Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Semestralne plany zajęć

W jaki sposób ułożyć semestralny plan zajęć?

 

Semestralny plan zajęć należy sporządzić, aby stwarzał on możliwość uzyskania minimalnej liczby punktów, która uprawnia do zaliczenia semestru studiów oraz do uzyskania wpisu na kolejny semestr studiów.

 

Semestralny plan zajęć obejmuje:

1) wszystkie obowiązkowe moduły zajęć,
2) obieralne moduły zajęć, które student zamierza realizować i zaliczyć w danym semestrze,
3) moduły zajęć stanowiące ewentualne różnice programowe,
4) powtarzane przedmioty i moduły zajęć.

 

Semestralny plan zajęć na studiach drugiego stopnia nie może obejmować modułów zajęć zaliczonych na studiach pierwszego stopnia.

 

Student ma obowiązek zweryfikować poprawność wszystkich modułów zajęć zawartych w semestralnym planie zajęć w systemie USOS w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w danym semestrze. Zastrzeżenia lub niezgodności w zakresie semestralnego planu zajęć należy zgłaszać w dziekanacie Wydziału.

 

Czy mogę realizować zajęcia nieobjęte programem studiów?

 

To zależy od decyzji Dziekana Wydziału. Za zgodą Dziekana Wydziału student może realizować zajęcia nieobjęte programem studiowanego kierunku studiów, z tym że z chwilą ich umieszczenia w semestralnym planie zajęć student zobowiązany jest je zaliczyć zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie, programie studiów, oraz przez prowadzącego przedmiot w sylabusie.

 

Za usługi edukacyjne związane z prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów Uczelnia pobiera opłaty.

 

Czy mogę zmienić semestralny plan zajęć?

 

To zależy od decyzji Dziekana Wydziału. Zmiana semestralnego planu zajęć dopuszczalna jest wyłącznie za zgodą Dziekana Wydziału.

 

Zaliczenia zajęć

Czy mogę przystępować do zaliczenia zajęć nieograniczoną ilość razy?

 

Nie. Student ma prawo przystąpić do zaliczenia w terminie podstawowym, przypadającym na koniec zajęć w danym semestrze, a w przypadku nieuzyskania zaliczenia w terminie podstawowym ma prawo do zaliczenia w dwóch terminach poprawkowych, chyba że ich przeprowadzenie jest niemożliwe z uwagi na uwarunkowania technologiczne danych zajęć lub w sytuacji, gdy student nie brał udziału w danych zajęciach. Zasady przeprowadzania zaliczeń określa sylabus danego przedmiotu.

 

Nie przystąpiłam/em do zaliczenia z uwagi na nagłą chorobę potwierdzoną zwolnieniem lekarskim. Czy mogę usprawiedliwić swoją nieobecność?

 

Tak. Prowadzący zajęcia może uznać za usprawiedliwione nieprzystąpienie do zaliczenia zajęć na wniosek studenta złożony najpóźniej w terminie 7 dni od ustalonego terminu zaliczenia. Jeżeli z przyczyn losowych student nie wykorzystał przysługujących mu terminów zaliczeń, Dziekan Wydziału w porozumieniu z prowadzącym zajęcia wyznacza dodatkowy termin zaliczenia.

 

Wydaje mi się, że moja praca zaliczeniowa została oceniona zbyt nisko. Czy mogę zweryfikować popełnione błędy?

 

Tak. Student ma prawo do wglądu do swoich ocenionych prac w terminach wskazanych przez prowadzącego zajęcia, w szczególności w ramach konsultacji,
nie później niż na jeden dzień przed kolejnym wyznaczonym terminem zaliczenia poprawkowego. W kwestiach budzących wątpliwości studentowi przysługuje odwołanie do Dziekana Wydziału w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia zaliczenia.

 

Gdzie i w jakim terminie powinny być ogłoszone wyniki zaliczenia?

 

Wyniki zaliczenia ogłaszane są studentom w systemie USOS przez prowadzącego zajęcia nie później niż w ciągu 5 dni od dnia przeprowadzenia zaliczenia i nie później niż na 48 godzin przed rozpoczęciem kolejnego ustalonego terminu zaliczenia lub egzaminu. Termin ogłoszenia wyników danego zaliczenia należy podać do wiadomości studentów podczas tego zaliczenia.

 

Podczas zaliczenia okazało się, że postawione pytania wykraczają poza zagadnienia określone w sylabusie. Kogo i w jakim terminie mogę poinformować o zaobserwowanych nieprawidłowościach?

 

W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń w zakresie prawidłowości przeprowadzenia zaliczenia, student może zwrócić się do Dziekana Wydziału z prośbą o przeprowadzenie zaliczenia w formie komisyjnej. Wniosek w sprawie przeprowadzenia zaliczenia w formie komisyjnej należy złożyć najpóźniej w terminie 5 dni od daty przeprowadzenia kwestionowanego zaliczenia, przedstawiając szczegółowe uzasadnienie zarzutów. Zaliczenie w formie komisyjnej odbywa się w terminie i na zasadach ustalonych przez Dziekana Wydziału.

Egzaminy

Czy mogę przystąpić do egzaminu pomimo braku uzyskania zaliczenia zajęć?

 

Nie. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu jest obowiązek uzyskania przez niego zaliczenia wszystkich form zajęć w ramach danego modułu zajęć. Ponadto, warunki dopuszczenia do egzaminu określone są w sylabusie modułu zajęć.

 

Ile razy mogę przystąpić do egzaminu z danego przedmiotu?

 

Co do zasady, student ma prawo do trzykrotnego przystąpienia do egzaminu w zaplanowanych terminach, w tym jeden raz w terminie podstawowym i dwa razy w terminie poprawkowym.

 

Termin podstawowy egzaminu odbywa się w sesji podstawowej, zaś co najmniej jeden termin poprawkowy egzaminu odbywa się w sesji poprawkowej.

 

Harmonogram egzaminów zawierający termin podstawowy i dwa poprawkowe ustala egzaminator w porozumieniu ze studentami oraz Dziekanem Wydziału nie później niż na 3 tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej i ogłasza na stronie internetowej. Harmonogramy egzaminów powinny być tak ustalone, aby na jeden dzień sesji nie przypadał więcej niż jeden egzamin.

 

Czy egzamin w tzw. terminie zerowym wlicza się do liczby terminów egzaminów, które mi przysługują?

 

Egzamin w terminie zerowym odbywa się przed sesją egzaminacyjną i nie jest wliczany do liczby trzech terminów egzaminów. Student może przystępować do egzaminu w tzw. terminie zerowym na zasadach określonych przez prowadzącego przedmiot w sylabusie.

 

Gdzie i w jakim terminie powinny być ogłoszone wyniki egzaminu?

 

Wyniki egzaminu, w tym także zerowego, ogłaszane są studentom przez prowadzącego przedmiot w systemie USOS nie później niż w ciągu 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu i nie później niż na 48 godzin przed rozpoczęciem kolejnego ustalonego terminu egzaminu. Termin ogłoszenia wyników danego egzaminu należy podać do wiadomości studentów podczas tego egzaminu.

 

Zaspałam/em na egzamin. Czy mogę usprawiedliwić swoją nieobecność?

 

To zależy od decyzji egzaminatora. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie w danym terminie powoduje utratę tego terminu.

 

W drodze na egzamin wykoleił się tramwaj, w związku z czym nie zdążyłam/em na egzamin. Czy mogę usprawiedliwić swoją nieobecność?

 

To zależy od decyzji egzaminatora. Egzaminator może (lecz nie musi) uznać za usprawiedliwione nieprzystąpienie do egzaminu na wniosek studenta złożony najpóźniej w terminie 7 dni od ustalonego terminu egzaminu. Jeżeli z przyczyn losowych student nie wykorzystał przysługujących mu terminów egzaminu, Dziekan Wydziału w porozumieniu z prowadzącym przedmiot wyznacza dodatkowe terminy egzaminu, odpowiadające liczbie usprawiedliwionych nieobecności studenta na terminach ustalonych przez prowadzącego.

 

Uzyskałam/em zaliczenie z zajęć dopiero w trzecim terminie. Prowadzący przedmiot uważa, że z tego powodu mogę przystąpić do egzaminu tylko w jednym terminie. Czy ma rację?

 

Tak. Pomimo, że student ma prawo do trzykrotnego przystąpienia do egzaminu to jednak jeżeli student nie uzyskał zaliczenia zajęć do czasu terminów poprawkowych egzaminu, brak zaliczenia zajęć nie usprawiedliwia nieobecności na egzaminie i skutkuje utratą wszystkich terminów egzaminów, które odbyły się przed uzyskaniem zaliczenia. W związku z tym uzyskanie zaliczenia zajęć w trzecim terminie powoduje utratę dwóch terminów egzaminów (tj. terminów egzaminów, które odbyły się przed uzyskaniem zaliczenia zajęć), zaś student ma prawo przystąpić do egzaminu tylko jeden raz.

