Semestralne plany zajęć

Każdy student zobowiązany jest przygotować własny, indywidualny plan zajęć na dany semestr (tzw. semestralny plan zajęć).

 

Student zobowiązany jest przygotować semestralny plan zajęć w taki sposób, aby stwarzał on możliwość uzyskania minimalnej liczby punktów, która uprawnia do zaliczenia semestru studiów oraz do uzyskania wpisu na kolejny semestr studiów.

 

Semestralny plan zajęć obejmuje:

 

1) wszystkie  obowiązkowe  oraz  obieralne  moduły  zajęć,  które  student zamierza realizować i zaliczyć w danym semestrze, a przyporządkowana im liczba punktów ECTS nie może być mniejsza niż liczba punktów ECTS przewidziana planem studiów dla danego semestru studiów, mieszcząca się w granicach od 27 do 33 punktów ECTS, i nie może być mniejsza niż 60 punktów ECTS dla danego roku studiów, jeżeli trwa dwa semestry ( z zastrzeżeniem §12 ust. 10 i 11 Regulaminu studiów AGH);


2) moduły zajęć stanowiące ewentualne różnice programowe, określone przez Dziekana Wydziału;


3) powtarzane przedmioty i moduły zajęć.

 

Student za zgodą Dziekana Wydziału może realizować również zajęcia nieobjęte programem studiowanego kierunku studiów, z tym że z chwilą ich umieszczenia w semestralnym planie zajęć student zobowiązany jest je zaliczyć zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie, programie studiów, oraz przez prowadzącego przedmiot w sylabusie.

 

Szczegółowe zasady sporządzania semestralnego planu zajęć, a także terminy jego złożenia, określa Dziekan Wydziału.

 

Zmiana semestralnego planu zajęć dopuszczalna jest wyłącznie za zgodą Dziekana Wydziału.

 

Powrót