Dział Organizacji Studiów

mgr Krzysztof Wajhajmer

Kierownik Działu

pawilon C-1, I piętro, pok. 114
T: 12 617 51 22

E: kwajhaj@agh.edu.pl

 

 • - tok studiów: obsługa podań i odwołań kierowanych do Prorektora ds. Kształcenia, w tym sporządzanie odpowiedzi oraz decyzji administracyjnych;
 • - udzielanie informacji o przepisach związanych z przebiegiem studiów (m.in. Regulamin studiów, zasady pobierania opłat i zwalniania z nich, dokumentacja przebiegu studiów, windykacja należności z tytułu opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych);
 • - nadzór nad funkcjonowaniem w uczelni systemu Dziekanat.XP oraz udział w pracach mających na celu jego doskonalenie;
 • - przygotowanie wzorów druków dotyczących toku studiów i nadzór nad ich wprowadzeniem w systemie Dziekanat.XP;
 • - nadzór nad dokumentacją studencką, w szczególności weryfikacja teczek akt osobowych studentów;
 • - wprowadzanie, weryfikacja, poprawa i nadzór nad prawidłowością danych w zakresie studentów i absolwentów w systemie POL-on i Dziekanat.XP;
 • - przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych (uchwały Senatu, zarządzenia Rektora) w sprawach toku studiów;
 • - wsparcie czynności związanych z obsługą UBPO.

 

mgr Dagmara Kobiela

Specjalista ds. administracyjnych

pawilon C-1, I piętro, pok. 114

T: 12 617 48 95

E: dako@agh.edu.pl

 

 • - ewidencja studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w szczególności w zakresie studentów zagranicznych (Erasmus+, programy wymian, podwójne dyplomy, studenci na pełnym cyklu kształcenia);
 • - wprowadzanie, weryfikacja, poprawa i nadzór nad prawidłowością danych w zakresie studentów i absolwentów w systemie POL-on i Dziekanat.XP, w szczególności w zakresie studentów zagranicznych;
 • - współpraca z Uczelnianym Centrum Informatyki (UCI) w zakresie pojawiających się spraw związanych z tokiem studiów w Systemie Dziekanat.XP i Systemie POL-on;
 • - nadzór nad funkcjonowaniem w uczelni systemu Dziekanat.XP oraz udział w pracach mających na celu jego doskonalenie;
 • - udzielanie informacji o przepisach związanych z przebiegiem studiów (m.in. Regulamin studiów, zasady pobierania opłat i zwalniania z nich, dokumentacja przebiegu studiów, windykacja należności z tytułu opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, zasady uznawalności polskich dyplomów ukończenia studiów wyższych za granicą oraz zagranicznych świadectw i dyplomów w Polsce);
 • - kompleksowa obsługa administracyjna Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych (UBPO) w zakresie wszystkich trzech bloków: bloku przedmiotów w językach obcych, bloku przedmiotów humanistycznych i społecznych oraz bloku przedmiotów innowacyjnych, w tym w szczególności: przygotowanie systemu do rekrutacji, ustalanie listy przedmiotów, prowadzenie zapisów studentów, kontrolowanie poprawności danych osobowych studentów zagranicznych z programów wymian międzynarodowych, informowanie studentów o aktualnych kursach, udział w imprezach promocyjnych w zakresie prezentowania oferty kształcenia AGH;
 • - wsparcie czynności związanych z przygotowywaniem wzorów druków dotyczących toku studiów i nadzór nad ich wprowadzeniem w systemie Dziekanat.XP;
 • - wsparcie czynności związanych z przygotowywaniem i wysyłaniem wiadomości informujących lub przypominających do pracowników administracyjnych dziekanatów o konieczności wykonania zadań stałych lub doraźnych będących w ich obowiązku związanych z przebiegiem studiów wyższych;
 • - wsparcie administracyjne dla studentów zagranicznych związane z realizacją przebiegu studiów;
 • - sprawozdawczość w zakresie prowadzonych spraw, w szczególności na potrzeby władz Uczelni, instytucji i służb.

 

mgr inż. Anna Majka

Specjalista ds. administracyjnych

pawilon C-1, I piętro, pok. 112

T: 12 617 56 35

E: amajka@agh.edu.pl

 

 • - kompleksowy nadzór i koordynacja organizacyjna studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia wraz z pełną ewidencją
 • - przygotowywanie dla Prorektora ds. Kształcenia dokumentacji w indywidualnych sprawach studentów i słuchaczy, a także odpowiedzi, pism w ramach studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia, zgodnie z kompetencjami Prorektora ds. Kształcenia;
 • - obsługa podań i odwołań kierowanych do Prorektora ds. Kształcenia, w tym sporządzanie odpowiedzi oraz wsparcie przy sporządzaniu decyzji administracyjnych;
 • - udzielanie informacji o przepisach związanych z przebiegiem studiów (m.in. Regulamin studiów, zasady pobierania opłat i zwalniania z nich, dokumentacja przebiegu studiów, windykacja należności z tytułu opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych);
 • - nadzór nad dokumentacją studencką, w szczególności weryfikacja teczek akt osobowych studentów oraz uczestników studiów podyplomowych.