 

Zabrakło mi 1 punktu do otrzymania z egzaminu oceny 3.0. Czy mogę obejrzeć swoją pracę egzaminacyjną i przeliczyć uzyskane punkty?

 

Tak. Student ma prawo do wglądu do swojej pracy egzaminacyjnej na zasadach określonych przez prowadzącego przedmiot nie później niż na jeden dzień przed kolejnym terminem egzaminu, zaś w przypadku ostatniego terminu egzaminu – nie później niż przed zakończeniem semestru.

 

Z egzaminu uzyskałam/em ocenę 4.0, choć czuję, że stać mnie na więcej. Czy mogę poprawić tę ocenę?

 

Nie. Egzamin poprawkowy w celu poprawy oceny pozytywnej nie jest dopuszczalny.

 

Podczas egzaminu okazało się, że postawione pytania wykraczają poza zakres określony w sylabusie. Kogo i w jakim terminie mogę poinformować o zaobserwowanych nieprawidłowościach?

 

W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń w zakresie prawidłowości przeprowadzenia egzaminu, student może zwrócić się do Dziekana Wydziału z prośbą o przeprowadzenie egzaminu w formie komisyjnej. Wniosek w sprawie przeprowadzenia egzaminu w formie komisyjnej należy złożyć najpóźniej w terminie 5 dni od daty przeprowadzenia kwestionowanego egzaminu, przedstawiając szczegółowe uzasadnienie zarzutów.

 

Egzamin komisyjny odbywa się przed komisją złożoną z przewodniczącego, którym jest Dziekan Wydziału lub osoba wyznaczona przez Dziekana Wydziału, oraz członków komisji. W przypadku złożenia egzaminu komisyjnego z wynikiem pozytywnym ocena z tego egzaminu uwzględniana jest zamiast oceny z kwestionowanego egzaminu.

Zaliczenie praktyki zawodowej

Czy na poczet zaliczenia praktyki zawodowej mogę wykorzystać czynności wykonywane w ramach zatrudnienia, wolontariatu lub stażu?

 

To zależy od decyzji opiekuna praktyk. Opiekun praktyk może zaliczyć na poczet praktyki zawodowej czynności wykonywane przez studenta w szczególności w ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu, jeżeli:
1) umożliwiły one uzyskanie efektów uczenia się przypisanych do praktyki zawodowej określonych w programie studiów obowiązującym na danym kierunku;
2) okres wykonywania tych czynności nie jest krótszy niż wymiar praktyki zawodowej określony w programie studiów obowiązującym na danym kierunku;
3) czynności te były wykonywane nie później niż w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku przez studenta.

 

Zaliczenie praktyki zawodowej w ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu dopuszczalne jest wyłącznie na wniosek studenta, do którego należy dołączyć dokument potwierdzający wykonywanie określonych czynności oraz uzyskanie efektów uczenia się przypisanych do praktyki zawodowej.

Zaliczenie semestru studiów i wpis na semestr studiów

Czy do zaliczenia semestru studiów konieczne jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie danego semestru?

 

Tak. Warunkiem zaliczenia semestru studiów jest zaliczenie przez studenta wszystkich modułów zajęć przewidzianych w planie danego semestru studiów oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS.

 

Dodatkowo, warunkiem zaliczenia ostatniego semestru studiów jest zaliczenie wszystkich modułów zajęć określonych w programie studiów obowiązującym na danym kierunku studiów, poziomie i profilu, przewidzianych w planie tego semestru studiów, z wyłączeniem projektu dyplomowego lub pracy dyplomowej.

 

Co to jest semestr kontrolny?

 

Semestr kontrolny jest to wybrany semestr w okresie studiów, przy którego zaliczeniu dokonywana jest zarówno ocena punktowa, jak i ocena programowa dotychczasowego przebiegu studiów studenta, w szczególności stopnia zaawansowania zaliczenia obowiązkowych modułów zajęć. Liczba semestrów kontrolnych w ramach danego kierunku studiów ustalana jest na wydziale.

 

Warunkiem zaliczenia semestru kontrolnego jest spełnienie przez studenta dodatkowych wymagań określonych przez Dziekana Wydziału w zasadach studiowania.

 

Kiedy powinno nastąpić potwierdzenie wpisu na kolejny semestr studiów?

 

Zaliczenie semestru studiów oraz potwierdzenie uzyskania wpisu na kolejny semestr studiów dokonywane jest w systemie USOS nie później niż w ciągu tygodnia od rozpoczęcia kolejnego semestru studiów.

Powtarzanie modułu zajęć lub przedmiotu

W jakim terminie mogę powtórzyć przedmiot, z którego nie uzyskałam/em zaliczenia?

 

W przypadku niespełnienia warunków do zaliczenia modułu zajęć lub przedmiotu w danym semestrze student zobowiązany jest go powtórzyć w terminie określonym przez Dziekana Wydziału. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do Dziekana Wydziału.

 

W ramach danego przedmiotu uzyskałam/em zaliczenie z ćwiczeń projektowych, lecz nie uzyskałam/em zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych, w związku z czym nie mogłam/em przystąpić do egzaminu. Czy powtarzając przedmiot muszę ponownie brać udział w zaliczonych ćwiczeniach projektowych?

 

To zależy od decyzji Dziekana Wydziału. Co do zasady powtarzanie przedmiotu wiąże się z koniecznością ponownego udziału w zajęciach z przedmiotu, którego student nie zaliczył. W przypadku przedmiotów powtórnie zaliczanych Dziekan Wydziału w porozumieniu z prowadzącym przedmiot na wniosek studenta może go zwolnić z obowiązku ponownego udziału w niektórych zajęciach z tego przedmiotu, przepisując mu oceny z zaliczonych zajęć, jeżeli w międzyczasie nie nastąpiły zmiany w efektach uczenia się uzyskiwanych w ramach ich realizacji.

 

Czy powtarzanie przedmiotu jest odpłatne?

 

Co do zasady, za powtarzanie określonych zajęć pobierana jest opłata. Student może jednak złożyć do Dziekana Wydziału wniosek o zwolnienie z tej opłaty w całości lub w części bądź o rozłożenie jej na raty.

 

Opłata należna z tytułu powtarzania zajęć powinna zostać naliczona jedynie do wysokości odpowiadającej liczbie godzin w ramach tej formy lub tych form zajęć, które student będzie w rzeczywistości ponownie realizował (tj. powtarzał).

 

Uzyskałam/em zaliczenie z seminarium dyplomowego, jednakże nie udało mi się złożyć pracy dyplomowej w terminie. Czy powtarzając moduł praca dyplomowa będę ponownie zobowiązana/ny do powtórzenia seminarium?

 

To zależy od decyzji Dziekana Wydziału. Przy powtarzaniu modułu zajęć w postaci projektu dyplomowego lub pracy dyplomowej Dziekan Wydziału może zobowiązać studenta do powtórzenia seminarium dyplomowego.

Wpis na semestr studiów z deficytem punktów ECTS

Nie zaliczyłam/em semestru studiów. Czy mam możliwość kontynuowania studiów?

 

To zależy od decyzji Dziekana Wydziału. Student, który nie zaliczył semestru studiów bądź nie uzyskał wpisu na dany semestr, może złożyć wniosek do Dziekana Wydziału z prośbą o powtarzanie semestru studiów oraz o udzielenie urlopu od zajęć.

 

W zależności od dotychczasowego przebiegu studiów Dziekan Wydziału może także podjąć czynności w przedmiocie skreślenia z listy studentów.

 

Nie otrzymałam/em z jednego przedmiotu pozytywnej oceny końcowej na koniec semestru. Co mogę zrobić, aby kontynuować studia?

 

W przypadku niespełnienia warunków do zaliczenia modułu zajęć lub przedmiotu w danym semestrze student powinien złożyć do Dziekana Wydziału wniosek o wpis na kolejny semestr studiów z deficytem punktów ECTS, a także o zgodę na powtarzanie przedmiotu.

 

W przypadku uzyskania zgody, student kontynuuje studia w kolejnym semestrze studiów i jest zobowiązany powtórzyć niezaliczony przedmiot w terminie wyznaczonym przez Dziekana Wydziału.

 

Nie uzyskałam/em zaliczenia z przedmiotu na przedostatnim semestrze studiów pierwszego stopnia. Czy mogę uzyskać wpis na ostatni semestr studiów?

 

Nie. Udzielenie wpisu na ostatni semestr studiów pierwszego stopnia dopuszczalne jest pod warunkiem zaliczenia wszystkich wymaganych planem wcześniejszych semestrów studiów modułów zajęć oraz braku jakichkolwiek zaległości w nauce.

 

Zasada ta nie dotyczy studentów studiów drugiego stopnia.

 

W przypadku niespełnienia warunków do uzyskania wpisu na ostatni semestr studiów, student chcąc kontynuować studia powinien zwrócić się do Dziekana Wydziału z prośbą o powtarzanie semestru studiów.

