prezentowania oferty kształcenia AGH;
 • - wsparcie czynności związanych z przygotowywaniem wzorów druków dotyczących toku studiów i nadzór nad ich wprowadzeniem w systemie Dziekanat.XP;
 • - wsparcie czynności związanych z przygotowywaniem i wysyłaniem wiadomości informujących lub przypominających do pracowników administracyjnych dziekanatów o konieczności wykonania zadań stałych lub doraźnych będących w ich obowiązku związanych z przebiegiem studiów wyższych;
 • - wsparcie administracyjne dla studentów zagranicznych związane z realizacją przebiegu studiów;
 • - sprawozdawczość w zakresie prowadzonych spraw, w szczególności na potrzeby władz Uczelni, instytucji i służb.

 

mgr Bożena Masłowska
Specjalista ds. administracyjnych
pawilon C-1, I piętro, pok. 112
T: 12 617 53 42

F: 12 617 50 69
E: bsoltys@agh.edu.pl

 

 • - sprawy merytoryczne związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem w Uczelni systemu USOS, w szczególności wsparcie merytoryczne przy pracach informatycznych, konsultacje i współpraca z ekspertami zewnętrznymi, programistami oraz innymi jednostkami AGH, a także użytkownikami końcowymi, bieżące monitorowanie postępu prac związanych z wdrożeniem USOS;
 • - organizacja szkoleń dla użytkowników końcowych systemu USOS;
 • - przygotowanie materiałów instruktażowych i manuali w zakresie obsługi systemu USOS;

 

mgr inż. Jadwiga Okafor

Specjalista ds. administracyjnych

pawilon C-1, I piętro, pok. 114

T: 12 617 32 64

E: okafor@agh.edu.pl

 

 • - kompleksowa obsługa administracyjna Uczelnianej Bazy Przedmiotów w Językach Obcych (UBPJO), w tym ustalanie listy przedmiotów, prowadzenie zapisów studentów, pomoc studentom zagranicznym w zakresie przygotowania tzw. learning agreement w zakresie oferty przedmiotów dostępnych w ramach UBPJO; współpraca z osobami odpowiedzialnymi na wydziałach za akceptację zapisów studentów; sprawozdawczość w tym zakresie;
 • - obsługa administracyjna Rady Programowej Studiów Międzynarodowych;
 • - współpraca z Pełnomocnikiem ds. Studiów w Języku Obcym;
 • - prowadzenie i aktualizacja centralnej bazy sal dydaktycznych;
 • - system POL-on: wprowadzanie i weryfikacja danych w wybranym zakresie.

 

mgr Dagmara Szewc

Specjalista ds. administracyjnych

pawilon C-1, I piętro, pok. 114

T: 12 617 36 13

E: szewc@agh.edu.pl

 

 • - ewidencja studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (nadawanie numerów albumu studentów oraz prowadzenie centralnej księgi dyplomów, w tym nadawanie numerów dyplomów, weryfikacja oraz nadzór nad prawidłowością pobierania dyplomów przez dziekanaty);
 • - system POL-on: koordynacja z ramienia Działu Organizacji Studiów spraw związanych z przekazywaniem danych do systemu POL-on, wprowadzanie i weryfikacja danych w systemie POL-on w wybranym zakresie; weryfikacja oraz nadzór nad prawidłowością danych w systemie POL-on i Dziekanat.XP;
 • - nadzór nad funkcjonowaniem w uczelni systemu Dziekanat.XP;
 • - przygotowanie wzorów druków w sprawach toku studiów i nadzór nad ich wprowadzeniem w systemie Dziekanat.XP (m.in. wzór dyplomu, wzór suplementu do dyplomu, wzory zaświadczeń studentów i absolwentów, protokoły, karty okresowych osiągnięć, wzory umów);
 • - udzielanie informacji o przepisach związanych z przebiegiem studiów (m.in. Regulamin studiów, zasady pobierania opłat i zwalniania z nich, dokumentacja przebiegu studiów, windykacja należności z tytułu opłat za kształcenie na studiach oraz uznawalnością kwalifikacji zawodowych);
 • - weryfikacja oraz nadzór nad prawidłowością danych w systemie Dziekanat.XP;
 • - weryfikacja i nadzór nad dokumentacją akt osobowych studentów polskich i cudzoziemców – wsparcie czynności związanych z obsługą toku studiów (obsługa podań i odwołań kierowanych do Prorektora ds. Kształcenia, w tym sporządzanie odpowiedzi oraz decyzji administracyjnych) oraz weryfikacją i nadzorem nad dokumentacją akt osobowych cudzoziemców (pełny cykl, podwójny dyplom) – wsparcie czynności związanych z obsługą UBJO.

