Powtarzanie semestru zajęć

Powtarzanie semestru studiów może być spowodowane zaległościami w nauce, w szczególności gdy brak jest podstaw do udzielenia wpisu na kolejny semestr studiów z tzw. dopuszczalnym łącznym deficytem punktów def PK albo do zaliczenia ostatniego semestru studiów.

 

Powtarzanie semestru studiów dopuszczalne jest za zgodą Dziekana Wydziału na wniosek studenta. Wyrażając zgodę na powtarzanie semestru, w razie konieczności, Dziekan Wydziału ustalana piśmie różnice programowe i terminy ich uzupełnienia.

 

W przypadku studentów studiów stacjonarnych powtarzanie semestru studiów z powodu zaległości w nauce możliwe jest tylko jeden raz na każdym stopniu studiów. Zasada ta nie dotyczy studentów studiów niestacjonarnych. Student nie ma prawa powtarzania pierwszego semestru.

 

W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału może jeden raz na każdym stopniu studiów wyrazić zgodę na ponowne powtarzanie semestru studiów.

 

Powtarzając semestr studiów, student nie powtarza zaliczonych już przedmiotów.

 

Powrót