Powtarzanie semestru studiów

W trakcie semestru studiów podjęłam/em pracę zarobkową, w związku z czym nie udało mi się pogodzić obowiązków studenckich z pracą. Czy mogę uniknąć skreślenia z listy studentów?

 

To zależy od decyzji Dziekana Wydziału. W przypadku, gdy student ma zaległości w nauce, w szczególności gdy przekroczy tzw. dopuszczalny łączny deficyt punktów ECTS warunkujący wpis na kolejny semestr studiów, może złożyć do Dziekana Wydziału wniosek z prośbą o zgodę na powtarzanie semestru studiów.

 

Powtarzając semestr studiów, student studiuje według programu studiów obowiązującego dany rocznik kształcenia w semestrze, na który uzyskał wpis, zaś wyrażając zgodę na powtarzanie semestru, w razie konieczności, Dziekan Wydziału ustala na piśmie różnice programowe i terminy ich uzupełnienia.

 

Ile razy mogę powtarzać semestr studiów?

 

Co do zasady, w przypadku studentów studiów stacjonarnych powtarzanie semestru studiów z powodu zaległości w nauce możliwe jest tylko jeden raz na każdym stopniu studiów. Zasada ta nie dotyczy studentów studiów niestacjonarnych.

 

W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału może jeden raz na każdym stopniu studiów wyrazić zgodę na ponowne powtarzanie semestru studiów.

 

Czy mogę powtórzyć pierwszy semestr studiów?

 

Nie. Student nie ma prawa powtarzania pierwszego semestru studiów.

 

W trakcie semestru uzyskałam/em zaliczenie z jednego przedmiotu. Czy powtarzając semestr studiów będę zobowiązana/ny ponownie realizować ten przedmiot?

 

Nie. Powtarzając semestr studiów, student nie powtarza zaliczonych już przedmiotów.

 

Czy powtarzając semestr studiów, mogę realizować tzw. awansem wszystkie zajęcia przewidziane dla kolejnego semestru studiów?

 

Nie. Powtarzając semestr studiów, za zgodą Dziekana Wydziału, student może brać udział tylko w niektórych zajęciach przewidzianych programem studiów dla kolejnego semestru w ramach tzw. awansu oraz przystępować do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się w ramach tych zajęć, w tym w szczególności przystępować do zaliczeń i egzaminów.

Urlop od zajęć

Urlop macierzyński – komu i na jakich zasadach przysługuje?

 

zdrowotnego

Urlop macierzyński przysługuje studentce będącej w ciąży. Urlopu udziela się na okres do dnia urodzenia dziecka, z tym że jeżeli koniec tego urlopu przypada w trakcie trwania semestru, urlopu udziela się do końca tego semestru studiów. Odpowiednio udokumentowany wniosek należy złożyć po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia, nie później niż w terminie 7 dni od daty jej zaistnienia.

 

Warunkiem podjęcia studiów po urlopie wychowawczym jest zgłoszenie się w dziekanacie Wydziału i uzyskanie stosownego wpisu w systemie USOS. Po powrocie z urlopu od zajęć studentka studiuje według programu studiów obowiązującego dany rocznik kształcenia w semestrze, na który uzyskała wpis. W razie konieczności Dziekan Wydziału ustala na piśmie różnice programowe i terminy ich uzupełnienia.

 

Urlop wychowawczy – komu i na jakich zasadach przysługuje?

 

Urlop wychowawczy przysługuje studentce lub studentowi będących rodzicami w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Urlopu udziela się na okres do jednego roku, z tym że jeżeli koniec tego urlopu przypada w trakcie semestru, urlopu udziela się do końca tego semestru studiów. Odpowiednio udokumentowany wniosek można złożyć w okresie jednego roku od dnia urodzenia dziecka.

 

Warunkiem podjęcia studiów po urlopie wychowawczym jest zgłoszenie się w dziekanacie Wydziału i uzyskanie stosownego wpisu w systemie USOS. Po powrocie z urlopu od zajęć student studiuje według programu studiów obowiązującego dany rocznik kształcenia w semestrze, na który uzyskał wpis. W razie konieczności Dziekan Wydziału ustala na piśmie różnice programowe i terminy ich uzupełnienia.

 

Urlop zdrowotny – komu i na jakich zasadach przysługuje?

 

Urlop zdrowotny może być udzielony w przypadku długotrwałej choroby potwierdzonej zaświadczeniem komisji lekarskiej. Urlop może być udzielony na okres do jednego roku. Student ubiegając się o udzielenie urlopu składa wniosek do Dziekana Wydziału bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia, nie później niż w terminie 7 dni od daty jej zaistnienia.

 

W trakcie urlopu zdrowotnego student nie może brać udziału w żadnych zajęciach oraz nie może przystępować do zaliczeń i egzaminów.

 

Warunkiem podjęcia studiów po urlopie zdrowotnym jest zgłoszenie się w dziekanacie Wydziału i uzyskanie stosownego wpisu w systemie USOS oraz przedłożenie Dziekanowi Wydziału zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kontynuacji studiów po urlopie od zajęć. Po powrocie z urlopu od zajęć student studiuje według programu studiów obowiązującego dany rocznik kształcenia w semestrze, na który uzyskał wpis. W razie konieczności Dziekan Wydziału ustala na piśmie różnice programowe i terminy ich uzupełnienia.

 

Urlop okolicznościowy – komu i na jakich zasadach przysługuje?

 

Urlop okolicznościowy może być udzielony z powodu ważnych okoliczności losowych lub wynikający z toku studiów. Urlop może być udzielony na okres do jednego roku. Student ubiegając się o udzielenie urlopu składa wniosek do Dziekana Wydziału bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia, nie później niż w terminie 7 dni od daty jej zaistnienia. W trakcie urlopu okolicznościowego wynikającego z toku studiów, student za zgodą Dziekana Wydziału, może brać udział w niektórych zajęciach przewidzianych w programie studiów dla kolejnego semestru studiów w ramach tzw. awansu oraz przystępować do zaliczeń i egzaminów.

 

Warunkiem podjęcia studiów po urlopie okolicznościowym jest zgłoszenie się w dziekanacie Wydziału i uzyskanie stosownego wpisu w systemie USOS. Po powrocie z urlopu od zajęć student studiuje według programu studiów obowiązującego dany rocznik kształcenia w semestrze, na który uzyskał wpis. W razie konieczności Dziekan Wydziału ustala na piśmie różnice programowe i terminy ich uzupełnienia.

 

Urlop zawodowy – komu i na jakich zasadach przysługuje?

 

Urlop zawodowy może być udzielony w przypadku wyjazdu na studia zagraniczne lub realizację praktyk lub staży w ramach programów międzynarodowych. Urlop może być udzielony na okres do jednego roku. Student ubiegając się o udzielenie urlopu składa wniosek do Dziekana Wydziału bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia, nie później niż w terminie 7 dni od daty jej zaistnienia.

 

Warunkiem podjęcia studiów po urlopie zawodowym jest zgłoszenie się w dziekanacie Wydziału i uzyskanie stosownego wpisu w systemie USOS. Po powrocie z urlopu od zajęć student studiuje według programu studiów obowiązującego dany rocznik kształcenia w semestrze, na który uzyskał wpis. W razie konieczności Dziekan Wydziału ustala na piśmie różnice programowe i terminy ich uzupełnienia.

 

Urlop bez podania przyczyny – komu i na jakich zasadach przysługuje?

 

Urlop bez podania przyczyny może być udzielony jeden raz w czasie studiów po wypełnieniu przez studenta wszystkich wymagań koniecznych do:

a) uzyskania wpisu na trzeci semestr studiów – w przypadku studiów pierwszego stopnia,
b) uzyskania wpisu na drugi semestr studiów – w przypadku studiów drugiego stopnia.

 

Urlop może być udzielony na okres do jednego roku. Student ubiegając się o udzielenie urlopu składa wniosek do Dziekana Wydziału nie później niż w ciągu 7 dni od rozpoczęcia kolejnego semestru studiów.

 

W przypadku udzielenia urlopu bez podania przyczyny w wymiarze krótszym niż jeden rok, student traci prawo do pozostałego niewykorzystanego urlopu.

 

Warunkiem podjęcia studiów po urlopie bez podania przyczny jest zgłoszenie się w dziekanacie Wydziału i uzyskanie stosownego wpisu w systemie USOS. Po powrocie z urlopu od zajęć student studiuje według programu studiów obowiązującego dany rocznik kształcenia w semestrze, na który uzyskał wpis. W razie konieczności Dziekan Wydziału ustala na piśmie różnice programowe i terminy ich uzupełnienia.

 

Jestem zawodowym sportowcem. Otrzymałam/em propozycję wyjazdu na zgrupowanie kadry sportowej. Czy mogę zawiesić studia na czas wyjazdu?

 

To zależy od decyzji Dziekana Wydziału. Dziekan Wydziału może (lecz nie musi) wyrazić zgodę na udzielenie studentowi urlopu od zajęć, przy czym okres udzielanego urlopu nie może przekroczyć jednego roku.

