Projekty dyplomowe i prace dyplomowe

W przypadku studiów pierwszego stopnia obowiązkowym elementem programu studiów jest wykonanie przez studenta projektu dyplomowego.

 

W przypadku studiów drugiego stopnia obowiązkowym elementem programu studiów jest wykonanie przez studenta pracy dyplomowej, która jest  samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego, artystycznego lub praktycznego albo dokonaniem technicznym lub artystycznym, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami na danym kierunku studiów, poziomie i profilu oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.

 

Pracę dyplomową lub projekt dyplomowy może stanowić w szczególności praca pisemna, opublikowany artykuł, praca projektowa, w tym projekt inżynierski, wykonanie programu lub systemu komputerowego,oraz praca konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna.

 

Projekt inżynierski stanowi udokumentowaną realizację praktycznego przedsięwzięcia projektowego  (w tym także zespołowego) i obejmuje dokumentację techniczną określonego w temacie zadania.

 

W razie dłuższej nieobecności opiekuna pracy lub opiekuna projektu, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu jej wykonania i rejestracji, a także w innych uzasadnionych przypadkach, student może złożyć wniosek do Dziekana Wydziału o zmianę opiekuna pracy lub opiekuna projektu.

 

Tematy prac dyplomowych powinny być podjęte przez studentów nie później niż na jeden rok, a tematy projektów dyplomowych na jeden semestr przed planowym terminem ukończenia studiów. Niespełnienie tego warunku może być przyczyną odmowy wpisu na semestr dyplomowy lub odpowiednio na semestr poprzedzający semestr dyplomowy. W przypadku umów określających zasady współpracy w ramach studiów wspólnych zawartych z innymi uczelniami terminy podjęcia tematów określają te umowy.

 

Student zobowiązany jest złożyć w dziekanacie (zarejestrować) w przypadku studiów pierwszego stopnia – projekt  dyplomowy, a w przypadku studiów drugiego stopnia – pracę dyplomową, jeden egzemplarz w postaci papierowej oraz jeden egzemplarz w postaci elektronicznej (w ustalonym formacie) nie później niż w terminie:


1) do końca lutego – w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym;


2) do końca września – w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim.

 

W  wyjątkowych  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Dziekan Wydziału, na wniosek studenta złożony przed upływem terminu na zarejestrowanie pracy, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego nie więcej jednak niż o dwa miesiące.

 

Warunkiem złożenia pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów przedmiotów i praktyk (uzyskanie  tzw.  absolutorium) oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego przez opiekuna i recenzenta. Od negatywnej oceny pracy lub projektu dyplomowego studentowi przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni do Dziekana Wydziału.

 

Praca dyplomowa lub projekt dyplomowy mogą być przygotowane w jednym z języków kongresowych za zgodą opiekuna pracy w uzgodnieniu z Dziekanem Wydziału.

 

Praca dyplomowa lub projekt dyplomowy może być pracą zespołową, pod warunkiem  że  udział  każdego  z jej  wykonawców  jest  szczegółowo określony.

 

Powrót