Skip to content ↓

Procedura zgłaszania nowych przedmiotów

Zgłaszanie propozycji oraz włączanie przedmiotów do UBPO odbywa się wg poniższej procedury:

 

1. Przekazanie zgłoszenia poprzez przedstawiciela wydziału/innej jednostki organizacyjnej w Radzie Programowej ds. Przedmiotów Obieralnych (RPPO) do Działu Organizacji Studiów (DOS) w Centrum Organizacji Kształcenia (COK).

Propozycja nowego przedmiotu powinna być skonsultowana z władzami dziekańskimi wydziału/jednostki, w której osoba zgłaszająca przedmiot jest zatrudniona. Propozycję nowego przedmiotu należy następnie przesłać na odpowiednim formularzu (są załączone poniżej, odrębne dla każdego z bloków UBPO) do DOS na adres ubpo@agh.edu.pl wraz z mailową akceptacją dziekana.

2. Zgłoszenia nowych przedmiotów są poddawane preselekcji podczas spotkań Zespołów roboczych ds. bloków UBPO.

W toku prac Zespołów roboczych nad propozycją przedmiotu brane są pod uwagę aktualne potrzeby oferty UBPO oraz merytoryczny aspekt zgłoszenia. Ewentualne uwagi czy sugestie dotyczące przedmiotu są przekazywane do autora propozycji oraz przedstawiciela wydziału/jednostki w RPPO lub są oni informowani o negatywnej ocenie Zespołu w kwestii poddania propozycji pod opinię RPPO.

3. Po pozytywnej opinii Zespołu/ewentualnej korekcie w zgłoszeniu, propozycja nowego przedmiotu jest poddawana pod obrady RPPO, która opiniuje ją w kontekście włączenia do UBPO.

RPPO zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz na trzy miesiące.

4. W przypadku pozytywnej opinii RPPO, propozycje nowych przedmiotów do UBPO zatwierdza Prorektor ds. Kształcenia.

5. Należy sporządzić i opublikować sylabus przedmiotu, a w przypadku przedmiotów w języku obcym sylabus w języku obcym, na zasadach określonych w Regulaminie studiów wyższych AGH.

 

Wymagania dotyczące zgłoszeń:

  • każdy przedmiot należy zakwalifikować do danego bloku UBPO: obcojęzyczny, humanistyczno-społeczny lub innowacyjny
  • przedmiotowi z bloku humanistyczno-społecznego należy przypisać poziom studiów, na którym będzie realizowany
  • dla każdego przedmiotu należy określić wymiar godzinowy zajęć wraz ze wskazaniem ich formy

 

Zakres wymaganych informacji zawierają formularze zgłoszeniowe:

 

Punktacja ECTS:

Formularz zgłoszenia przedmiotu zawiera rubrykę, w której należy wskazać proponowaną liczbę punktów ECTS przypisaną nowemu przedmiotowi, przy czym należy mieć na uwadze na uwadze przed wszystkim zapisy Zarządzenia Rektora ws. UBPO (§6 ust. 4 pkt 3) oraz poniższe wytyczne przyjęte przez RPPO. Jeżeli dany przedmiot stanowi element programu studiów obowiązującego na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia wówczas przyjmuje się taką liczbę punktów ECTS, jaka wynika z tego programu studiów.

 

Aktualne potrzeby bloków UBPO:

  • blok obcojęzyczny: przedmioty z dziedziny ICTs (informatycznych) o wymiarze godz. 28 godz. – 30 godz. za 4 ECTS. Propozycje można zgłaszać do 14 lutego 2024
  • blok innowacyjny: propozycje można zgłaszać do 14 lutego 2024 r. Informacje o wymaganiach, jakie powinny spełniać propozycje, znajdują się w wytycznych.

Zobacz prezentację dot. funkcjonowania bloku innowacyjnego

  • blok humanistyczno-społeczny: przedmioty za 2 ECTS dla I lub II stopnia studiów.

W przypadku chęci zgłoszenia propozycji należy ją przesłać w terminach:

  • do 30 kwietnia - dla przedmiotów, które mogłyby znaleźć się w ofercie UBPO począwszy od semestru zimowego 2024/2025;
  • do 30 listopada - dla przedmiotów, które mogłyby znaleźć się w ofercie UBPO począwszy od semestru letniego 2023/2024 .

 

Stopka