 

Z powodu ciężkiej choroby przebywam obecnie na rocznym urlopie od zajęć. Podjęte leczenie nie pozwoli mi jednak na podjęcie studiów po zakończonym urlopie. Czy mogę przedłużyć ten urlop?

 

To zależy od decyzji Prorektora ds. Kształcenia. Przedłużenie urlopu od zajęć z tej samej przyczyny możliwe jest wyłącznie za zgodą Prorektora ds. Kształcenia.

 

Studiuję jednocześnie na dwóch kierunkach studiów w AGH. Dostałam/em propozycję realizacji stażu w ramach programu międzynarodowego. Czy mogę ubiegać się o urlop od zajęć na obu kierunkach studiów?

 

Tak. Student studiujący równocześnie więcej niż jeden kierunek studiów może ubiegać się o urlop od zajęć na każdym z kierunków niezależnie od przebiegu studiów na innym kierunku.

 

Nie złożyłam/em pracy dyplomowej w terminie. Czy mogę ubiegać się o urlop od zajęć, na którym dokończę pisanie pracy?

 

Nie. Udzielenie urlopu od zajęć po zaliczeniu ostatniego semestru studiów lub po zakończeniu realizacji zajęć w ostatnim semestrze studiów nie jest dopuszczalne. W takim przypadku skreślenie z listy studentów jest obligatoryjne, zaś student chcący ukończyć studia ma możliwość złożyć wniosek do Dziekana Wydziału o tzw. reaktywację na studia na zasadach określonych w Regulaminie studiów AGH.

 

Przebywam na urlopie od zajęć. Postanowiłam/em jednak skrócić urlop i powrócić na studia. Czy jest to możliwe?

 

To zależy od decyzji Dziekana Wydziału. Dziekan Wydziału w uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, może skrócić urlop od zajęć, przy czym skrócenie urlopu w trakcie trwania semestru nie jest dopuszczalne.

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)

Co to jest indywidualna organizacja studiów?

 

Indywidualna organizacja studiów (w skrócie IOS) to jeden ze sposobów odbywania studiów wyższych. Stanowi wsparcie dla studentów, którzy z różnych przyczyn nie mogą odbywać studiów w normalnym trybie.

 

IOS może polegać na m. in. indywidualnym doborze modułów zajęć, metod i form kształcenia, indywidulanej modyfikacji tygodniowego haromonogramu zajęć, czy też indywidualnym ustalaniu formy i terminów zaliczeń oraz egzaminów.

 

Kto może ubiegać się o indywidualną organizację studiów (IOS)?

 

O przyznanie indywidualnej organizacji studiów (IOS) może ubiegać się każdy student, w szczególności:

1. szczególnie uzdolniony i wyróżniający się w nauce,
2. z niepełnosprawnością,
3. znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej,
4. biorący udział w zawodach sportowych na poziomie krajowym lub międzynarodowym,
5. pragnący odbyć część studiów w innej uczelni,
6. studiujący na więcej niż jednym kierunku studiów,
7. wybrany do kolegialnego organu Uczelni,
8. w stosunku do którego potwierdzono efekty uczenia się,
9. cudzoziemiec odbywający kurs języka polskiego,
10. pragnący zrealizować projekt badawczy lub projekt naukowy w ramach badawczej ścieżki kształcenia w ramach Projektu „Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB)”.

 

Do kogo i w jakim terminie mogę zwrócić się z wnioskiem o przyznanie indywidualnej organizacji studiów (IOS)?

 

Odpowiednio udokumentowany wniosek należy złożyć do Dziekana Wydziału bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do udzielenia IOS. Na podstawie złożonych dokumentów Dziekan Wydziału może (lecz nie musi) wyrazić zgodę na przyznanie IOS.

 

Studiuję stacjonarnie. Czy mogę zmodyfikować harmonogram zajęć ze względu na fakt, iż jestem w ciąży/jestem rodzicem?

 

Tak. Studentce będącej w ciąży, studentce lub studentowi będących rodzicami nie można odmówić zgody na przyznanie indywidulanej organizacji studiów (IOS) przez cały okres studiowania, pod warunkiem że są to studia stacjonarne. Odpowiednio udokumentowany wniosek należy złożyć do Dziekana Wydziału.

 

Czy w ramach indywidualnej organizacji studiów (IOS) mogę zmienić obowiązkowy moduł zajęć?

 

Nie. Student ma prawo do indywidualnej organizacji studiów, nie zaś indywidualnego programu studiów. Odbywanie studiów według IOS nie może prowadzić do zmiany w zakresie kierunkowych efektów uczenia się oraz zmiany modułów zajęć uznanych w programie studiów za obowiązkowe.

Powtarzanie semestru studiów

W trakcie semestru studiów podjęłam/em pracę zarobkową, w związku z czym nie udało mi się pogodzić obowiązków studenckich z pracą. Czy mogę uniknąć skreślenia z listy studentów?

 

To zależy od decyzji Dziekana Wydziału. W przypadku, gdy student ma zaległości w nauce, w szczególności gdy przekroczy tzw. dopuszczalny łączny deficyt punktów ECTS warunkujący wpis na kolejny semestr studiów, może złożyć do Dziekana Wydziału wniosek z prośbą o zgodę na powtarzanie semestru studiów.

 

Powtarzając semestr studiów, student studiuje według programu studiów obowiązującego dany rocznik kształcenia w semestrze, na który uzyskał wpis, zaś wyrażając zgodę na powtarzanie semestru, w razie konieczności, Dziekan Wydziału ustala na piśmie różnice programowe i terminy ich uzupełnienia.

 

Ile razy mogę powtarzać semestr studiów?

 

Co do zasady, w przypadku studentów studiów stacjonarnych powtarzanie semestru studiów z powodu zaległości w nauce możliwe jest tylko jeden raz na każdym stopniu studiów. Zasada ta nie dotyczy studentów studiów niestacjonarnych.

 

W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału może jeden raz na każdym stopniu studiów wyrazić zgodę na ponowne powtarzanie semestru studiów.

 

Czy mogę powtórzyć pierwszy semestr studiów?

 

Nie. Student nie ma prawa powtarzania pierwszego semestru studiów.

 

W trakcie semestru uzyskałam/em zaliczenie z jednego przedmiotu. Czy powtarzając semestr studiów będę zobowiązana/ny ponownie realizować ten przedmiot?

 

Nie. Powtarzając semestr studiów, student nie powtarza zaliczonych już przedmiotów.

 

Czy powtarzając semestr studiów, mogę realizować tzw. awansem wszystkie zajęcia przewidziane dla kolejnego semestru studiów?

 

Nie. Powtarzając semestr studiów, za zgodą Dziekana Wydziału, student może brać udział tylko w niektórych zajęciach przewidzianych programem studiów dla kolejnego semestru w ramach tzw. awansu oraz przystępować do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się w ramach tych zajęć, w tym w szczególności przystępować do zaliczeń i egzaminów.

Urlop od zajęć

Urlop macierzyński – komu i na jakich zasadach przysługuje?

 

Urlop macierzyński przysługuje studentce będącej w ciąży. Urlopu udziela się na okres do dnia urodzenia dziecka, z tym że jeżeli koniec tego urlopu przypada w trakcie trwania semestru, urlopu udziela się do końca tego semestru studiów. Odpowiednio udokumentowany wniosek należy złożyć po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia, nie później niż w terminie 7 dni od daty jej zaistnienia.

 

Po powrocie z urlopu od zajęć studentka studiuje według programu studiów obowiązującego dany rocznik kształcenia w semestrze, na który uzyskała wpis. W razie konieczności Dziekan Wydziału ustala na piśmie różnice programowe i terminy ich uzupełnienia.

 

Urlop wychowawczy – komu i na jakich zasadach przysługuje?

 

Urlop wychowawczy przysługuje studentce lub studentowi będących rodzicami w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Urlopu udziela się na okres do jednego roku, z tym że jeżeli koniec tego urlopu przypada w trakcie semestru, urlopu udziela się do końca tego semestru studiów. Odpowiednio udokumentowany wniosek można złożyć w okresie jednego roku od dnia urodzenia dziecka.

 

Warunkiem podjęcia studiów po urlopie wychowawczym jest zgłoszenie się w dziekanacie Wydziału i uzyskanie stosownego wpisu w systemie USOS. Po powrocie z urlopu od zajęć student studiuje według programu studiów obowiązującego dany rocznik kształcenia w semestrze, na który uzyskał wpis. W razie konieczności Dziekan Wydziału ustala na piśmie różnice programowe i terminy ich uzupełnienia.

 

Urlop zdrowotny – komu i na jakich zasadach przysługuje?

 

Urlop zdrowotny przysługuje w przypadku długotrwałej choroby potwierdzonej zaświadczeniem komisji lekarskiej. Urlop może być udzielony na okres do jednego roku. Student ubiegając się o udzielenie urlopu składa wniosek do Dziekana Wydziału bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia, nie później niż w terminie 7 dni od daty jej zaistnienia.

