Skreślenie a status studenta

Prawa i obowiązki studenta wygasają z dniem ostatecznego skreślenia z listy studentów.

Decyzja o skreśleniu z listy studentów staje się ostateczna w następujących przypadkach:

1) jeśli student odebrał decyzję o skreśleniu z listy studentów: po upływie 14-dniowego  terminu  do  wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, liczonego od dnia doręczenia decyzji o skreśleniu z listy studentów; np. jeśli student odebrał decyzję o skreśleniu z listy studentów w dniu 9 października 2018 r. (potwierdzenie na żółtej zwrotce albo osobiście) i nie złożył wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, to termin do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy upływa w dniu 23 października 2018 r.; jeśli student w tym terminie nie wniósł wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy to decyzja o skreśleniu staje się ostateczna w dniu 24 października 2018r.;

2) jeśli student nie odebrał decyzji o skreśleniu z listy studentów: po  upływie 14-dniowego  terminu  do  wniesienia  wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, liczonego od dnia pierwszego awizo: np. data na pierwszym awizo to 16 października 2018 r., to 14-dniowy termin na odbiór decyzji upływa w dniu 30 października  i  od  tego dnia biegnie termin do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy; jeśli w tym terminie student nie złoży wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy to decyzja o skreśleniu staje się ostateczna w dniu 14 listopada 2018 r.;

3) jeśli student odmówił przyjęcia przesyłki zawierającej decyzję o skreśleniu z listy studentów (adnotacja na przesyłce): po upływie 14-dniowego terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,  liczonego od dnia odmowy (odmowę traktujemy jako doręczenie): np. student odmówił przyjęcia decyzji o skreśleniu z listy studentów w dniu 9 października 2018 r., to termin do wniesienia odwołania upływa w dniu 23 października 2018 r.; jeśli student w tym terminie nie wniósł wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy to decyzja o skreśleniu staje się ostateczna w dniu 24 października 2018 r.;

4) jeśli studentowi nie doręczono decyzji o skreśleniu z listy studentów z uwagi na adnotację dot. adresu lub adresata (jeśli student zmienił adres i nie poinformował uczelnię o tym fakcie) - na zwrotnej kopercie widnieje adnotacja: adresat wyprowadził się, adresat nieznany pod wskazanym adresem, niedostateczny adres: np. na zwrotce widnieje adnotacja poczty: „adresat wyprowadził się”, „adresat nieznany pod wskazanym adresem”, „niedostateczny adres”, z datą 9 października 2018 r., to termin do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy upływa w dniu 23 października 2018 r.; jeśli student w tym terminie nie wniósł wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy to decyzja o skreśleniu staje się ostateczna w dniu 24 października 2018 r.;

5) w związku z wniesienie do Rektora (Prorektora ds. Kształcenia) wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy – w dniu doręczenia decyzji utrzymującej w mocy skreślenie: np. jeśli student odebrał decyzję o skreśleniu z listy studentów w dniu 9 października 2018 r. (potwierdzenie na żółtej zwrotce albo osobiście) i złożył do Rektora (Prorektora ds. Kształcenia) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, to w razie utrzymania decyzji o skreśleniu w mocy decyzja o skreśleniu staje się ostateczna w dniu odbioru decyzji Rektora utrzymującej skreślenie w mocy (data na żółtej zwrotce);

6) w związku ze zrzeczeniem się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
– z dniem doręczenia dziekanowi wydziału oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy: np. jeśli student odebrał osobiście decyzję o skreśleniu z listy studentów w dniu 9 października 2018 r. i tego samego dnia złożył w dziekanacie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, to decyzja o skreśleniu staje się ostateczna w dniu 9 października 2018 r.; np. jeśli student odebrał za potwierdzeniem odbioru decyzję o skreśleniu z listy studentów w dniu 9 października 2018 r. i tego samego dnia wysłał do dziekana wydziału oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy to decyzja o skreśleniu staje się ostateczna w dniu doręczenia dziekanowi wydziału tego oświadczenia (liczy się wówczas data wpływu).

 

UWAGA:

 

- oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy student może wnieść nie wcześniej niż po otrzymaniu decyzji o skreśleniu (wcześniej nie ma od czego się odwoływać, nie może zatem również zrzec się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy);


- w momencie wpłynięcia do Organu (np. dziekanatu) podpisanego przez studenta oświadczenia decyzja staje się ostateczna (zatem student zostaje skreślony z dniem wpłynięcia do dziekanatu oświadczenia). Nie ma tu znaczenia data na samym podaniu, lecz data wpływu do dziekanatu.

 

Powrót