Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)

Student ma prawo do odbywania studiów na określonym kierunku studiów, poziomie i profilu według indywidualnej organizacji studiów za zgodą Dziekana Wydziału.

 

O IOS mogą się ubiegać w szczególności studenci:

1) szczególnie uzdolnieni i wyróżniający się w nauce;
2) niepełnosprawni;
3) znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej;
4) biorący  udział  w  zawodach  sportowych  na  poziomie  krajowym  lub międzynarodowym;
5) pragnący odbyć część studiów w innej uczelni;
6) studiujący na więcej niż jednym kierunku studiów;
7) wybrani do kolegialnego organu Uczelni;
8) w stosunku do których potwierdzono efekty uczenia się;
9) cudzoziemcy odbywający kurs języka polskiego.

 

W przypadku studiów stacjonarnych studentce będącej w ciąży, studentce lub studentowi będących  rodzicami nie można odmówić zgody na odbywanie studiów na określonym kierunku studiów, poziomie i profilu według IOS do czasu ich ukończenia. Odpowiednio udokumentowany wniosek należy złożyć do Dziekana Wydziału.

 

IOS może polegać w szczególności na:


1) indywidualnym doborze modułów zajęć, metod i form kształcenia;
2) modyfikacji formy zaliczeń i egzaminów;
3) modyfikacji liczby punktów ECTS wymaganych do zaliczenia semestru studiów;
4) modyfikacji tygodniowego harmonogramu zajęć, w miarę możliwości, poprzez  wybór  grupy  zajęciowej  i/lub  godzin  zajęć  w  sposób umożliwiający   realizację   obowiązującego   programu   studiów z dostosowaniem do możliwości czasowych studenta;
5) zmianach  terminów  egzaminów  i  zaliczeń  w  porozumieniu z prowadzącym przedmiot lub zajęcia.

 

IOS może dotyczyć zajęć w ramach jednego lub kilku semestrów albo całego toku studiów. Zasady odbywania studiów według IOS, określa Dziekan Wydziału.

 

Powrót