 

mgr inż. Jadwiga Okafor

Specjalista ds. administracyjnych

pawilon C-1, I piętro, pok. 114

T: 12 617 32 64

E: okafor@agh.edu.pl

 

 • - kompleksowa obsługa administracyjna Uczelnianej Bazy Przedmiotów w Językach Obcych (UBPJO), w tym ustalanie listy przedmiotów, prowadzenie zapisów studentów, pomoc studentom zagranicznym w zakresie przygotowania tzw. learning agreement w zakresie oferty przedmiotów dostępnych w ramach UBPJO; współpraca z osobami odpowiedzialnymi na wydziałach za akceptację zapisów studentów; sprawozdawczość w tym zakresie;
 • - obsługa administracyjna Rady Programowej Studiów Międzynarodowych;
 • - współpraca z Pełnomocnikiem ds. Studiów w Języku Obcym;
 • - prowadzenie i aktualizacja centralnej bazy sal dydaktycznych;
 • - system POL-on: wprowadzanie i weryfikacja danych w wybranym zakresie.

 

mgr Dagmara Szewc

Specjalista ds. administracyjnych

pawilon C-1, I piętro, pok. 114

T: 12 617 36 13

E: szewc@agh.edu.pl

 

 • - ewidencja studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (nadawanie numerów albumu studentów oraz prowadzenie centralnej księgi dyplomów, w tym nadawanie numerów dyplomów, weryfikacja oraz nadzór nad prawidłowością pobierania dyplomów przez dziekanaty);
 • - system POL-on: koordynacja z ramienia Działu Organizacji Studiów spraw związanych z przekazywaniem danych do systemu POL-on, wprowadzanie i weryfikacja danych w systemie POL-on w wybranym zakresie; weryfikacja oraz nadzór nad prawidłowością danych w systemie POL-on i Dziekanat.XP;
 • - nadzór nad funkcjonowaniem w uczelni systemu Dziekanat.XP;
 • - przygotowanie wzorów druków w sprawach toku studiów i nadzór nad ich wprowadzeniem w systemie Dziekanat.XP (m.in. wzór dyplomu, wzór suplementu do dyplomu, wzory zaświadczeń studentów i absolwentów, protokoły, karty okresowych osiągnięć, wzory umów);
 • - udzielanie informacji o przepisach związanych z przebiegiem studiów (m.in. Regulamin studiów, zasady pobierania opłat i zwalniania z nich, dokumentacja przebiegu studiów, windykacja należności z tytułu opłat za kształcenie na studiach oraz uznawalnością kwalifikacji zawodowych);
 • - weryfikacja oraz nadzór nad prawidłowością danych w systemie Dziekanat.XP;
 • - weryfikacja i nadzór nad dokumentacją akt osobowych studentów polskich i cudzoziemców – wsparcie czynności związanych z obsługą toku studiów (obsługa podań i odwołań kierowanych do Prorektora ds. Kształcenia, w tym sporządzanie odpowiedzi oraz decyzji administracyjnych) oraz weryfikacją i nadzorem nad dokumentacją akt osobowych cudzoziemców (pełny cykl, podwójny dyplom) – wsparcie czynności związanych z obsługą UBJO.

 

mgr Monika Sztuka

Starszy referent administracyjny

pawilon C-1, I piętro, pok. 112

T: 12 617 35 74

E: sztuka@agh.edu.pl

 

 • - obsługa podań i odwołań kierowanych do Prorektora ds. Kształcenia, w tym sporządzanie odpowiedzi oraz decyzji administracyjnych;
 • - nadzór nad dokumentacją studencką, w szczególności weryfikacja teczek akt osobowych studentów;
 • - udzielanie informacji o przepisach związanych z przebiegiem studiów wyższych (m.in. Regulamin studiów, zasady pobierania opłat i zwalniania z nich, dokumentacja przebiegu studiów);
 • - przygotowywanie wzorów druków dotyczących toku studiów i nadzór nad ich wprowadzeniem w systemie informatycznym (m.in. wzór dyplomu, wzór suplementu do dyplomu, wzory zaświadczeń studentów i absolwentów, protokoły, karty okresowych osiągnięć, decyzje administracyjne);
 • - przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych (uchwały Senatu, zarządzenia Rektora) w sprawach toku studiów;
 • - przygotowywanie procedur, instrukcji, manuali dla nauczycieli akademickich oraz pracowników dziekanatów w zakresie obsługi przebiegu studiów wyższych, m.in. sporządzania i wypełniania elektronicznych protokołów zaliczenia zajęć, wpisywania ocen do systemu, itp. itd.;

 

Magdalena Tańcula

Specjalista ds. administracyjnych

pawilon C-1, I piętro, pok. 114

T: 12 617 32 62

E: tancula@agh.edu.pl

 

 • - koordynacja spraw Zespołu;
 • - ewidencja studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (nadawanie numerów albumu studentów oraz prowadzenie centralnej księgi dyplomów, w tym nadawanie numerów dyplomów, weryfikacja oraz nadzór nad prawidłowością pobierania dyplomów przez dziekanaty);
 • - wyszukiwanie i udzielanie informacji o statusie studenta odpowiedni służbom (ZUS, Policja, WKU, Prokuratura);
 • - komisyjne niszczenie dyplomów zniszczonych;
 • - udzielanie informacji o przepisach związanych z przebiegiem studiów (m.in. Regulamin studiów, zasady pobierania opłat i zwalniania z nich, dokumentacja przebiegu studiów, windykacja należności z tytułu opłat na studiach);
 • - weryfikacja oraz nadzór nad prawidłowością danych w systemie Dziekanat.XP;
 • - weryfikacja i nadzór nad dokumentacją akt osobowych studentów polskich i cudzoziemców.

 

mgr Bożena Masłowska - długotrwała nieobecność
Specjalista ds. administracyjnych
pawilon C-1, I piętro, pok. 112