Zaliczenia zajęć

Zaliczenia  zajęć  dokonuje  prowadzący  zajęcia  zgodnie  z zasadami określonymi przez prowadzącego przedmiot w sylabusie.

 

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec tych zajęć w danym semestrze.

 

Student ma prawo do zaliczenia poprawkowego, chyba że jego przeprowadzenie jest niemożliwe z uwagi na uwarunkowania technologiczne danych zajęć albo student nie brał udziału w danych zajęciach. Zasady przeprowadzania zaliczeń poprawkowych określa prowadzący przedmiot w sylabusie.

 

Harmonogram zaliczeń ustala prowadzący zajęcia w porozumieniu ze studentami i ogłasza na stronie internetowej, nie później niż na 3 tygodnie przed zakończeniem tych zajęć w danym semestrze. Harmonogram zaliczeń należy tak ustalić, aby zaliczenie odbywało się nie później niż na 48 godzin przed najbliższym terminem egzaminu.

 

Prowadzący zajęcia może uznać za usprawiedliwione nieprzystąpienie do zaliczenia zajęć na wniosek studenta złożony najpóźniej w terminie 7 dni od ustalonego  terminu  zaliczenia. Jeżeli z przyczyn losowych student nie wykorzystał przysługujących mu terminów, Dziekan Wydziału w porozumieniu z prowadzącym zajęcia wyznacza dodatkowy termin zaliczenia.

 

Student ma prawo do wglądu do swoich ocenionych prac w terminach wskazanych przez prowadzącego zajęcia, w szczególności w ramach zajęć konsultacyjnych, nie później niż na jeden dzień przed kolejnym wyznaczonym terminem zaliczenia poprawkowego.

 

W sprawach dotyczących zaliczeń studentowi przysługuje odwołanie do Dziekana Wydziału w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia zaliczenia.

 

Powrót