Egzaminy komisyjne

Dziekan Wydziału może zarządzić przeprowadzenie egzaminu komisyjnego w formie pisemnej albo w formie ustnej, na wniosek studenta, organu Samorządu Studentów lub egzaminatora,  a także z własnej inicjatywy, w przypadku gdy:


1) w trakcie egzaminu doszło do nieprawidłowości w jego przeprowadzeniu;
2) zakres przeprowadzonego egzaminu wykracza poza zakres określony przez  prowadzącego  przedmiot w  sylabusie;
3) w innych uzasadnionych przypadkach.

 

Wniosek w sprawie przeprowadzenia egzaminu komisyjnego należy złożyć najpóźniej w terminie 5 dni od daty przeprowadzenia  kwestionowanego egzaminu, przedstawiając szczegółowe uzasadnienie zarzutów.

 

Egzamin komisyjny odbywa się przed komisją złożoną z przewodniczącego, którym jest Dziekan Wydziału lub osoba wyznaczona przez Dziekana Wydziału, oraz członków komisji, którymi są: prowadzący przedmiot lub inny nauczyciel akademicki wyznaczony przez Dziekana Wydziału, specjalista z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub pokrewnego  wyznaczony przez Dziekana Wydziału oraz przedstawiciel studentów. Komisji egzaminacyjnej nie może przewodniczyć prowadzący przedmiot. Podczas egzaminu komisyjnego dodatkowo  jest obecny, o ile został wskazany, obserwator wskazany przez studenta na zasadach uzgodnionych z Dziekanem Wydziału.

 

W przypadku złożenia egzaminu komisyjnego z wynikiem pozytywnym ocena z tego egzaminu uwzględniana jest zamiast oceny z kwestionowanego egzaminu.

 

Powrót