Zaliczenie semestru studiów, wpis na semestr studiów

Okresem rozliczeniowym w Uczelni jest semestr studiów.

 

Zaliczeniu podlegają kolejne semestry studiów zgodnie z planem studiów obowiązującym w ramach programu studiów na danym kierunku studiów, poziomie i profilu.

 

Warunkiem zaliczenia semestru studiów jest:

 

1) zaliczenie wszystkich modułów zajęć określonych w programie studiów obowiązującym na danym kierunku studiów, poziomie i profilu, przewidzianych w planie tego semestru studiów;

 

2) uzyskanie przez studenta co najmniej od 27 do 33 punktów ECTS, w zależności od liczby punktów ECTS przewidzianej planem studiów dla danego semestru studiów.

 

Warunkiem zaliczenia ostatniego semestru studiów jest zaliczenie wszystkich modułów zajęć określonych w programie studiów obowiązującym na danym kierunku studiów, poziomie i profilu, przewidzianych w planie tego semestru studiów, z wyłączeniem projektu dyplomowego lub pracy dyplomowej.

 

W przypadku gdy czas trwania studiów niestacjonarnych jest dłuższy niż czas trwania odpowiednich studiów stacjonarnych, liczba punktów ECTS wymaganych do zaliczenia semestru studiów niestacjonarnych ulega odpowiedniemu zmniejszeniu zgodnie z programem studiów obowiązującym na danym kierunku studiów, poziomie i profilu.

 

Zaliczenie  semestru  studiów  oraz  potwierdzenie  uzyskania  wpisu  na kolejny semestr  studiów dokonywane jest w systemie informatycznym Uczelni  nie  później  niż  w  ciągu  tygodnia  od  rozpoczęcia  kolejnego semestru studiów. Potwierdzenie uzyskania wpisu na kolejny semestr dokonywane jest również w karcie okresowych osiągnięć studenta.

 

Warunkiem zaliczenia semestru kontrolnego jest spełnienie przez studenta dodatkowych wymagań określonych przez Dziekana Wydziału w zasadach studiowania, o których mowa w §7 ust. 17 Regulaminu studiów AGH.

 

Udzielenie wpisu na ostatni semestr studiów pierwszego stopnia dopuszczalne jest pod warunkiem zaliczenia wszystkich wymaganych planem wcześniejszych semestrów studiów modułów zajęć oraz braku jakichkolwiek zaległości w nauce.

 

W przypadku nieuzyskania w terminie wpisu na dany semestr student traci prawo udziału w zajęciach.

 

W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru studiów bądź nie uzyskał wpisu na dany semestr, Dziekan Wydziału  decyduje  o powtarzaniu  przez  studenta  semestru  studiów, o udzieleniu urlopu od zajęć albo o podjęciu czynności w przedmiocie skreślenia z listy studentów, w zależności od dotychczasowego przebiegu studiów.

 

Powrót