Wpis na semestr studiów z deficytem punktów ECTS

W przypadku niespełnienia warunków zaliczenia semestru, student może ubiegać się o wpis na kolejny semestr studiów z tzw. dopuszczalnym łącznym deficytem punktów def PK. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do Dziekana Wydziału. Dopuszczalny łączny deficyt punktów def PK, mieszczący się w granicach od 6 do 15 punktów ECTS, określa Dziekan Wydziału w zasadach studiowania,o których mowa w §7 ust. 17 Regulaminu studiów AGH.

 

Różnice programowe uwzględniane są do deficytu punktów def PK dopiero w przypadku ich niezaliczenia.

 

Udzielenie wpisu na ostatni semestr studiów pierwszego stopnia dopuszczalne jest pod warunkiem zaliczenia wszystkich wymaganych planem wcześniejszych semestrów studiów modułów zajęć oraz braku jakichkolwiek zaległości w nauce. A zatem nie ma możliwości uzyskania wpisu z deficytem na ostatni semestr studiów pierwszego stopnia.

 

Powrót