Egzaminy

Warunki dopuszczenia do egzaminu określone są w sylabusie.

 

Student ma prawo do trzykrotnego przystąpienia do egzaminu w zaplanowanych terminach, w tym jeden raz w terminie podstawowym i dwa razy w terminie poprawkowym. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie w danym terminie powoduje utratę tego terminu.

 

Termin podstawowy egzaminu odbywa się w sesji podstawowej, zaś co najmniej jeden termin poprawkowy egzaminu w sesji poprawkowej. W przypadku realizacji programu studiów w ramach tzw. bloków zajęć egzaminy mogą odbywać się przed sesją egzaminacyjną. W tym przypadku harmonogram egzaminów zawierający termin podstawowy i dwa poprawkowe ustala egzaminator w porozumieniu ze studentami oraz Dziekanem Wydziału nie później niż na dwa tygodnie po rozpoczęciu zajęć w ramach tego bloku.

 

Harmonogram egzaminów zawierający termin podstawowy i dwa poprawkowe ustala egzaminator w porozumieniu ze studentami oraz Dziekanem Wydziału nie później niż na 3 tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej i ogłasza na stronie internetowej. Harmonogramy egzaminów powinny być tak ustalone, aby na jeden dzień sesji nie przypadał więcej niż jeden egzamin.

 

Student może przystępować do egzaminu w tzw. terminie zerowym na zasadach określonych przez prowadzącego przedmiot w sylabusie. Termin zerowy może odbywać się przed sesją egzaminacyjną. Egzamin w terminie zerowym nie jest wliczany do liczby terminów egzaminów.

 

Wyniki egzaminu, w tym także zerowego, ogłaszane są studentom w systemie informatycznym Uczelni nie później niż w ciągu 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu i nie później niż na 48 godzin przed rozpoczęciem kolejnego ustalonego terminu egzaminu. Termin ogłoszenia wyników danego egzaminu należy podać do wiadomości studentów podczas tego egzaminu.

 

Student, który nie uzyskał zaliczenia zajęć w terminie podstawowym, ma prawo po jego uzyskaniu przystąpić do egzaminu w terminach poprawkowych. Jeżeli student nie uzyskał zaliczenia zajęć do czasu terminów poprawkowych egzaminu, brak zaliczenia nie usprawiedliwia nieobecności na egzaminie i skutkuje utratą wszystkich terminów egzaminów, które odbyły się przed uzyskaniem zaliczenia. Egzamin poprawkowy w celu poprawy oceny pozytywnej nie jest dopuszczalny.

 

Student ma prawo do wglądu do swojej pracy egzaminacyjnej na zasadach określonych przez prowadzącego przedmiot nie później niż na jeden dzień przed kolejnym terminem egzaminu, zaś w przypadku ostatniego terminu egzaminu – nie później niż przed zakończeniem semestru.

 

Powrót