Reaktywacja

W uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału, działający z upoważnienia Rektora, na wniosek osoby skreślonej z listy studentów na drugim lub wyższym semestrze może wyrazić zgodę na wznowienie studiów, po zapoznaniu się z wcześniejszymi osiągnięciami studenta (tzw. reaktywacja na studia).

Reaktywacja na studia dopuszczalna jest jeden raz na każdym stopniu studiów w ramach przerwanych studiów.

W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału może jeden raz na każdym stopniu studiów wyrazić zgodę na ponowną reaktywację na studia.

Studentów studiów niestacjonarnych nie dotyczą ww. limity.

Reaktywacja na studia możliwa jest na semestr studiów, na który wymagana liczba punktów ECTS odpowiada liczbie punktów uzyskanych przez studenta przed skreśleniem z listy studentów.

Dziekan Wydziału może zobowiązać osobę ubiegającą się o wznowienie studiów do złożenia egzaminu sprawdzającego, w szczególności w razie wątpliwości dotyczących uzyskanych dotychczas efektów uczenia się. Zasady i zakres takiego egzaminu określa Dziekan Wydziału.

W przypadku uzyskania zgody na reaktywację student studiuje według programu studiów obowiązującego dany rocznik kształcenia w semestrze, na który uzyskał wpis.

Wyrażając zgodę na reaktywację na studia, Dziekan Wydziału określa semestr, od którego student będzie kontynuował studia, a także w razie konieczności ustala na piśmie różnice programowe i terminy ich uzupełnienia.

Reaktywacja na studia nie jest dopuszczalna:

  • - po rozpoczęciu zajęćwdanym semestrze;
  • - w przypadku osoby skreślonejzlisty studentów w innej uczelni;
  • - w przypadku osoby skreślonejzlisty studentówzpowodu ukarania karą dyscyplinarną wydaleniazUczelni;
  • - po upływie 5 lat od dnia,wktórym decyzjaoskreśleniu stała się ostateczna;
  • - w  przypadku  gdywUczelni  nie  jest  już  prowadzony  dany  kierunek  studiów

 

Powrót