Skip to content ↓

Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów

Zapoznaj się z informacjami o procedurze nostryfikacji oraz wymogami formalnymi:

 • Dyplom ukończenia studiów za granicą może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej (wykaz umów – https://www.gov.pl/web/nauka/umowy-dwustronne-dotyczace-uznawalnosci-wyksztalcenia) określającej równoważność, a w przypadku jej braku – w drodze postępowania nostryfikacyjnego. Osoba, której dyplom został uznany za równoważny polskiemu dyplomowi i tytułowi, może posługiwać się odpowiednim polskim tytułem zawodowym.
 • Postępowanie nostryfikacyjne wszczyna się na wniosek zainteresowanego, który należy złożyć do uczelni posiadającej odpowiednią kategorię naukową (A+, A albo B+) w dyscyplinie, której dotyczy wniosek. Osoba składająca wniosek powinna również brać pod uwagę profil uczelni, pozwalający na jego merytoryczną ocenę.
 • Za postępowanie nostryfikacyjne pobierana jest opłata w wysokości 4 685  PLN.
 • W przypadku stwierdzenia braku właściwości uczelni do przeprowadzenia postępowania, uczelnia wydaje postanowienie o odmowie jego przeprowadzenia, na które przysługuje zażalenie. Nie pobiera się wówczas opłaty za postępowanie nostryfikacyjne.

Procedurze są podawane wyłącznie wnioski, które spełniają wszystkie wymogi formalne, tzn. złożone zostały wszystkie wymagane dokumenty oraz została uiszczona opłata za przeprowadzenie procedury nostryfikacyjnej.

schemat pokazujący procedurę nostryfikacji

Do terminu maksymalnie 90 dni nie wlicza się okresów wyznaczonych na:

 • przedłożenie apostille lub legalizacji i tłumaczenia dokumentów
 • złożenie egzaminów lub odbycie praktyk zawodowych – w przypadku zobowiązania wnioskodawcy do uzupełnienia efektów uczenia się.

Postępowanie nostryfikacyjne w AGH odbywa się zgodnie z Zarządzeniem nr 53 Rektora AGH z 10 września 2021 r.:

* Załącznik jest dwujęzyczny (polsko-angielski).

Aby rozpocząć postępowanie ws. nostryfikacji dyplomu należy złożyć wniosek wg wzoru powyżej oraz następujące załączniki, tj.:

 • dyplom ukończenia studiów;
 • dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów, w szczególności: suplement do dyplomu, wykaz zaliczonych przedmiotów i uzyskanych ocen, indeks lub inny dokument, praca dyplomowa;
 • świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego wnioskodawca został przyjęty na studia;
 • dowód wniesienia opłaty (4 685 PLN) za postępowanie nostryfikacyjne.

Wniosek należy złożyć w biurze Centrum Organizacji Kształcenia AGH.

Dyplom ukończenia studiów, który będzie nostryfikowany, suplement do dyplomu oraz dokument, na podstawie, którego wnioskodawca został przyjęty na studia należy przedłożyć w oryginale w celu wykonania przez upoważnionego pracownika uczelni poświadczonej kopii. Oryginały tych dokumentów są zwracane wnioskodawcy.

Sugerujemy, aby do dokumentacji umożliwiającej ocenę przebiegu studiów, w szczególności w zakresie nabywanej wiedzy i umiejętności, dołączyć bardziej szczegółowe opisy programu studiów, zrealizowanych przedmiotów (sylabusy). Jeśli opisy są dostępne w formie elektronicznej, akceptowalne jest wskazanie linku do strony internetowej, na której się znajdują.

Do wniosku należy także dołączyć tłumaczenia przysięgłe na język polski załączników (dyplom ukończenia studiów, który będzie nostryfikowany, suplement do dyplomu oraz dokument, na podstawie, którego wnioskodawca został przyjęty na studia). Tłumaczenia powinny być sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego albo sporządzone i poświadczone przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku wątpliwości co do autentyczności dokumentów, o których mowa powyżej, AGH może zażądać przedłożenia przez wnioskodawcę określonego dokumentu wraz z apostille lub legalizacją wykonaną przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji lub szkolnictwa wyższego wydano dany dokument, lub akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji lub szkolnictwa wyższego wydano dany dokument.

Opłatę za przeprowadzenie postępowania w wysokości 4 685 PLN (tj. 50% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia profesora w uczelni publicznej) należy uiścić na konto AGH: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 – nr subkonta: 9715.

Tytuł przelewu powinien zawierać nr subkonta: 9715 oraz dane osoby aplikującej, np. 9715/Jan Kowalski/opłata za postępowanie ws. nostryfikacji dyplomu.

Uiszczenie opłaty za postępowanie nostryfikacyjne jest jednym z wymogów formalnych, których należy dopełnić, składając wniosek.

Prorektor ds. Kształcenia przekazuje wniosek odpowiedniemu wydziałowi AGH. Dziekan tego wydziału powołuje Zespół, którego zadaniem jest merytoryczna ocena wniosku. Ocena ta polega m.in. na porównaniu programu studiów czy uzyskanych efektów uczenia się podczas studiów zagranicą z programem i efektami podobnego kierunku studiów w AGH.

Po przeprowadzeniu procedury oceny wniosku Zespół sporządza protokół wraz z opinią:

 • pozytywną w sprawie uznania dyplomu ukończenia studiów za równoważny dyplomowi polskiemu i odpowiedniemu tytułowi zawodowemu

Wydawane jest wówczas zaświadczenie o równoważności dyplomu uzyskanego za granicą z polskim dyplomem i tytułem zawodowym. Zaświadczenie jest ważne łącznie z oryginałem dyplomu albo odpisem dyplomu poświadczonym za zgodność z oryginałem.

 • negatywną w sprawie odmowy uznania dyplomu ukończenia studiów za równoważny dyplomowi polskiemu i odpowiedniemu tytułowi zawodowemu;
 • w sprawie zobowiązania aplikanta do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych w przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów.

W przypadku zobowiązania do uzupełnienia efektów kształcenia dziekan wydziału informuje wnioskodawcę na piśmie wraz z uzasadnieniem o konieczności złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych wraz ze wskazaniem warunków i terminów przeprowadzenia egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych.

  Prorektor ds. Kształcenia po otrzymaniu dokumentacji w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej wniosku, działając z upoważnienia Rektora AGH:

  Odmowa uznania dyplomu za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi ukończenia studiów wyższych może nastąpić w szczególności w przypadku, gdy:

  • instytucja, która wydała dyplom, lub instytucja, w której prowadzone było kształcenie:
   • w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa ta instytucja, nie była akredytowaną uczelnią w dniu wydania dyplomu lub realizowała program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu,
   • nie działa w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa,
  • program studiów wyższych albo jego część były realizowane niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie;
  • osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą nie wykonała obowiązków wynikających z opinii sprawie zobowiązania aplikanta do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych w przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów.

  Kontakt

  Centrum Organizacji Kształcenia 

  paw. C-1
  pok. 114
  al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków

  +48 12 617 48 95
  nostryfikacja@agh.edu.pl

  Przydatne linki

  Uznawalność wykształcenia, informacje o systemach edukacji:

  Stopka