 

Magdalena Tańcula

Specjalista ds. administracyjnych

pawilon C-1, I piętro, pok. 114

T: 12 617 32 62

E: tancula@agh.edu.pl

 

 • - koordynacja spraw Zespołu;
 • - ewidencja studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (nadawanie numerów albumu studentów oraz prowadzenie centralnej księgi dyplomów, w tym nadawanie numerów dyplomów, weryfikacja oraz nadzór nad prawidłowością pobierania dyplomów przez dziekanaty);
 • - wyszukiwanie i udzielanie informacji o statusie studenta odpowiedni służbom (ZUS, Policja, WKU, Prokuratura);
 • - komisyjne niszczenie dyplomów zniszczonych;
 • - udzielanie informacji o przepisach związanych z przebiegiem studiów (m.in. Regulamin studiów, zasady pobierania opłat i zwalniania z nich, dokumentacja przebiegu studiów, windykacja należności z tytułu opłat na studiach);
 • - weryfikacja oraz nadzór nad prawidłowością danych w systemie Dziekanat.XP;
 • - weryfikacja i nadzór nad dokumentacją akt osobowych studentów polskich i cudzoziemców.
Dział Studentów Zagranicznych

inż. Joanna Cięciwa
Kierownik Działu
pawilon C-1, II piętro, pok. 223
T: 12 617 46 15

F: 12 617 52 39
E: asia@agh.edu.pl
www.international.agh.edu.pl

 • - opiniowanie projektów umów o podwójnym/wspólnym dyplomowaniu/kształceniu i współpraca z wydziałami w zakresie obsługi studentów odbywających studia na podstawie tych umów;
 • - wsparcie czynności związanych z rekrutacją cudzoziemców na pełny cykl studiów, przeliczaniem ocen osób posiadających zagranicznych dokument o wykształceniu dla potrzeb rekrutacji na studia oraz obsługą podań studenckich (zwolnienia z płatności, obniżenie opłat);
 • - nadzór nad przebiegiem studiów studentów cudzoziemców oraz bieżące ich informowanie o prawach i obowiązkach studenckich;
 • - koordynacja spraw związanych ze sprawozdawczością w zakresie studentów zagranicznych dla GUS, MNiSW, NAWA i innych jednostek + informowanie służb (ABW, SG i in.);
  - pomoc we wszelkich sprawach związanych z odbywaniem studiów wyższych przez studentów zagranicznych;
 • - współpraca z pełnomocnikami Rektora ds. współpracy oraz jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie studentów zagranicznych.

 

mgr Katarzyna Gawron
Starszy referent administracyjny
pawilon C-1, II piętro, pok. 223
T: 12 617 52 38

F: 12 617 52 39
E: kgawron@agh.edu.pl

 

 • - obsługa studentów zagranicznych podejmujących studia w ramach programów wymian w ustalonym zakresie (kontakt z kandydatem, udzielanie informacji dotyczących oferty edukacyjnej AGH i możliwości podjęcia studiów w AGH, ewidencja, administrowanie bazą wniosków aplikacyjnych kandydatów, pomoc w przygotowaniu tzw. learning agreement, wystawianie transkryptów ocen, potwierdzeń pobytu),
 • - obsługa studentów zagranicznych odbywających praktyki i staże w AGH,
 • - nadzór nad przebiegiem studiów studentów cudzoziemców oraz bieżące ich informowanie o prawach i obowiązkach studenckich,
 • - nadzór nad funkcjonowaniem w Uczelni Systemu ESA oraz udział w pracach mających na celu jego doskonalenie,
 • - współpraca z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie prowadzonych spraw,
 • - obsługa i pomoc administracyjna w sprawach związanych z odbywaniem studiów wyższych przez studentów zagranicznych w ustalonym zakresie,
 • - prezentacja oferty kształcenia AGH w zakresie studiów dla studentów zagranicznych,
 • - organizacja szkoleń dla pracowników AGH i studentów zagranicznych z zakresu związanego bezpośrednio z działalnością Centrum Studentów Zagranicznych,
 • - sprawozdawczość w zakresie prowadzonych spraw, w szczególności na potrzeby władz i jednostek Uczelni, instytucji i służb (GUS, MNiSW, NAWA i innych jednostek) oraz informowanie służb (ABW, SG i in.) w zakresie prowadzonych spraw,
 • - udział w międzynarodowych targach edukacyjnych i innych międzynarodowych wydarzeniach promocyjnych;