 

W trakcie urlopu zdrowotnego student nie może brać udziału w żadnych zajęciach oraz nie może przystępować do zaliczeń i egzaminów.

 

Warunkiem podjęcia studiów po urlopie zdrowotnym jest zgłoszenie się w dziekanacie Wydziału i uzyskanie stosownego wpisu w systemie USOS oraz przedłożenie Dziekanowi Wydziału zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kontynuacji studiów po urlopie od zajęć. Po powrocie z urlopu od zajęć student studiuje według programu studiów obowiązującego dany rocznik kształcenia w semestrze, na który uzyskał wpis. W razie konieczności Dziekan Wydziału ustala na piśmie różnice programowe i terminy ich uzupełnienia.

 

Urlop okolicznościowy – komu i na jakich zasadach przysługuje?

 

Urlop okolicznościowy przysługuje z powodu ważnych okoliczności losowych lub wynikający z toku studiów. Urlop może być udzielony na okres do jednego roku. Student ubiegając się o udzielenie urlopu składa wniosek do Dziekana Wydziału bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia, nie później niż w terminie 7 dni od daty jej zaistnienia. W trakcie urlopu okolicznościowego wynikającego z toku studiów, student za zgodą Dziekana Wydziału, może brać udział w niektórych zajęciach przewidzianych w programie studiów dla kolejnego semestru studiów w ramach tzw. awansu oraz przystępować do zaliczeń i egzaminów.

 

Warunkiem podjęcia studiów po urlopie okolicznościowym jest zgłoszenie się w dziekanacie Wydziału i uzyskanie stosownego wpisu w systemie USOS. Po powrocie z urlopu od zajęć student studiuje według programu studiów obowiązującego dany rocznik kształcenia w semestrze, na który uzyskał wpis. W razie konieczności Dziekan Wydziału ustala na piśmie różnice programowe i terminy ich uzupełnienia.

 

Urlop zawodowy – komu i na jakich zasadach przysługuje?

 

Urlop zawodowy przysługuje w przypadku wyjazdu na studia zagraniczne lub realizację praktyk lub staży w ramach programów międzynarodowych. Urlop może być udzielony na okres do jednego roku. Student ubiegając się o udzielenie urlopu składa wniosek do Dziekana Wydziału bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia, nie później niż w terminie 7 dni od daty jej zaistnienia.

 

Warunkiem podjęcia studiów po urlopie zawodowym jest zgłoszenie się w dziekanacie Wydziału i uzyskanie stosownego wpisu w systemie USOS. Po powrocie z urlopu od zajęć student studiuje według programu studiów obowiązującego dany rocznik kształcenia w semestrze, na który uzyskał wpis. W razie konieczności Dziekan Wydziału ustala na piśmie różnice programowe i terminy ich uzupełnienia.

 

Urlop bez podania przyczyny – komu i na jakich zasadach przysługuje?

 

Urlop bez podania przyczyny przysługuje jeden raz w czasie studiów po wypełnieniu przez studenta wszystkich wymagań koniecznych do:

a) uzyskania wpisu na trzeci semestr studiów – w przypadku studiów pierwszego stopnia,
b) uzyskania wpisu na drugi semestr studiów – w przypadku studiów drugiego stopnia.

 

Urlop może być udzielony na okres do jednego roku. Student ubiegając się o udzielenie urlopu składa wniosek do Dziekana Wydziału nie później niż w ciągu 7 dni od rozpoczęcia kolejnego semestru studiów.

 

W przypadku udzielenia urlopu bez podania przyczyny w wymiarze krótszym niż jeden rok, student traci prawo do pozostałego niewykorzystanego urlopu.

 

Warunkiem podjęcia studiów po urlopie bez podania przyczny jest zgłoszenie się w dziekanacie Wydziału i uzyskanie stosownego wpisu w systemie USOS. Po powrocie z urlopu od zajęć student studiuje według programu studiów obowiązującego dany rocznik kształcenia w semestrze, na który uzyskał wpis. W razie konieczności Dziekan Wydziału ustala na piśmie różnice programowe i terminy ich uzupełnienia.

 

Jestem zawodowym sportowcem. Otrzymałam/em propozycję wyjazdu na zgrupowanie kadry sportowej. Czy mogę zawiesić studia na czas wyjazdu?

 

To zależy od decyzji Dziekana Wydziału. Dziekan Wydziału może (lecz nie musi) wyrazić zgodę na udzielenie studentowi urlopu od zajęć, przy czym okres udzielanego urlopu nie może przekroczyć jednego roku.

 

Z powodu ciężkiej choroby przebywam obecnie na rocznym urlopie od zajęć. Podjęte leczenie nie pozwoli mi jednak na podjęcie studiów po zakończonym urlopie. Czy mogę przedłużyć ten urlop?

 

To zależy od decyzji Prorektora ds. Kształcenia. Przedłużenie urlopu od zajęć z tej samej przyczyny możliwe jest wyłącznie za zgodą Prorektora ds. Kształcenia.

 

Studiuję jednocześnie na dwóch kierunkach studiów w AGH. Dostałam/em propozycję realizacji stażu w ramach programu międzynarodowego. Czy mogę ubiegać się o urlop od zajęć na obu kierunkach studiów?

 

Tak. Student studiujący równocześnie więcej niż jeden kierunek studiów może ubiegać się o urlop od zajęć na każdym z kierunków niezależnie od przebiegu studiów na innym kierunku.

 

Nie złożyłam/em pracy dyplomowej w terminie. Czy mogę ubiegać się o urlop od zajęć, na którym dokończę pisanie pracy?

 

Nie. Udzielenie urlopu od zajęć po zaliczeniu ostatniego semestru studiów lub po zakończeniu realizacji zajęć w ostatnim semestrze studiów nie jest dopuszczalne. W takim przypadku skreślenie z listy studentów jest obligatoryjne, zaś student chcący ukończyć studia ma możliwość złożyć wniosek do Dziekana Wydziału o tzw. reaktywację na studia na zasadach określonych w Regulaminie studiów AGH.

 

Przebywam na urlopie od zajęć. Postanowiłam/em jednak skrócić urlop i powrócić na studia. Czy jest to możliwe?

 

To zależy od decyzji Dziekana Wydziału. Dziekan Wydziału w uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, może skrócić urlop od zajęć, przy czym skrócenie urlopu w trakcie trwania semestru nie jest dopuszczalne.

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)

Co to jest indywidualna organizacja studiów?

 

Indywidualna organizacja studiów (w skrócie IOS) to jeden ze sposobów odbywania studiów wyższych. Stanowi wsparcie dla studentów, którzy z różnych przyczyn nie mogą odbywać studiów w normalnym trybie.

 

IOS może polegać na m. in. indywidualnym doborze modułów zajęć, metod i form kształcenia, indywidulanej modyfikacji tygodniowego haromonogramu zajęć, czy też indywidualnym ustalaniu formy i terminów zaliczeń oraz egzaminów.

 

Kto może ubiegać się o indywidualną organizację studiów (IOS)?

 

O przyznanie indywidualnej organizacji studiów (IOS) może ubiegać się każdy student, w szczególności:

1. szczególnie uzdolniony i wyróżniający się w nauce,
2. z niepełnosprawnością,
3. znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej,
4. biorący udział w zawodach sportowych na poziomie krajowym lub międzynarodowym,
5. pragnący odbyć część studiów w innej uczelni,
6. studiujący na więcej niż jednym kierunku studiów,
7. wybrany do kolegialnego organu Uczelni,
8. w stosunku do którego potwierdzono efekty uczenia się,
9. cudzoziemiec odbywający kurs języka polskiego,
10. pragnący zrealizować projekt badawczy lub projekt naukowy w ramach badawczej ścieżki kształcenia w ramach Projektu „Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB)”.

 

Do kogo i w jakim terminie mogę zwrócić się z wnioskiem o przyznanie indywidualnej organizacji studiów (IOS)?

 

Odpowiednio udokumentowany wniosek należy złożyć do Dziekana Wydziału bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do udzielenia IOS. Na podstawie złożonych dokumentów Dziekan Wydziału może (lecz nie musi) wyrazić zgodę na przyznanie IOS.

 

Studiuję stacjonarnie. Czy mogę zmodyfikować harmonogram zajęć ze względu na fakt, iż jestem w ciąży/jestem rodzicem?

 

Tak. Studentce będącej w ciąży, studentce lub studentowi będących rodzicami nie można odmówić zgody na przyznanie indywidulanej organizacji studiów (IOS) przez cały okres studiowania, pod warunkiem że są to studia stacjonarne. Odpowiednio udokumentowany wniosek należy złożyć do Dziekana Wydziału.

 

Czy w ramach indywidualnej organizacji studiów (IOS) mogę zmienić obowiązkowy moduł zajęć?

 

Nie. Student ma prawo do indywidualnej organizacji studiów, nie zaś indywidualnego programu studiów. Odbywanie studiów według IOS nie może prowadzić do zmiany w zakresie kierunkowych efektów uczenia się oraz zmiany modułów zajęć uznanych w programie studiów za obowiązkowe.

