Powtarzanie modułu zajęć lub przedmiotu

W przypadku niespełnienia warunków do zaliczenia modułu zajęć lub przedmiotu w danym semestrze student zobowiązany jest go powtórzyć w terminie określonym przez Dziekana Wydziału. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do Dziekana Wydziału.

 

Powtarzanie przedmiotu wiąże się z koniecznością ponownego udziału w zajęciach z przedmiotu, którego student nie zaliczył. W przypadku przedmiotów powtórnie zaliczanych Dziekan Wydziału w porozumieniu z prowadzącym przedmiot na wniosek studenta może go zwolnić z obowiązku ponownego udziału w niektórych zajęciach z tego przedmiotu, przepisując mu oceny z zaliczonych zajęć, jeżeli w międzyczasie nie nastąpiły zmiany w efektach uczenia się uzyskiwanych w ramach ich realizacji.

 

W razie braku możliwości powtórzenia tego samego przedmiotu z przyczyn nieleżących po stronie studenta, jako powtarzany przedmiot, student zobowiązany jest zaliczyć inny przedmiot o nominalnej liczbie godzin i punktów ECTS odpowiadającej liczbie godzin i punktów ECTS niezaliczonego przedmiotu, wyznaczony przez Dziekana Wydziału, mając na  uwadze konieczność uzyskania wszystkich zakładanych efektów uczenia się.

 

Dopuszcza się możliwość powtarzania przedmiotu w ramach tzw. grupy pościgowej. Szczegółowe  zasady organizacji grup pościgowych określa Dziekan Wydziału.

 

W przypadku niezaliczenia modułu zajęć w postaci praktyki zawodowej, projektu dyplomowego lub pracy dyplomowej student ma obowiązek powtórzyć ten moduł w terminie wyznaczonym przez Dziekana Wydziału. Przy powtarzaniu modułu zajęć w postaci projektu dyplomowego lub pracy dyplomowej Dziekan Wydziału może zobowiązać studenta do powtórzenia zajęć seminaryjnych (seminarium dyplomowego).

 

Powrót