Przedmioty Humanistyczne i Społeczne

O bloku humanistyczno-społecznym

Blok humanistyczno-społeczny UBPO tworzy ponad 100 przedmiotów dedykowanych studentom studiów I i II stopnia z dyscyplin szeroko pojętej humanistyki, jak również ukierunkowanych na zagadnienia społeczne, ekonomiczne, przedsiębiorczości czy rozwój kompetencji miękkich.

 

Dzięki przedmiotom H-S z UBPO studenci mogą realizować obowiązkowy z punktu widzenia programu studiów przedmiot humanistyczno-społeczny, lub wybrać z bazy przedmiot nieobjęty programem studiów, jako przedmiot dodatkowy.

 

Większość przedmiotów H-S z UBPO to przedmioty 2 lub 3-ECTSowe (w bazie jest jeden przedmiot za 1 ECTS dedykowany studentom II stopnia), zatem są to w znakomitej większości przedmioty 30 - 45-godzinne.

 

Staramy się, aby większość zajęć była realizowana w paśmie porannym, tj. 8:00 - 10:30, oraz popołudniowym - od godziny 15:00

 

Pełna oferta przedmiotów H-S na dany rok akademicki w podziale na semestry zimowy i letni znajduje się w systemie Sylabusy AGH.

 

Baza przedmiotów H-S jest otwarta do rejestracji dwa razy w roku akademickim przed rozpoczęciem każdego semestru.

 

Zapisy odbywają się za pośrednictwem systemu USOSWeb.

 

Dlaczego przedmiot humanistyczno-społeczny?

• Studenci kierunków studiów niebędących naukami humanistycznymi lub społecznymi mają obowiązek (Rozporządzenie MNiSW ws. studiów) zrealizować w ramach programu studiów moduły humanistyczne lub społeczne za sumaryczną ilość nie mniejszą niż 5 ECTS w ramach poziomu studiów.

 

• W programach studiów w AGH obowiązkowe moduły H-S najczęściej rozdzielone są na dwa kursy po 2 lub 3 ECTS przypadające na plan studiów w poszczególnych semestrach. Tak punktowane przedmioty znajdują się w bloku H-S UBPO (oraz jeden przedmiot za 1 ECTS dla studentów studiów II stopnia).

 

• AGH stwarza możliwość uczęszczania i realizacji modułów H-S w ramach UBPO, dającej szerokie spektrum wyboru) lub w ramach kursów organizowanych indywidualnie przez wydziały. Część wydziałów, poza możliwością skorzystania z własnej oferty, wskazuje blok H-S UBPO jako alternatywę dla realizacji takiego kursu (-ów).

 


⇐ Powrót