Projekty dyplomowe i prace dyplomowe

Do kiedy jestem zobowiązana/ny wybrać temat projektu dyplomowego lub pracy dyplomowej?

 

Student zobowiązany jest wybrać temat projektu dyplomowego – nie później niż na jeden semestr, a w przypadku pracy dyplomowej – nie później niż na jeden rok przed planowym terminem ukończenia studiów. Niespełnienie tego warunku może być przyczyną odmowy wpisu na semestr dyplomowy lub odpowiednio na semestr poprzedzający semestr dyplomowy.

 

W jakim terminie muszę złożyć projekt dyplomowy lub pracę dyplomową?

 

Student zobowiązany jest złożyć na studiach pierwszego stopnia – projekt dyplomowy, a na studiach drugiego stopnia – pracę dyplomową w postaci elektronicznej (w ustalonym formacie) za pośrednictwem systemu USOS nie później niż w terminie:

1) do końca lutego – w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym,
2) do końca września – w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim.

 

W wyjątkowych szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału, na wniosek studenta złożony przed upływem ww. terminów, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego nie więcej jednak niż o dwa miesiące.

 

Zdążyłam/em zarejestrować swoją pracę dyplomową do modułu APD w systemie USOS dnia 30 września tj. w ostatnim dniu terminu przewidzianego na złożenie pracy. Mimo to w dziekanacie stwierdzono, że nie dotrzymałam/em wyznaczonego terminu na złożenie pracy. Dlaczego?

 

Projekt dyplomowy lub praca dyplomowa uznawane są za złożone w terminie, po spełnieniu łącznie następujących warunków tj.:

 

1) zaliczeniu wszystkich przewidzianych programem studiów modułów zajęć,
2) wprowadzeniu przez studenta do systemu USOS ostatecznej wersji projektu dyplomowego lub pracy dyplomowej wyłącznie w postaci elektronicznej,
3) weryfikacji projektu dyplomowego lub pracy dyplomowej w postaci elektronicznej z wykorzystaniem JSA,
4) wprowadzeniu recenzji projektu dyplomowego lub pracy dyplomowej przez opiekuna pracy i recenzenta w systemie USOS,
5) wystawieniu oceny pozytywnej przez opiekuna i recenzenta w systemie USOS.

 

Należy zatem wyraźnie podkreślić, iż rejestracja pracy polega jedynie na wgraniu przez studenta pliku z treścią pracy do modułu APD w systemie USOS, zaś złożenie pracy następuje z chwilą wystawienia w module APD w systemie USOS pozytywnej oceny i recenzji przez opiekuna pracy, a także wyznaczonego recenzenta.

 

W związku z powyższym rejestracja pracy dyplomowej przez studenta w module APD w systemie USOS, nie jest równoznaczna z jej złożeniem w myśl Regulaminu studiów AGH.

 

Z pracy dyplomowej otrzymałam/em ocenę 2.0. Nie zgadzam się z tą oceną. Co mogę zrobić?

 

Od negatywnej oceny projektu dyplomowego lub pracy dyplomowej studentowi przysługuje odwołanie do Dziekana Wydziału w ciągu 14 dni od dnia wystawienia oceny.

 

Jakie przesłanki uzasadniają zmianę opiekuna pracy dyplomowej?

 

W razie dłuższej nieobecności opiekuna pracy lub opiekuna projektu, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu jej przygotowania i złożenia, a także w innych uzasadnionych przypadkach, student może złożyć wniosek do Dziekana Wydziału o zmianę opiekuna pracy lub opiekuna projektu.

Egzaminy dyplomowe

Warunki dopuszczenia studenta do przystąpienia do egzaminu dyplomowego

 

Do egzaminu dyplomowego dopuszczany jest student, który zaliczył wszystkie przewidziane programem studiów moduły zajęć oraz złożył pracę dyplomową lub projekt dyplomowy.

 

W jakim terminie muszę przystąpić do obrony pracy dyplomowej?

 

Egzamin dyplomowy odbywa się nie później niż w terminie:

1) do końca marca – w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym,
2) do końca października – w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim.

 

W przypadku przedłużenia terminu do złożenia pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego, egzamin dyplomowy odbywa się nie później niż w terminie:

1) do końca maja – w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym,
2) do końca grudnia – w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim.

 

Student ma prawo do dwukrotnego przystąpienia do egzaminu dyplomowego w terminie podstawowym i terminie poprawkowym.

 

Co to jest ogólny egzamin kierunkowy?

 

Ogólny egzamin kierunkowy polega na sprawdzeniu poziomu opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu studiowanego kierunku studiów. Do ogólnego egzaminu kierunkowego może zostać dopuszczony student, który zaliczył wszystkie przewidziane programem studiów przedmioty i praktyki. Student ma prawo do dwukrotnego przystąpienia do ogólnego egzaminu kierunkowego, w terminie podstawowym i w terminie poprawkowym.

 

W przypadku uzyskania z ogólnego egzaminu kierunkowego, oceny niedostatecznej, Dziekan Wydziału wyznacza drugi termin egzaminu. Egzamin poprawkowy w celu poprawy oceny pozytywnej nie jest dopuszczalny.

 

Jakie warunki muszę spełnić, aby uzyskać dyplom z wyróżnieniem?

 

Komisja lub Dziekan Wydziału może (lecz nie musi) przyznać wyróżnienie absolwentowi, który spełnił łącznie następujące warunki:

1) złożył projekt dyplomowy albo pracę dyplomową w terminie:

a) do końca lutego – w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym,
b) do końca września – w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim,

2) przystąpił do egzaminu dyplomowego w terminie:

a) do końca marca – w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym,
b) do końca października – w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim

3) uzyskał średnią ze studiów co najmniej 4.72,
4) uzyskał oceny bardzo dobre zarówno z projektu dyplomowego lub pracy dyplomowej oraz z egzaminu dyplomowego.

 

Absolwent, któremu przyznano wyróżnienie, otrzymuje dyplom z wyróżnieniem.

Reaktywacja

Co to jest reaktywacja na studia?

 

Reaktywacja na studia jest to ponowne przyjęcie na studia osoby, która została skreślona z listy studentów na drugim lub wyższym semestrze studiów. Reaktywacja na studia dopuszczalna jest na kierunek studiów, w ramach którego student studiował przed skreśleniem z listy studentów.

 

W przypadku skreślenia z listy studentów na pierwszym semestrze studiów, reaktywacja nie jest dopuszczalna, zaś ponowne przyjęcie na studia następuje w drodze rekrutacji.

 

Reaktywacja na studia – zasady i terminy

 

Jeżeli chcesz reaktywować się na studia to:

 

1. upewnij się, czy spełniasz warunki do reaktywacji na studia,

 

W uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału, działający z upoważnienia Rektora, na wniosek osoby skreślonej z listy studentów na drugim lub wyższym semestrze może (lecz nie musi), po zapoznaniu się z wcześniejszymi osiągnięciami studenta, wyrazić zgodę na wznowienie studiów, czyli tzw. reaktywację na studia.

 

Zarówno w przypadku studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych, reaktywacja na studia dopuszczalna jest jeden raz na każdym stopniu studiów na kierunku studiów, w ramach którego student studiował przed skreśleniem z listy studentów. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału może jeden raz na każdym stopniu studiów wyrazić zgodę na ponowną reaktywację na studia.

 

Reaktywacja na studia nie jest dopuszczalna:

• po rozpoczęciu zajęć w danym semestrze,
• w przypadku osoby skreślonej z listy studentów w innej uczelni,
• w przypadku osoby skreślonej z listy studentów z powodu ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni,
• po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna,
• w przypadku, gdy w Uczelni nie jest już prowadzony dany kierunek studiów.

 

2. przed rozpoczęciem zajęć w semestrze złóż do Dziekana Wydział wniosek o reaktywację,

 

Reaktywacja na studia nie jest dopuszczalna po rozpoczęciu zajęć w danym semestrze.

 

3. w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o reaktywację – odbierz rozstrzygnięcie i zgłoś się do dziekanatu Wydziału celem dokonania wpisu na listę studentów.

 

Warunkiem podjęcia studiów w ramach reaktywacji jest dokonanie wpisu na listę studentów.

 

W przypadku uzyskania zgody na reaktywację, student studiuje według programu studiów obowiązującego dany rocznik kształcenia w semestrze, na który uzyskał wpis.

 

Dziekan Wydziału ustala semestr od którego student będzie kontynuował studia, a także w razie konieczności ustala różnice programowe i terminy ich uzupełnienia.

Zmiana uczelni, kierunku i formy studiów

Chcę przenieść się z innej uczelni na AGH

 

Jeżeli chcesz przenieść się z innej uczelni na AGH to:

 

1. sprawdź, czy kierunek studiów, na którym chcesz studiować, oferowany jest w AGH

 

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://www.agh.edu.pl/wydzialy/

 

2. upewnij się, czy na swojej uczelni uzyskałaś/eś wpis na co najmniej drugi semestr w ramach dotychczasowych studiów

 

Zmiana uczelni stanowi kontynuację studiów i jest możliwa nie wcześniej niż po uzyskaniu wpisu na co najmniej drugi semestr w ramach dotychczasowych studiów.

