Zmiana uczelni, wydziału, kierunku i formy studiów

Student może przenieść się z innej uczelni, zmienić Wydział lub kierunek studiów w AGH za zgodą Dziekana Wydziału przyjmującego, za pisemnie potwierdzoną wiedzą Dziekana Wydziału, który opuszcza, o ile wypełnił wszystkie obowiązki wobec uczelni i Wydziału, który opuszcza, w szczególności gdy  zaliczył wszystkie przewidziane dotychczas programem studiów moduły zajęć.

 

Przeniesienie się na inną uczelnię dopuszczalne jest, jeżeli student wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w AGH.

 

Zmiana uczelni, zmiana Wydziału lub kierunku studiów w AGH stanowi kontynuację studiów i odbywa się na wniosek  studenta nie wcześniej niż po uzyskaniu wpisu na co najmniej drugi semestr w  ramach dotychczasowych studiów. Zmiana nie jest dopuszczalna po rozpoczęciu zajęć w danym semestrze. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych Prorektor  ds. Kształcenia, działający z upoważnienia Rektora, może odstąpić od tej zasady.

 

Student w przypadku przeniesienia studiuje  według  programu  studiów obowiązującego  dany  rocznik kształcenia w semestrze, na który uzyskał wpis.

 

Przeniesienie się z innej uczelni, zmiana Wydziału lub kierunku studiów w ramach AGH na ostatni semestr studiów nie jest dopuszczalne.

 

Student w uzasadnionych przypadkach jednorazowo może ubiegać się o zmianę formy studiów. W tym  przypadku powyższe zasady stosuje się odpowiednio.

 

Zmiana formy studiów wraz z dopuszczalnym łącznym deficytem punktów def PK jest dopuszczalna w  przypadku przeniesienia ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne na tym samym Wydziale w ramach tego samego kierunku studiów, poziomu i profilu.

 

Powrót