 

mgr Luiza Lucińska-Biesaga

Specjalista ds. administracyjnych

pawilon C-1, II piętro, pok. 223

T: 12 617 52 38

F: 12 617 52 39
E: biesaga@agh.edu.pl

 

 • - obsługa studentów zagranicznych podejmujących studia w ramach Programu ERASMUS+ (kontakt z kandydatem, udzielanie informacji dotyczących oferty edukacyjnej AGH i możliwości podjęcia studiów w AGH, ewidencja, administrowanie bazą wniosków aplikacyjnych kandydatów, pomoc w przygotowaniu tzw. learning agreement, wystawianie transkryptów ocen, potwierdzeń pobytu);
 • - obsługa studentów zagranicznych odbywających praktyki i staże w AGH;
 • - nadzór nad przebiegiem studiów studentów cudzoziemców oraz bieżące ich informowanie o prawach i obowiązkach studenckich;
 • - współpraca z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie prowadzonych spraw;
 • - sprawozdawczość dla GUS, MNiSW, NAWA i innych jednostek + informowanie służb (ABW, SG i in.) w zakresie prowadzonych spraw;
 • - obsługa i pomoc administracyjna w sprawach związanych z odbywaniem studiów wyższych przez studentów zagranicznych.

 

mgr Magdalena Szatyłowicz 

Specjalista ds. administracyjnych

pawilon C-1, II piętro, pok. 223

T: 12 617 50 92

F: 12 617 52 39
E: magdasz@agh.edu.pl

 

 • - rekrutacja cudzoziemców na pełny cykl studiów (informowanie o zasadach przyjęć na studia, warunkach odpłatności itp., współpraca w tym zakresie z jednostkami wewnętrznymi AGH i innymi jednostkami prowadzącymi kursy przygotowawcze dla cudzoziemców, weryfikacja możliwej ścieżki rekrutacyjnej w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
 • - przeliczanie ocen osób posiadających zagranicznych dokument o wykształceniu dla potrzeb rekrutacji na studia;
 • - współpraca z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie studentów zagranicznych;
 • - obsługa podań studenckich (zwolnienia z płatności, obniżenie opłat);
 • - nadzór nad przebiegiem studiów studentów cudzoziemców oraz bieżące ich informowanie o prawach i obowiązkach studenckich;
 • - sprawozdawczość dla GUS, MNiSW, NAWA i innych jednostek + informowanie służb (ABW, SG i in.) w zakresie prowadzonych spraw.

 

mgr Justyna Stożek

Starszy referent administracyjny

pawilon C-1, II piętro, pok. 223

T: 12 617 50 92

F: 12 617 52 39
E: stozek@agh.edu.pl, international.students@agh.edu.pl

 

 • - rekrutacja cudzoziemców na pełny cykl studiów (informowanie o zasadach przyjęć na studia, warunkach odpłatności itp., współpraca w tym zakresie z jednostkami wewnętrznymi AGH i innymi jednostkami prowadzącymi kursy przygotowawcze dla cudzoziemców, weryfikacja możliwej ścieżki rekrutacyjnej w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
 • - przeliczanie ocen osób posiadających zagranicznych dokument o wykształceniu dla potrzeb rekrutacji na studia;
 • - współpraca z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie studentów zagranicznych;
 • - obsługa podań studenckich (zwolnienia z płatności, obniżenie opłat);
 • - nadzór nad przebiegiem studiów studentów cudzoziemców oraz bieżące ich informowanie o prawach i obowiązkach studenckich;
 • - sprawozdawczość dla GUS, MNiSW, NAWA i innych jednostek + informowanie służb (ABW, SG i in.) w zakresie prowadzonych spraw.

