Rezygnacja ze studiów

Student zobowiązany jest powiadomić Dziekana Wydziału w formie pisemnej o przerwaniu lub zaniechaniu studiów nie później niż w ciągu tygodnia od rozpoczęcia kolejnego semestru studiów.

 

W przypadku rezygnacji ze studiów Dziekan Wydziału, działający z upoważnienia Rektora, skreśla  studenta z listy studentów w drodze decyzji administracyjnej. 

 

 

Powrót