Modelowanie swobodne NURBS w oparciu o chmury punktów

Cel szkolenia

Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z metodami tworzenia powierzchni sklejanych NURBS w oparciu o dane pomiarowe w postaci chmur punktów. Mogą być one wykorzystane do modelowania dowolnych obiektów, np. infrastruktury technicznej, budowli, czy powierzchni terenu. W trakcie modelowania, dyskretne dane pomiarowe zostają zamienione na płaty powierzchni z określoną dokładnością. Do tego celu mogą zostać użyte różne metody wyznaczania płatów: bezpośrednio z punktów, pośrednio z siatek mesh lub siatek krzywych na mesh. Modelowanie za pomocą funkcji NURBS nie jest intuicyjne i znacząco różni się od modelowania bryłowego. Dlatego do efektywnego modelowania konieczne jest powiązanie treści teoretycznych z praktycznym modelowaniem obiektów i oceną ich dokładności w oprogramowaniu CAD. Pozwoli to na wykorzystanie zdobytych umiejętności do modelowania dla potrzeb szeroko rozumianej nauki i techniki, niezależnie od skali i przeznaczenia obiektów oraz użytych pakietów oprogramowania. Na zajęciach zostanie wykorzystane oprogramowanie Rhinoceros z nakładką RhinoResurf oraz Solidworks z dodatkiem ScanTo3D.

 

Program szkolenia

Wykłady:

Słuchacze zostaną zapoznani z metodami tworzenia i modyfikacji funkcji sklejanych oraz ich własnościami. Treść obejmuje zagadnienia związane z interpolacją, aproksymacją, krzywymi Beziera, B-sklejanymi i NURBS. Zostaną omówione szczegółowe zagadnienia związane z parametryzacją, warunkami brzegowymi, gęstością danych pomiarowych i zbieżnością do funkcji aproksymowanej, mające istotne znaczenie podczas modelowania. Teoria zostanie następnie rozszerzona na powierzchnie sklejane interpolacyjne oraz aproksymacyjne tworzone z chmur punktów i siatek mesh.

 

Ćwiczenia:

Ćwiczenia stanowić będą praktyczne rozszerzenie treści wykładowych, gdzie słuchacze samodzielnie poznają metody tworzenia i własności funkcji sklejanych, pozwalające na skuteczne modelowanie. W pierwszej kolejności przykłady będą realizowane na krzywych, które pozwolą zrozumieć ideę tworzenia i własności funkcji. Następnie przedstawione i przeanalizowane zostaną różne metody tworzenia powierzchni. Modelownie będzie dotyczyło obiektów o różnej geometrii i gęstości chmur punktów. Większość zajęć realizowana będzie w oprogramowaniu do modelowania NURBS – Rhinoceros 3D wraz z nakładką do modelowania chmur punktów – RhinoResurf, które daje najlepszą możliwość zrozumnienia metod modelowania za pomocą funkcji sklejanych. Wykorzystane zostanie również oprogramowanie SolidWorks z dodatkiem ScanTo3D, pozwalające na technikę modelowania uproszczoną z punktu widzenia wiedzy i doświadczenia użytkownika. Poznane na szkoleniu metody i własności pozwolą na modelowanie w dowolnym oprogramowaniu korzystającym z funkcji sklejanych.

 

Liczba godzin:

26, (1 spotkanie  6-godzinne wykładowe i 4 spotkania 5-godzinne ćwiczeniowe) 

 

Forma zajęć:

wykłady i ćwiczenia projektowe

 

Liczba uczestników:

min. 10, maks. 15

 

Język wykładowy:

polski 

 

Forma i warunek zaliczenia:

wykonanie i zaliczenie projektów

 

Koszt szkolenia:

1300 zł za osobę