Tym się zajmujemy

Zakres działalności Centrum Organizacji Kształcenia:

NADZÓR

 • i koordynacja procesu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, na studiach podyplomowych oraz w ramach kursów dokształcających;

OPRACOWYWANIE

 • - projektów dokumentów i działań Prorektora ds. Kształcenia wynikających z obowiązków i uprawnień Prorektora z zakresu kształcenia, określonych w zewnętrznych i wewnętrznych aktach prawnych;
 • - zbiorczego planu i sprawozdawczości z zakresu działalności dydaktycznej dla władz uczelni, MNiSW, GUS i innych instytucji;

KOORDYNACJA

 • - spraw związanych z uprawnieniami wydziałów do prowadzenia kierunków studiów, ich akredytacją oraz polityką jakości kształcenia;
 • - organizacyjna studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających wraz z pełną ewidencją w tym zakresie;
 • - procesu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców podejmujących studia wyższe w AGH na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich;
 • - koordynacja staży i praktyk studentów zagranicznych;

PROWADZENIE

 • centralnej ewidencji studentów i albumu studentów oraz księgi dyplomów;

ROZLICZANIE

 • dydaktyki uczelni - kontrola wykonania pensum i naliczania godzin ponadwymiarowych;

EWIDENCJA

 • - informacji o wykorzystaniu sal dydaktycznych;
 • - zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych dotyczących kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych i w ramach kursów dokształcających oraz prowadzenie monitoringu oraz kontroli ich respektowania przez jednostki uczelni;

WSPÓŁPRACA

 • - z Samorządem Studentów AGH, ruchem naukowym studentów oraz z organizacjami studenckimi w zakresie spraw kształcenia;
 • - ze szkołami średnimi w zakresie promocji oferty kształcenia w AGH;
 • - z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną i Centrum Rekrutacji w zakresie rekrutacji na studia w uczelni;
 • - z Działem Współpracy z Zagranicą w zakresie umów o podwójnym dyplomowaniu, w obszarach warunków studiowania, ukończenia studiów oraz strategii promocji międzynarodowej;

ORGANIZACJA

 • (przygotowanie i realizacja) akcji promocyjnych uczelni w zakresie oferty kształcenia na studiach wyższych, na studiach podyplomowych oraz w ramach kursów dokształcających w uzgodnieniu z Zespołem ds. Informacji i Promocji w Biurze Rektora;

PROWADZENIE

 • bazy danych z zakresu kształcenia na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających i udostępnianie jej w celu wewnętrznych rozliczeń;

GROMADZENIE

 • informacji o potrzebach rynkowych w zakresie kształcenia na studiach podyplomowych i kursach dokształcających;

REALIZACJA

 • działań związanych z nadzorem Prorektora ds. Kształcenia nad jednostkami pozawydziałowymi zgodnie z § 3;

OBSŁUGA

 • - studentów zagranicznych podejmujących studia w AGH w ramach programów wymian międzynarodowych;
 • - wyznaczonych organizacji, komisji i zespołów związanych z kompetencjami Prorektora ds. Kształcenia;

WERYFIKACJA

 • merytoryczna kalkulacji kosztów organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających;

PRZELICZANIE

 • ocen z zagranicznych dokumentów o wykształceniu na potrzeby rekrutacji prowadzonej na zasadach obowiązujących obywateli polskich;

TWORZENIE

 • oraz skanowanie, opracowanie i archiwizacja ankiet papierowych;

KONTROLA

 • wewnętrzna w zakresie procesu kształcenia realizowana na polecenie Prorektora ds. Kształcenia.