Egzaminy dyplomowe

Do egzaminu dyplomowego dopuszczany jest student, który:

 

- zaliczył wszystkie przewidziane programem studiów przedmioty i praktyki;

- złożył pracę dyplomową lub projekt dyplomowy;

- złożył wszystkie wymagane przez Dziekana Wydziału dokumenty.

 

Egzamin dyplomowy odbywa się nie później niż:

 

- w terminie do końca marca - w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym;

- w terminie do końca października - w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim.

 

W przypadku przedłużenia terminu do złożenia pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego egzamin dyplomowy odbywa się nie później niż:

 

- w terminie do końca maja - w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym;

- w terminie do końca grudnia - w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim.

 

Student ma prawo do dwukrotnego przystąpienia do egzaminu dyplomowego w terminie podstawowym i terminie poprawkowym.

 

W przypadku nie złożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie Dziekan Wydziału skreśla studenta z listy studentów.

 

Nieprzystąpienie do egzaminu dyplomowego uznane przez Dziekana Wydziału za nieusprawiedliwione powoduje konsekwencje takie jak niezłożenie egzaminu dyplomowego.

 

Dziekan Wydziału może uznać za usprawiedliwione nieprzystąpienie do egzaminu dyplomowego na pisemny wniosek studenta złożony najpóźniej w terminie 7 dni od ustalonego terminu egzaminu. W przypadku usprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu Dziekan Wydziału wyznacza ponowny termin egzaminu dyplomowego.

 

Powrót