 

Przeniesienie się z innej uczelni na ostatni semestr studiów nie jest dopuszczalne.

 

3. sprawdź, czy nie masz żadnych zaległości w nauce

 

Przeniesienie się do AGH jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy student wypełnił wszystkie obowiązki wobec uczelni, którą opuszcza, w szczególności gdy zaliczył wszystkie przewidziane dotychczas programem studiów moduły zajęć. Oznacza to, że przyjęcie studenta na AGH w ramach przeniesienia się z innej uczelni nie jest możliwe w przypadku jakichkolwiek zaległości w nauce.

 

4. przed rozpoczęciem zajęć w semestrze złóż do Dziekana wybranego wydziału w AGH wniosek o zmianę uczelni, ze wskazaniem kierunku, poziomu i formy studiów na które chcesz się przenieść oraz załącz wszelkie dokumenty poświadczające Twój dotychczasowy przebieg studiów.

 

Zmiana uczelni nie jest dopuszczalna po rozpoczęciu zajęć w danym semestrze.

 

Student może przenieść się z innej uczelni do AGH za zgodą Dziekana Wydziału przyjmującego w AGH.

 

Do wniosku dołącz aktualne zaświadczenie potwierdzające status studenta w uczelni macierzystej wraz z adnotacją, że jest ono wydawane na potrzeby przeniesienia się na studia w AGH oraz dokumenty poświadczające dotychczasowy przebieg studiów.

 

5. w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zmianę uczelni – zgłoś się do dziekanatu Wydziału celem dokonania wpisu na listę studentów.

 

Warunkiem podjęcia studiów w ramach przeniesienia jest dokonanie wpisu na listę studentów.

 

W przypadku uzyskania zgody na przeniesienie, student studiuje według programu studiów obowiązującego dany rocznik kształcenia w semestrze, na który uzyskał wpis.

 

W razie konieczności, Dziekan Wydziału ustala na piśmie różnice programowe i terminy ich uzupełnienia.

 

Chcę przenieść się z AGH na inną uczelnię

 

Student ma obowiązek poinformować Dziekana Wydziału o planowanym zamiarze przeniesienia się na inną uczelnię. Przeniesienie się na inną uczelnię dopuszczalne jest, jeżeli student wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w AGH.

 

Informacji na temat zasad dotyczących zmiany uczelni zasięgnij w wybranej uczelni.

 

Chcę przenieść się na inny kierunek studiów w ramach AGH

 

Jeżeli chcesz zmienić kierunek studiów w ramach AGH, to:

 

1. upewnij się, czy na studiowanym dotychczas kierunku studiów uzyskałaś/eś wpis na co najmniej drugi semestr

 

Zmiana kierunku studiów w AGH stanowi kontynuację studiów i jest możliwa nie wcześniej niż po uzyskaniu wpisu na co najmniej drugi semestr w ramach dotychczasowych studiów.

 

Zmiana kierunku studiów w ramach AGH na ostatni semestr studiów nie jest dopuszczalna.

 

2. sprawdź, czy nie masz żadnych zaległości w nauce

 

Zmiana kierunku studiów w ramach AGH jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy student wypełnił wszystkie obowiązki wobec Wydziału, który opuszcza, w szczególności gdy zaliczył wszystkie przewidziane dotychczas programem studiów moduły zajęć. Oznacza to, że zmiana kierunku studiów w ramach AGH nie jest możliwa w przypadku jakichkolwiek zaległości w nauce.

 

3. przed rozpoczęciem zajęć w semestrze złóż do Dziekana wybranego wydziału w AGH wniosek o zmianę kierunku studiów, ze wskazaniem poziomu i formy studiów, na który chcesz się przenieść

 

Zmiana kierunku studiów w ramach AGH nie jest dopuszczalna po rozpoczęciu zajęć w danym semestrze.

 

Student może zmienić kierunek studiów za zgodą Dziekana wybranego Wydziału.

 

W przypadku zmiany kierunku studiów skutkującej zmianą Wydziału w AGH wymagana jest pisemnie potwierdzona wiedza Dziekana Wydziału, który student opuszcza.

 

4. w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zmianę kierunku studiów – skontaktuj się z dziekanatem wybranego Wydziału.

 

Warunkiem podjęcia studiów w ramach zmiany kierunku studiów jest dokonanie wpisu na semestr studiów.

 

W przypadku uzyskania zgody na zmianę kierunku studiów, student studiuje według programu studiów obowiązującego dany rocznik kształcenia w semestrze, na który uzyskał wpis.

 

W razie konieczności, Dziekan Wydziału ustala na piśmie różnice programowe i terminy ich uzupełnienia.

 

Chcę zmienić formę studiów w ramach AGH

 

Jeżeli chcesz zmienić formę studiów w ramach AGH, to:

 

1. upewnij się, czy na studiowanym dotychczas kierunku uzyskałeś wpis na co najmniej drugi semestr studiów

 

Student w uzasadnionych przypadkach jeden raz na każdym stopniu studiów może ubiegać się o zmianę formy studiów. Zmiana formy studiów stanowi kontynuację studiów i jest możliwa nie wcześniej niż po uzyskaniu wpisu na co najmniej drugi semestr w ramach dotychczasowych studiów.

 

Zmiana formy studiów na ostatni semestr studiów nie jest dopuszczalna.

 

2. sprawdź, czy nie masz żadnych zaległości w nauce

 

Co do zasady, zmiana formy studiów jest dopuszczalna w przypadku gdy student nie ma żadnych zaległości w nauce, w szczególności gdy zaliczył wszystkie przewidziane dotychczas programem studiów moduły zajęć.

 

Dopuszcza się zmianę formy studiów z dopuszczalnym łącznym deficytem punktów def PK wyłącznie w przypadku przeniesienia ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne.

 

3. przed rozpoczęciem zajęć w semestrze złóż do Dziekana Wydziału wniosek o zmianę formy studiów

 

Zmiana formy studiów nie jest dopuszczalna po rozpoczęciu zajęć w danym semestrze.

 

Student może zmienić formę studiów za zgodą Dziekana Wydziału.

 

4. w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zmianę formy studiów – skontaktuj się z dziekanatem Wydziału.

 

Warunkiem dokonania zmiany formy studiów jest dokonanie wpisu na semestr studiów.

 

W przypadku uzyskania zgody na zmianę formy studiów, student studiuje według programu studiów obowiązującego dany rocznik kształcenia w semestrze, na który uzyskał wpis.

 

W razie konieczności, Dziekan Wydziału ustala na piśmie różnice programowe i terminy ich uzupełnienia.

Skreślenie z listy studentów

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów

 

Procedura skreślenia rozpoczyna się od zawiadomienia studenta w formie elektronicznej o przewidywanym skreśleniu z listy studentów i wyznaczenia terminu, w jakim może wyjaśnić zaistniałą sytuację.

 

W przypadku gdy:

1. nastąpi pozytywne wyjaśnienie sytuacji przez studenta – nie jest wydawana decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów, o ile przepisy Regulaminu studiów AGH nie stoją ku temu na przeszkodzie,
2. wyjaśnienia nie zostały złożone lub zostały uznane za bezzasadne, lub z jakiegokolwiek powodu brak jest podstaw do wycofania się z zamiaru skreślenia – jest wydawana decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów, którą doręcza się studentowi z pouczeniem o prawie wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prorektora ds. Kształcenia w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Skreślenie – niepodjęcie studiów

 

Niepodjęcie studiów stwierdza się w razie:

1) nieprzystąpienia do zajęć dydaktycznych, przewidzianych w programie studiów, w terminie miesiąca od dnia rozpoczęcia zajęć w danym semestrze,
2) niezgłoszenia się studenta do dziekanatu po zakończeniu urlopu od zajęć celem uzyskania stosownego wpisu w systemie USOS nie później niż w ciągu tygodnia od rozpoczęcia kolejnego semestru studiów,
3) niezłożenia ślubowania w terminie dwóch tygodni od rozpoczęcia zajęć w danym semestrze.

 

Studenta skreśla się z listy studentów w przypadku niepodjęcia studiów.

 

Skreślenie – rezygnacja ze studiów

 

W przypadku zaniechania dalszej nauki student składa pisemną rezygnację w dziekanacie Wydziału, osobiście lub za pośrednictwem poczty. Brak takiego oświadczenia jest równoznaczny z posiadaniem statusu studenta, w związku z czym wszelkie opłaty za studia naliczane będą do dnia, w którym do Uczelni wpłynie pisemna rezygnacja ze studiów.

 

W wyniku złożenia rezygnacji ze studiów student zostaje skreślony z listy studentów.

