Dział Jakości Kształcenia

mgr Monika Kowalska

Kierownik Działu
pawilon C-1, I piętro, pok. 113
T: 12 617 50 55
E: mirota@agh.edu.pl

 

 • - obsługa Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Spraw Studenckich (SKKiSS), w tym weryfikacja pod względem formalnym kierowanych pod obrady Komisji wniosków i pism;
 • - koordynacja spraw w zakresie wdrożenia w uczelni Krajowych Ram Kwalifikacji;
 • - nadzór i koordynacja działań podejmowanych w AGH w zakresie zgodności programów kształcenia na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wymogami stawianymi przez komisje akredytacyjne;
 • - współpraca w zakresie wdrożenia i doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia z Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia, Uczelnianym Zespołem ds. Jakości Kształcenia (UZJK) oraz Uczelnianym Zespołem Audytu Dydaktycznego (UZAD);
 • - przygotowywanie projektów ogólnouczelnianych aktów prawnych, dokumentów i działań dotyczących jakości kształcenia we współpracy z Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz UZJK;
 • - nadzór nad uprawnieniami wydziałów do prowadzenia kierunków studiów, w tym także w systemie POL-on;
 • - ewidencja prowadzonych w AGH kierunków studiów i specjalności;
 • - udzielanie informacji o zasadach organizacji procesu kształcenia w uczelni oraz o obowiązujących w tym zakresie przepisach;
 • - aktualizacja informacji o wynikach przeprowadzonych akredytacji.

 

mgr Małgorzata Bartyś

Specjalista ds. administracyjnych

pawilon C-1, I piętro, pok. 113

T: 12 617 27 12

E: mbartys@agh.edu.pl

 

 • - obsługa administracyjna Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (UZJK);
 • - obsługa administracyjna Uczelnianego Zespołu ds. Audytu Dydaktycznego (UZAD);
 • - koordynator z ramienia uczelni Programu MOST;
 • - przygotowywanie zbiorczych raportów dotyczących jakości kształcenia w AGH w oparciu o materiały przesyłane przez wydziały oraz w oparciu o wyniki skanowanych ankiet;
 • - skanowanie ankiet papierowych;
 • - współpraca w zakresie wdrożenia i doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości  Kształcenia z Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz UZJK;
 • - prowadzenie Księgi Jakości AGH;
 • - informacja o Uczelnianym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia, ramach prawnych, procedurach,  wymogach, jakie muszą spełniać plany studiów i programy kształcenia;
 • - aktualizacja raportu samooceny;
 • - aktualizacja informacji o wynikach przeprowadzonych akredytacji.

 

mgr inż. Magdalena Janeczko-Klejnowska
Specjalista ds. administracyjnych

pawilon C-1, I piętro, pok. 113

T: 12 617 38 80 

E: janeczko@agh.edu.pl

 

- weryfikacja dokumentacji dotyczącej tworzenia nowych kierunków i specjalności;

- nadzór nad uprawnieniami wydziałów do prowadzenia kierunków studiów, w tym także w systemie POL-on;

- wprowadzanie i aktualizacja danych w systemie POL-on;

- informacja o Uczelnianym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia, ramach prawnych, procedurach, wymogach, jakie muszą spełniać programy studiów;

- współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz Uczelnianym Zespołem ds. Jakości Kształcenia, a także wydziałami we wszelkich sprawach dotyczących zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni;

- opracowywanie zbiorczych zestawień i analiz dotyczących Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia;

- informacja o zasadach organizacji procesu kształcenia w Uczelni oraz o obowiązujących w tym zakresie przepisach.

 

mgr Ewa Krauzowicz-Wychowańska 

Starszy referent administracyjny

pawilon C-1, I piętro, pok. 112

T: 12 617 56 36

E: krauzowicz@agh.edu.pl

 

 • - nadzór nad uprawnieniami wydziałów do prowadzenia kierunków studiów, w tym także w systemie  POL-on;
 • - weryfikacja dokumentacji dotyczącej tworzenia nowych kierunków i specjalności, wprowadzanie i aktualizacja w systemie POL-on;
 • - opracowywanie zbiorczych zestawień i analiz dotyczących Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości  Kształcenia;
 • - pomoc przy przygotowywaniu projektów aktów prawnych związanych z jakością kształcenia.
 • - informacja o Uczelnianym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia, ramach prawnych, procedurach, wymogach, jakie muszą spełniać plany studiów i programy kształcenia;
 • - przygotowywanie zbiorczych raportów dotyczących jakości kształcenia w AGH w oparciu o materiały przesyłane przez wydziały, w oparciu o wyniki skanowanych ankiet oraz pomoc przy skanowaniu ankiet papierowych;

 

mgr inż. Agnieszka Labisko  

Starszy referent administracyjny

pawilon C-6, IV piętro, pok. 407

T: 12 617 55 40

E: alabisko@agh.edu.pl

 

 • − wprowadzanie i aktualizacja danych w programie informatycznym do prezentacji programów studiów– w ustalonym zakresie;
 • − pomoc przy weryfikacji danych w programie informatycznym do prezentacji programów studiów, w szczególności w j. angielskim;
 • − pomoc przy weryfikacji dokumentacji dotyczącej tworzenia nowych kierunków i specjalności;
 • − współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz Uczelnianym Zespołem ds. Jakości Kształcenia, a także wydziałami we wszelkich sprawach dotyczących zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni;
 • − informacja o Uczelnianym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia, ramach prawnych, procedurach, wymogach, jakie muszą spełniać programy studiów;
 • − przygotowywanie informacji na stronę internetową Uczelni poświęconą jakości kształcenia. 

 

mgr Konrad Kupka  

Starszy referent administracyjny

pawilon C-6, IV piętro, pok. 407

T: 12 617 55 40

E: kkupka@agh.edu.pl

 

 • -  współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz Uczelnianym Zespołem ds. Jakości Kształcenia, a także wydziałami we wszelkich sprawach dotyczących zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni;
 • informacja o Uczelnianym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia, ramach prawnych, procedurach, wymogach, jakie muszą spełniać programy studiów;
 • -   przygotowywanie projektów ogólnouczelnianych aktów prawnych, dokumentów i działań dotyczących jakości kształcenia we współpracy z Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz UZJK;
 • -  udzielanie informacji o zasadach organizacji procesu kształcenia w uczelni oraz o obowiązujących w tym zakresie przepisach;
 • -  opracowywanie zbiorczych zestawień i analiz dotyczących Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia;
 • -  sprawozdawczość dla władz Uczelni, MNiSW, GUS, POL-on i innych jednostek –
  w ustalonym zakresie
 • -  weryfikacja dokumentacji dotyczącej tworzenia nowych kierunków i specjalności.