Zaliczenia komisyjne

Dziekan Wydziału może zarządzić na wniosek studenta, prowadzącego zajęcia lub prowadzącego przedmiot, a także z własnej inicjatywy przeprowadzenie zaliczenia w formie komisyjnej.

 

Wniosek w sprawie przeprowadzenia zaliczenia w formie komisyjnej należy złożyć  najpóźniej  w  terminie 5 dni od daty przeprowadzenia kwestionowanego zaliczenia, przedstawiając szczegółowe uzasadnienie zarzutów.

 

Zaliczenie w formie komisyjnej odbywa się w terminie i na zasadach ustalonych przez Dziekana Wydziału.

 

Powrót