Odwołanie od innych rozstrzygnięć Dziekana

Zgodnie z Regulaminem, w indywidualnych sprawach studenta, rozstrzygnięcia wydaje Dziekan Wydziału (chyba, że Regulamin wprost stanowi inaczej).

 

Od rozstrzygnięć Dziekana przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Kształcenia w terminie 14 dni od otrzymania rozstrzygnięcia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dziekana, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie.

 

Powrót