Urlop od zajęć

Zgodnie z § 20 Regulaminu studiów AGH urlopów, na okres nie dłuższy niż jeden rok, udziela Dziekan Wydziału. Przedłużenie urlopu od zajęć z tej samej przyczyny możliwe jest wyłącznie za zgodą, działającego z upoważnienia Rektora, Prorektora ds. Kształcenia.

Regulamin studiów AGH przewiduje następujące urlopy:

- urlop macierzyński – przysługuje studentce będącej w ciąży. Urlopu udziela się na okres do dnia urodzenia dziecka, z tym że jeżeli koniec tego urlopu przypada w trakcie trwania semestru, urlopu udziela się do końca tego semestru studiów. Odpowiednio udokumentowany wniosek należy złożyć po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia, nie później niż w terminie 7 dni od daty jej zaistnienia.

 

- urlop wychowawczy - przysługuje studentce lub studentowi będącym rodzicami w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Urlopu udziela się na okres do jednego roku, z tym że jeżeli koniec tego urlopu przypada w trakcie semestru, urlopu udziela się do końca tego semestru studiów. Odpowiednio udokumentowany wniosek można złożyć w okresie jednego roku od dnia urodzenia dziecka.

 

- urlop zdrowotny – w przypadku długotrwałej choroby potwierdzonej zaświadczeniem komisji lekarskiej. Urlopu udziela się na okres do jednego roku. Student ubiegając się o udzielenie urlopu składa wniosek do Dziekana Wydziału bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia, nie później niż w terminie 7 dni od daty jej zaistnienia.

 

- urlop okolicznościowy – przysługuje z powodu ważnych okoliczności losowych lub wynikający z toku studiów. Urlopu udziela się na okres do jednego roku. Student ubiegając się o udzielenie urlopu składa  wniosek do Dziekana Wydziału bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia, nie później niż w terminie 7 dni od daty jej zaistnienia.

 

- urlop zawodowy – przysługuje w przypadku wyjazdu na studia zagraniczne lub realizację praktyk lub staży w ramach programów międzynarodowych. Urlopu udziela się na okres do jednego roku. Student ubiegając się o udzielenie urlopu składa wniosek do Dziekana Wydziału bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia, nie później niż w terminie 7 dni od daty jej zaistnienia.

 

- urlop bez podania przyczyny – udzielany jeden raz w czasie studiów po wypełnieniu przez studenta wszystkich wymagań koniecznych do:

 

a) uzyskania wpisu na trzeci semestr studiów – w przypadku studiów pierwszego stopnia,

 

b) uzyskania wpisu na drugi semestr studiów – w przypadku studiów drugiego stopnia.

 

Urlopu udziela się na okres do jednego roku. Student ubiegając się o udzielenie urlopu składa wniosek do Dziekana Wydziału w terminie wyznaczonym do ubiegania się o wpis na dany semestr.

 

UWAGA:

- w przypadku udzielenia urlopu bez podania przyczyny w wymiarze krótszym niż jeden rok, student traci prawo do pozostałego niewykorzystanego urlopu;

- student studiujący równocześnie więcej niż jeden kierunek studiów może ubiegać się o urlop od zajęć na każdym z kierunków niezależnie od przebiegu studiów na innym kierunku;


­- udzielenie urlopu od zajęć po zaliczeniu ostatniego semestru studiów lub po zakończeniu realizacji zajęć w ostatnim semestrze studiów nie jest dopuszczalne;

- w okresie urlopu od zajęć student zachowuje uprawnienia studenckie, z tym że uprawnienia do pomocy materialnej w tym okresie regulują odrębne przepisy dotyczące pomocy materialnej obowiązujące w Uczelni;

- w trakcie urlopu od zajęć, z wyłączeniem urlopu zdrowotnego, za zgodą Dziekana Wydziału, student może brać udział tylko w niektórych zajęciach przewidzianych programem studiów dla kolejnego semestru w ramach tzw. awansu oraz przystępować do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się w ramach tych zajęć, w tym w szczególności przystępować do zaliczeń i egzaminów;

- Dziekan Wydziału w uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, może skrócić urlop od zajęć, przy czym skrócenie urlopu w trakcie trwania semestru nie jest dopuszczalne;

- po powrocie z urlopu od zajęć student studiuje według programu studiów obowiązującego dany rocznik kształcenia w semestrze, na który uzyskał wpis. W razie konieczności Dziekan Wydziału ustala na piśmie różnice programowe i terminy ich uzupełnienia;

- warunkiem podjęcia studiów po urlopie od zajęć jest zgłoszenie się w dziekanacie Wydziału i uzyskanie stosownego wpisu w systemie informatycznym Uczelni, a w przypadku urlopu zdrowotnego – dodatkowo przedłożenie Dziekanowi Wydziału zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kontynuacji studiów po urlopie od zajęć.

 

Powrót