 

Dział Utrzymania Systemów Obsługi Studiów

mgr inż. Anna Pietrzyk

Kierownik Działu

pawilon C-1, I piętro, pok. 112

T: 12 617 53 42, 885510588

E: apietrzyk@agh.edu.pl

 

 • ‒ koordynacja prac merytorycznych związanych z wdrożeniem w Uczelni systemu USOS, w szczególności wsparcie merytoryczne przy pracach informatycznych, organizacja przepływu informacji, w tym konsultacje i współpraca z ekspertami zewnętrznymi, programistami oraz innymi jednostkami AGH, a także użytkownikami końcowymi, bieżące monitorowanie postępu prac związanych z wdrożeniem USOS
 • ‒ koordynacja organizacyjna, administracyjna i finansowa wszelkich spraw związanych z wdrożeniem USOS w AGH

 

mgr Monika Bińczycka
Starszy specjalista ds. informatyki
pawilon C-1, I piętro, pok. 110
T: 12 617 49 75
E:

 

 • - prace informatyczne i programistyczne związane z wdrożeniem, administrowaniem, modyfikacją i utrzymaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS), w szczególności: przygotowanie, aktualizacja, modyfikacja kodów/skryptów/słowników oprogramowania USOS oraz prace testowe z tym związane;
 • - współpraca i konsultacje z członkami Uczelnianego Zespołu Wdrożeniowego, ekspertami zewnętrznymi, innymi programistami zajmującymi się wdrożeniem USOS w AGH, Uczelnianym Centrum Informatyki (UCI) w zakresie wszelkich pojawiających się spraw związanych z wdrożeniem, administrowaniem, modyfikacją i utrzymaniem USOS oraz innymi jednostkami AGH, a także użytkownikami końcowymi;
 • - prace instalacyjne umożliwiające użytkowanie systemu USOS przez użytkowników końcowych;
 • - opieka nad użytkownikami końcowymi w zakresie zarządzania błędami i zgłoszeniami dotyczącymi produkcyjnej wersji systemu USOS (prace w obszarze świadczenia usługi help-desk dla użytkowników końcowych systemu USOS);
 • - współprowadzenie szkoleń użytkowników końcowych systemu USOS.

 

mgr Joanna Hoły
Samodzielny referent techniczny
pawilon C-1, III piętro, pok. 322
T: 12 617 23 28
E: joanna.holy@agh.edu.pl

 

 • - prace informatyczne i programistyczne związane z wdrożeniem, administrowaniem, modyfikacją i utrzymaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS), w szczególności: przygotowanie, aktualizacja, modyfikacja kodów/skryptów/słowników oprogramowania USOS oraz prace testowe z tym związane;
 • - współpraca i konsultacje z członkami Uczelnianego Zespołu Wdrożeniowego, ekspertami zewnętrznymi, innymi programistami zajmującymi się wdrożeniem USOS w AGH, Uczelnianym Centrum Informatyki (UCI) w zakresie wszelkich pojawiających się spraw związanych z wdrożeniem, administrowaniem, modyfikacją i utrzymaniem USOS oraz innymi jednostkami AGH, a także użytkownikami końcowymi;
 • - prace instalacyjne umożliwiające użytkowanie systemu USOS przez użytkowników końcowych;
 • - opieka nad użytkownikami końcowymi w zakresie zarządzania błędami i zgłoszeniami dotyczącymi produkcyjnej wersji systemu USOS (prace w obszarze świadczenia usługi help-desk dla użytkowników końcowych systemu USOS);
 • - współprowadzenie szkoleń użytkowników końcowych systemu USOS.

 

lic. Andrzej Kowalski

Specjalista ds. informatyki

pawilon C-1, III piętro, pok. 322

T: 12 617 23 28

E: kowalskia@agh.edu.pl

 

 • - prace informatyczne i programistyczne związane z wdrożeniem, administrowaniem, modyfikacją i utrzymaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS), w szczególności: przygotowanie, aktualizacja, modyfikacja kodów/skryptów/słowników oprogramowania USOS oraz prace testowe z tym związane;
 • - współpraca i konsultacje z członkami Uczelnianego Zespołu Wdrożeniowego, ekspertami zewnętrznymi, innymi programistami zajmującymi się wdrożeniem USOS w AGH, Uczelnianym Centrum Informatyki (UCI) w zakresie wszelkich pojawiających się spraw związanych z wdrożeniem, administrowaniem, modyfikacją i utrzymaniem USOS oraz innymi jednostkami AGH, a także użytkownikami końcowymi;
 • - prace instalacyjne umożliwiające użytkowanie systemu USOS przez użytkowników końcowych;
 • - opieka nad użytkownikami końcowymi w zakresie zarządzania błędami i zgłoszeniami dotyczącymi produkcyjnej wersji systemu USOS (prace w obszarze świadczenia usługi help-desk dla użytkowników końcowych systemu USOS);
 • - współprowadzenie szkoleń użytkowników końcowych systemu USOS.