 

Skreślenie – niezłożenie projektu dyplomowego/pracy dyplomowej w terminie lub egzaminu dyplomowego w terminie

 

Student zobowiązany jest:

1. w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym:
a) złożyć projekt dyplomowy/pracę dyplomową nie później niż w terminie do końca lutego,
b) złożyć egzamin dyplomowy nie później niż w terminie do końca marca.

2. w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim:
a) złożyć projekt dyplomowy/pracę dyplomową nie później niż w terminie do końca września,
b) złożyć egzamin dyplomowy nie później niż w terminie do końca października.

 

Niezłożenie projektu dyplomowego w terminie traktowane jest jako niezłożenie pracy dyplomowej.

 

Student, który uzyska zgodę Dziekana Wydziału na przedłużenie terminu złożenia projektu dyplomowego/pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego zobowiązany jest złożyć pracę lub egzamin w terminie przez niego wyznaczonym.

 

W przypadku niezłożenia projektu dyplomowego/pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w ww. terminach, studenta obligatoryjnie skreśla się z listy studentów.

 

Skreślenie – ukaranie karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni

 

Studenta skreśla się z listy studentów w przypadku ukarania karą dyscyplinarną w postaci wydalenia z uczelni.

 

Skreślenie – stwierdzenie braku udziału w obowiązkowych zajęciach przez okres co najmniej jednego miesiąca bez usprawiedliwionej przyczyny

 

W przypadku nieobecności na zajęciach obowiązkowych student ma obowiązek usprawiedliwić swoją nieobecność u prowadzącego zajęcia najpóźniej w terminie 7 dni od ustania przyczyny uzasadniającej tę nieobecność.

 

Brak udziału w obowiązkowych zajęciach przez okres co najmniej jednego miesiąca oraz nieusprawiedliwienie tej nieobecności może pociągać za sobą skreślenie z listy studentów.

 

Skreślenie – stwierdzenie braku postępów w nauce

 

Brak postępów w nauce można stwierdzić w przypadku:

1) nieuzyskania wpisu na kolejny semestr studiów, w szczególności ze względu na przekroczenie dopuszczalnego łącznego deficytu punktów ECTS,
2) wielokrotnego powtarzania tego samego przedmiotu lub modułu zajęć,
3) niespełnienia warunków do zaliczenia semestru kontrolnego,
4) niezłożenia w terminie określonym przez Dziekana Wydziału tzw. ogólnego egzaminu kierunkowego,
5) niezłożenia projektu dyplomowego w terminie.

 

Student może zostać skreślony z listy studentów w przypadku stwierdzenia braku postępów w nauce z ww. powodów

 

Skreślenie – nieuzyskanie zaliczenia semestru w terminie

 

Student jest zobowiązany uzyskać zaliczenie semestru studiów nie później niż w ciągu tygodnia od rozpoczęcia kolejnego semestru studiów.

 

W przypadku braku uzyskania zaliczenia semestru studiów w ww. terminie, student może zostać skreślony z listy studentów.

 

Skreślenie – niewniesienie opłat związanych z odbywaniem studiów

 

W przypadku niewniesienia opłat za usługi edukacyjne w wyznaczonym terminie studenta wzywa się na piśmie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do uiszczenia zaległej opłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem wszczęcia postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów.

 

Po bezskutecznym upływie ww. terminu, student może zostać skreślony z listy studentów z powodu niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.

 

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

 

Od decyzji administracyjnej w sprawie skreślenia z listy studentów, studentowi przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prorektora ds. Kształcenia. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego lub odebrania osobiście w dziekanacie Wydziału decyzji o skreśleniu. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Dziekana Wydziału, który wydał decyzję o skreśleniu z listy studentów.

 

Kiedy wygasają prawa i obowiązki studenta?

 

Prawa i obowiązki studenta wygasają z dniem ostatecznego skreślenia z listy studentów.

 

Decyzja o skreśleniu z listy studentów staje się ostateczna w następujących przypadkach:

 

1) jeśli student odebrał decyzję o skreśleniu z listy studentów: po upływie 14-dniowego terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, liczonego od dnia doręczenia lub odebrania osobiście decyzji o skreśleniu z listy studentów. Np. jeśli student odebrał decyzję o skreśleniu z listy studentów w dniu 9 października 2018 r. (potwierdzenie na żółtej zwrotce albo osobiście) to termin do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy upływa w dniu 23 października 2018 r. Jeśli student w tym terminie nie złożył wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy to decyzja o skreśleniu staje się ostateczna w dniu 24 października 2018 r.,

 

2) jeśli student nie odebrał decyzji o skreśleniu z listy studentów: po upływie 14-dniowego terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, liczonego od dnia pierwszego awizo. Np. jeśli data na pierwszym awizo to 16 października 2018 r. to 14-dniowy termin na odbiór decyzji upływa w dniu 30 października 2018 r. i od tego dnia biegnie termin do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jeśli w tym terminie student nie złoży wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy to decyzja o skreśleniu staje się ostateczna w dniu 14 listopada 2018 r.,

 

3) jeśli student odmówił przyjęcia przesyłki zawierającej decyzję o skreśleniu z listy studentów (adnotacja na przesyłce): po upływie 14-dniowego terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, liczonego od dnia odmowy (odmowę traktujemy jako doręczenie). Np. jeśli student odmówił przyjęcia decyzji o skreśleniu z listy studentów w dniu 9 października 2018 r. to termin do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy upływa w dniu 23 października 2018 r. Jeśli student w tym terminie nie wniósł wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy to decyzja o skreśleniu staje się ostateczna w dniu 24 października 2018 r.,

 

4) jeśli studentowi nie doręczono decyzji o skreśleniu z listy studentów z uwagi na adnotację dot. adresu lub adresata (jeśli student zmienił adres i nie poinformował o tym fakcie uczelni): po upływie 14-dniowego terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzeni sprawy, liczonego od dnia dokonania adnotacji na zwrotnej kopercie tj. „adresat wyprowadził się”, „adresat nieznany pod wskazanym adresem”, „niedostateczny adres”. Np. jeśli na zwrotnej kopercie widnieje któraś z ww. adnotacji z dniem 9 października 2018 r. to termin do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy upływa w dniu 23 października 2018 r. Jeśli student w tym terminie nie wniósł wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy to decyzja o skreśleniu staje się ostateczna w dniu 24 października 2018 r.

 

5) w związku z wniesieniem do Prorektora ds. Kształcenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy: w dniu doręczenia decyzji utrzymującej w mocy skreślenie. Np. jeśli student odebrał decyzję o skreśleniu z listy studentów w dniu 9 października 2018 r. (potwierdzenie na żółtej zwrotce albo odbiór osobisty) i złożył do Prorektora ds. Kształcenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, to w razie utrzymania decyzji o skreśleniu w mocy decyzja o skreśleniu staje się ostateczna w dniu odbioru decyzji Rektora utrzymującej skreślenie w mocy (potwierdzenie na żółtej zwrotce albo odbiór osobisty),

 

6) w związku ze zrzeczeniem się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy: z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Np. jeśli student odebrał osobiście decyzję o skreśleniu z listy studentów w dniu 9 października 2018 r. i tego samego dnia złożył w dziekanacie wydziału oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, to decyzja o skreśleniu staje się ostateczna w dniu 9 października 2018 r. Np. jeśli student odebrał za potwierdzeniem odbioru decyzję o skreśleniu z listy studentów w dniu 9 października 2018 r. i tego samego dnia wysłał do dziekanatu wydziału oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy to decyzja o skreśleniu staje się ostateczna w dniu doręczenia uczelni tego oświadczenia (liczy się wówczas data wpływu).

 

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy student może wnieść nie wcześniej niż po otrzymaniu decyzji o skreśleniu (wcześniej nie ma od czego się odwoływać, nie może zatem również zrzec się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy).

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

 

Od decyzji administracyjnych wydawanych w indywidualnych sprawach studentów, studentowi przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub odebrania osobiście decyzji administracyjnej. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Dziekana Wydziału, który wydał zaskarżoną decyzję administracyjną.

 

Decyzje administracyjne, od których przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy to w szczególności:

1. Decyzja w sprawie skreślenia z listy studentów,
2. Decyzja w sprawie odmowy reaktywacji na studia,
3. Decyzja w sprawie zwolnienia lub odmowy zwolnienia cudzoziemca z opłat.

Odwołanie od rozstrzygnięcia Dziekana Wydziału

Odwołanie od rozstrzygnięcia Dziekana Wydziału

 

W indywidualnych sprawach studentów określonych w Regulaminie studiów AGH, Dziekan Wydziału wydaje rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcia mogą dotyczyć m.in. wpisu na semestr studiów z deficytem punktów ECTS, urlopu od zajęć, powtarzania semestru studiów, itp.

 

Studentowi niezadowolonemu z podjętego rozstrzygnięcia, przysługuje prawo złożenia odwołania do Prorektora ds. Kształcenia. Odwołanie należy wnieść na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Dziekana Wydziału, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie.

 

Od rozstrzygnięć wydanych przez Prorektora ds. Kształcenia nie przysługuje dalsze odwołanie.