Skip to content ↓

Praktyki studenckie

Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu, jeżeli program studiów obowiązujący na danym kierunku studiów, poziomie i profilu przewiduje obowiązek zaliczenia takich praktyk

Student ma obowiązek posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej w okresie odbywania praktyk zawodowych w przypadku gdy podmiot, w którym student ma odbywać praktykę, uzależnia przyjęcie studenta na praktykę od posiadania takiego ubezpieczenia

Praktyka zawodowa może być realizowana w terminach ustalonych przez opiekuna praktyk, przy czym podlega zaliczeniu w semestrze, w którym program studiów obowiązujący na danym kierunku studiów, poziomie i profilu przewiduje obowiązek jej zaliczenia

Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje opiekun praktyk wyznaczony przez Dziekana Wydziału

Opiekun praktyk może zaliczyć na poczet praktyki zawodowej czynności wykonywane przez studenta w szczególności w ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu, jeżeli:
1) umożliwiły one uzyskanie efektów uczenia się przypisanych do praktyki zawodowej określonych w programie studiów obowiązującym na danym kierunku studiów, poziomie i profilu;
2) okres wykonywania tych czynności nie jest krótszy niż wymiar praktyki zawodowej określony w programie studiów obowiązującym na danym kierunku studiów, poziomie i profilu;
3) czynności te były wykonywane nie później niż w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku przez studenta

Koszty związane z realizacją praktyk, w szczególności koszty podróży, noclegów, wyżywienia, czy koszty ubezpieczenia, student ponosi we własnym zakresie, chyba że Uczelnia lub wydział dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych na pokrycie kosztów praktyk

Godzina praktyk jest tożsama z godziną dydaktyczną - liczy 45 minut

Wykaz zakładów pracy można uzyskać u wydziałowego opiekuna praktyk lub w Centrum Karier

Stopka