 

dr inż. Paweł Malinowski
Starszy specjalista ds. informatyki
pawilon C-1, III piętro, pok. 322
T: 12 617 23 28

E: pma@agh.edu.pl

 

 • - prace informatyczne i programistyczne związane z wdrożeniem, administrowaniem, modyfikacją i utrzymaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS), w szczególności: przygotowanie, aktualizacja, modyfikacja kodów/skryptów/słowników oprogramowania USOS oraz prace testowe z tym związane;
 • - współpraca i konsultacje z członkami Uczelnianego Zespołu Wdrożeniowego, ekspertami zewnętrznymi, innymi programistami zajmującymi się wdrożeniem USOS w AGH, Uczelnianym Centrum Informatyki (UCI) w zakresie wszelkich pojawiających się spraw związanych z wdrożeniem, administrowaniem, modyfikacją i utrzymaniem USOS oraz innymi jednostkami AGH, a także użytkownikami końcowymi;
 • - prace instalacyjne umożliwiające użytkowanie systemu USOS przez użytkowników końcowych;
 • - opieka nad użytkownikami końcowymi w zakresie zarządzania błędami i zgłoszeniami dotyczącymi produkcyjnej wersji systemu USOS (prace w obszarze świadczenia usługi help-desk dla użytkowników końcowych systemu USOS);
 • - współprowadzenie szkoleń użytkowników końcowych systemu USOS;

 

mgr inż. Agnieszka Rosołek

Specjalista ds. administracyjnych
pawilon C-1, I piętro, pok. 110
T: 12 617 32 78
E: rosolek@agh.edu.pl

 

 • - nadzór nad planowaniem i rozliczaniem dydaktyki przez jednostki uczelni;
 • - kontrola formalna i rachunkowa planów i sprawozdań obciążenia dydaktycznego, poleceń wypłaty i wysokości stawek wydziałowych;
 • - bieżące uzupełnianie danych dotyczących nauczycieli akademickich (urlopy, obniżki pensum, zwolnienia lekarskie);
 • - weryfikacja niedociążeń w zakresie pensum dydaktycznego;
 • - współpraca w tym zakresie z Działem Kadrowo-Płacowym;
 • - sprawozdawczość w zakresie obciążenia dydaktycznego (pensum oraz godziny ponadwymiarowe) dla władz uczelni i innych jednostek;
 • - sprawozdawczość w zakresie liczby studentów, absolwentów na studiach wyższych dla władz uczelni, MNiSW, GUS, POL-on i innych jednostek;

 

mgr inż. Marta Siemińska
Specjalista ds. administracyjnych
pawilon C-1, I piętro, pok. 110
T: 12 617 48 94
E: mytnik@agh.edu.pl

 

 • - nadzór nad planowaniem i rozliczaniem dydaktyki przez jednostki uczelni;
 • - kontrola formalna i rachunkowa planów i sprawozdań obciążenia dydaktycznego, poleceń wypłaty i wysokości stawek wydziałowych;
 • - bieżące uzupełnianie danych dotyczących nauczycieli akademickich (urlopy, obniżki pensum, zwolnienia lekarskie);
 • - weryfikacja niedociążeń w zakresie pensum dydaktycznego;
 • - współpraca w tym zakresie z Działem Kadrowo-Płacowym;
 • - sprawozdawczość w zakresie obciążenia dydaktycznego (pensum oraz godziny ponadwymiarowe) dla władz uczelni i innych jednostek;
 • - sprawozdawczość w zakresie liczby studentów, absolwentów na studiach wyższych dla władz uczelni, MNiSW, GUS, POL-on i innych jednostek;
Zespół ds. Promocji Kształcenia (w ramach Centrum Rekrutacji)

mgr inż. Hubert Bubrowski
Kierownik Zespołu
pawilon C-1, I piętro, pok. 116
T/F: 12 617 20 03
E: hubert.bubrowski@agh.edu.pl

 • - przygotowanie i organizacja akcji promocyjnych dotyczących oferty kształcenia AGH, w szczególności targi edukacyjne, Salon Maturzysty, Dzień Otwarty;
 • - obsługa administracyjna komisji dyscyplinarnych dla studentów w ramach Zespołu ds. Dyscyplinarnych w Pionie Spraw Studenckich;
 • - prowadzenie akcji wyróżniania studentów (odznaki i medale im. St. Staszica);
 • - coroczne sporządzanie listy 5% najlepszych absolwentów uczelni;
 • - przyjmowanie uczniów szkół ponadpodstawowych celem prezentacji AGH i oferty kształcenia.

