Skip to content ↓

Zasady zapisów i FAQs

Zapisy odbywają się przed rozpoczęciem każdego semestru. W tym celu należy śledzić informacje na stronie https://cok.unit-prod.agh.edu.pl/ubpo 👉 Rejestracje

Każdy student może stać się uczestnikiem, bez względu na to czy studiuje na pierwszym czy drugim stopniu studiów. Zapisy są dobrowolne.

To zależy od przedmiotu. Warto sprawdzić wcześniej, czy prowadzący będzie wymagał jakiś dodatkowych umiejętności od uczestnika. Takie informacje znajdują się w sylabusie przedmiotu „Wymagania wstępne i dodatkowe”. Sylabus AGH: sylabusy.agh.edu.pl

Zgodnie z Regulaminem pobierania opłat na studiach wyższych w AGH

(zarządzenie nr 29/2019 Rektora AGH z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu pobierania opłat na studiach wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 50/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 29/2019 Rektora AGH z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu pobierania opłat na studiach wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie)

Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów na studiach stacjonarnych (patrz § 13):

w przypadku prowadzenia zajęć w ramach Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych (UBPO) student studiów stacjonarnych może realizować przedmioty stanowiące ofertę takiej bazy nieodpłatnie.

Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów na studiach niestacjonarnych (patrz § 8):

w przypadku korzystania z zajęć w ramach Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych (UBPO) student studiów niestacjonarnych może realizować przedmioty stanowiące ofertę takiej bazy w ramach opłaty semestralnej jako przedmioty obieralne w zakresie programu studiów obowiązującego na danym kierunku, poziomie i profilu oraz, dodatkowo odpłatnie, jako przedmioty nieobjęte programem studiów, na zasadach określonych w Regulaminie studiów.

Regulamin opłat dostępny jest  TUTAJ

Z wybranego przedmiotu student powinien uzyskać zaliczenie z oceną.

Nie ma określonego limitu. Rejestracja ustawiona jest na jeden wybór przedmiotu spośród proponowanych w danym semestrze. W celu zapisu na kolejny przedmiot, prosimy w trakcie rejestracji o kontakt mailowy ubpo@agh.edu.pl Po zamknięciu rejestracji, w przypadku wolnych miejsc, nastąpi dopisanie do wskazanego przedmiotu.

Rejestracja odbywa się poprzez System USOSweb. W związku z tym zainteresowany student powinien mieć założony adres mailowy w domenie agh.edu.pl 

Zgodnie z § 8 Regulaminu studiów wyższych AGH student  realizuje dany przedmiot jako przedmiot dodatkowy. Zgodę na realizację przedmiotu należy uzyskać od Dziekana Wydziału. Po uzyskaniu zgody, z chwilą umieszczenia takiego przedmiotu w semestralnym planie studiów student zobowiązany jest go zaliczyć zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie studiów wyższych AGH oraz przez prowadzącego przedmiot. Związane z tym punkty ECTS nie są uwzględniane przy zaliczeniu danego semestru studiów, zaś są uwzględniane jako dodatkowe osiągnięcia studenta w suplemencie.

Pobierz – podanie do dziekana o realizację przedmiotu dodatkowego

Student zalicza przedmiot zgodnie z zapisami Regulaminu studiów wyższych AGH.

W przypadku niespełnienia warunków do zaliczenia przedmiotu w danym semestrze student zobowiązany jest go powtórzyć w terminie określonym przez Dziekana Wydziału. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do Dziekana Wydziału.

Powtarzanie przedmiotu wiąże się z koniecznością ponownego udziału w zajęciach z przedmiotu, którego student mimo obowiązku zaliczenia nie zaliczył.

W razie braku możliwości powtórzenia tego samego przedmiotu z przyczyn nieleżących po stronie studenta, jako powtarzany przedmiot, student zobowiązany jest zaliczyć inny przedmiot o nominalnej liczbie godzin i punktów ECTS odpowiadającej liczbie godzin i punktów ECTS niezaliczonego przedmiotu, wyznaczony przez Dziekana Wydziału.

Przy dokonywaniu wpisu student umieszcza powtórnie zaliczany przedmiot w swoim semestralnym planie zajęć.

(patrz § 18 Regulaminu studiów wyższych AGH link )

Jednocześnie, zgodnie z Regulaminem pobierania opłat na studiach wyższych w AGH student zobowiązany jest wnieść opłatę za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce.

(patrz § 2 Regulaminu pobierania opłat na studiach wyższych w AGH)
zarządzenie nr 29/2019 Rektora AGH z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu pobierania opłat na studiach wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 50/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 29/2019 Rektora AGH z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu pobierania opłat na studiach wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie).

Zgodnie z § 17 ust. 12 Regulaminu studiów AGH udzielenie wpisu na ostatni semestr studiów pierwszego stopnia dopuszczalne jest pod warunkiem zaliczenia wszystkich wymaganych planem wcześniejszych semestrów studiów modułów zajęć oraz braku jakichkolwiek zaległości w nauce.

W trakcie trwania rejestracji mają Państwo pełną dowolność w doborze przedmiotów. Po jej zamknięciu, modyfikacje są możliwe za pośrednictwem Działu Organizacji Studiów w Centrum Organizacji Kształcenia.

Dlatego prosimy, aby wszystkie zmiany, których chcieliby Państwo dokonać już po zamknięciu rejestracji, tj. w momencie, kiedy nie mogą ich Państwo dokonać samodzielnie w systemie USOSWeb, komunikować Działowi Organizacji Studiów najpóźniej do 2 tygodni od rozpoczęcia danego semestru, wysyłając email na adres ubpo@agh.edu.pl

Zmiana  semestralnego planu  zajęć (w tym przypadku wypisanie z przedmiotu)  dopuszczalna  jest  wyłącznie  za  zgodą Dziekana Wydziału!
(patrz § 8 Regulaminu studiów wyższych AGH – link)

UWAGA: po upłynięciu 2 tygodni od rozpoczęcia danego semestru modyfikacje w zakresie wybranych z UBPO przedmiotów są niemożliwe.

- minimum wymagane do uruchomienia przedmiotu to 7 uczestników. Jeśli blisko końca rejestracji przedmiot nie osiągnął minimum, sugerujemy szukanie alternatywnych terminów odbywania się zajęć. W szczególności dotyczy to grup ćwiczeniowych;

- tylko w trakcie trwania tury zapisów można rejestrować się, wyrejestrowywać się z przedmiotów czy deklarować zmianę grupy;

- przed dokonaniem zapisu prosimy o dokładnie zapoznanie się z grafikami oferowanych przedmiotów;

- z uwagi na duże zainteresowanie zapisami na przedmioty Bloku Innowacyjnego prosimy o przemyślane wybory, aby nie blokować miejsca chętnym.

Stopka