Skip to content ↓

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.cok.agh.edu.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Centrum Organizacji Kształcenia AGH.

  • Data publikacji strony internetowej: 2024-01-08.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-23.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • W serwisie występują linki bez dostępnej nazwy;.
  • Na stronie zamieszczane są pliki w dwóch wersjach: PDF, DOC, XLS oraz PPT. Pliki PDF są częściowo dostępne.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-01-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-01-23.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Na stronie cok.agh.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dagmara Kobiela, dako@agh.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 12 617 48 95. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo:
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Biura Rektora AGH
Adres: al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
E-mail: biuro@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617-45-54
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Centrum Organizacji Kształcenia

Aleja Mickiewicza 30
30-059 Kraków
pawilon C-1, 1. piętro

Dostępność siedziby COK
Siedziba AGH znajduje się w dzielnicy Krowodrza. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się przy ul. Czarnowiejskiej, al. Mickiewicza, a tramwajowe przy Placu Inwalidów oraz ul. 3 Maja i ul. Piłsudskiego.

Biura poszczególnych Działów wchodzących w skład Centrum Organizacji Kształcenia znajdują się w budynkach C-1 (1., 2. i 3. piętro), A-3 (parter) oraz C-5 (4. piętro).

Wejście główne do budynku C-1 znajduje się przy Alei Mickiewicza 30. Przy wejściu do budynku znajdują się schody. Jest dostępny podjazd przeznaczony dla osób poruszających się na wózkach.

Wejście główne do budynku A-3 znajduje się od strony kampusu AGH, przy bramie głównej AGH, ul. Reymonta 7. Przy wejściu do budynku znajdują się schody. Jest dostępny podjazd przeznaczony dla osób poruszających się na wózkach (od strony budynku Centrum Dydaktyki U-2).
Wejście główne do budynku C-5 (Centrum Energetyki) znajduje się od strony kampusu AGH, bliżej ul. Czarnowiejskiej. Wejście pozbawione jest schodów.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Wszystkie budynki wyposażone są w windy. Korytarze w budynkach zapewniają swobodne poruszanie się.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynkach nie ma wyżej wymienionych specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu wewnętrznym, od strony wejścia (windy) do budynku A-0 dostosowanego dla osób niepełnosprawnych znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

Na parking prowadzi wjazd od ulicy Reymonta 7 (Brama Główna). Wjazd na parking ogranicza szlaban przy, którym znajduje się domofon oraz stanowisko obsługi. Istnieje możliwość ubiegania się kartę otwierającą szlaban lub pomoc pracownika Straży AGH.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynków można wejść z psem asystującym.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Działem Dostępności AGH
Strona: https://www.dostepnosc.agh.edu.pl/
E-mail: dostepnosc@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617-46-30

Stopka