 

mgr Karolina Andrzejewska

specjalista ds. administracyjnych

pawilon A-O, III piętro, pok. 3

T: 12 617 52 37

F: 12 617 52 39E: kand@agh.edu.pl, karolina.andrzejewska@agh.edu.pl

 

 • - wszelkie czynności związane z promocją zagraniczną oferty kształcenia AGH (m.in. przygotowanie oferty, GUIDE, materiałów promocyjnych, gadżetów, współpraca z portalami edukacyjnymi, obsługa strony internetowej Centrum Studentów Zagranicznych, udział w międzynarodowych targach edukacyjnych i innych międzynarodowych imprezach promocyjnych, prezentacje o AGH, obsługa grup przyjeżdżających, Welcome Pack – przygotowanie, wysyłka materiałów do uczelni partnerskich, współpraca z tłumaczami);
 • - współpraca z Działem Studentów Zagranicznych w zakresie krajowej promocji zagranicznej;
 • - współpraca z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie promocji zagranicznej;
 • - pomoc administracyjna we wszelkich sprawach związanych z obsługą i odbywaniem studiów przez cudzoziemców

 

mgr Andriy Ivashko
pełnomocnik Rektora ds. rekrutacji studentów zagranicznych
pawilon A-0, III p., pok. 3
T: 12 617 49 77
E: aivashko@agh.edu.pl

 

 • - wszelkie czynności związane z promocją zagraniczną oferty kształcenia AGH (np. targi edukacyjne, dni otwarte uczelni polskich zagranicą) związanych z rekrutacją studentów zagranicznych na Wschodzie (Ukraina, Białoruś, Rosja);
 • - kontakt i wsparcie informacyjne kandydatów w zakresie warunków i trybu na studia, formalności związanych z rekrutacją, formalności wizowych, związanych z legalizacja pobytu w Polsce, możliwości nauczania języka polskiego w kraju pochodzenia kandydata, a także warunków związanych z rozpoczęciem studiów na AGH;
 • - współpraca z Działem Studentów Zagranicznych w zakresie krajowej promocji zagranicznej;
 • - nawiązywanie oraz obsługa bieżących kontaktów z partnerami zagranicznymi na Wschodzie (Ukraina, Białoruś, Rosja);
 • - sprawdzenie znajomości języka polskiego kandydata w procesie rekrutacji (np. skype);
 • - pomoc w tłumaczeniu przysięgłym na język polski dokumentów kandydatów na studia na AGH;
 • - tłumaczenie na język rosyjski (ukraiński) materiałów promocyjnych związanych z rekrutacją na studia na AGH.

 

lic. Klaudia Tychmańska
starszy referent administracyjny
pawilon C-1, I piętro, pok. 116
T/F: 12 617 20 03
E: klaudiat@agh.edu.pl

 • - przygotowanie i organizacja akcji promocyjnych dotyczących oferty kształcenia AGH, w szczególności targi edukacyjne, Salon Maturzysty, Dzień Otwarty;
 • - udział w imprezach promocyjnych AGH dotyczących oferty kształcenia;
 • - informacja o ofercie kształcenia AGH;
 • - prowadzenie strony internetowej Działu Nauczania;
 • - prowadzenie newslettera dotyczącego najświeższych informacji dotyczących kształcenia;
 • - koordynacja organizacyjna studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających wraz z pełną ewidencją w tym zakresie;
 • - koordynacja spraw związanych z tworzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających;
 • - merytoryczna weryfikacja kalkulacji kosztów organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
 • - promocja studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz gromadzenie informacji dotyczących potrzeb rynkowych w zakresie kształcenia na takich studiach i kursach;
 • - prowadzenie bazy danych z zakresu kształcenia na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających i udostępnianie jej dla celów wewnętrznych rozliczeń AGH;
 • - przygotowanie dla Prorektora ds. Kształcenia dokumentacji w indywidualnych sprawach słuchaczy, a także odpowiedzi, pism i decyzji administracyjnych w ramach studiów podyplomowych i kursów dokształcających, zgodnie z kompetencjami Prorektora ds. Kształcenia;
 • - nadzór i koordynacja działań w zakresie jakości kształcenia na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających we współpracy z Zespołem ds. Jakości Kształcenia;
 • - sprawozdawczość w zakresie studiów podyplomowych i kursów dokształcających dla władz uczelni, MNiSW, GUS, POL-on i innych instytucji.