Skip to content ↓

Pensum

AKTY PRAWNE

Zarządzenie Nr 71/2023 Rektora AGH z dnia 20 października 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2020 Rektora AGH z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowej organizacji i trybu rozliczania zajęć dydaktycznych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (zaktualizowane załączniki 3, 4, 6 znajdują się w sekcji 'Wzory formularzy')

Zarządzenie nr 57/2021 Rektora AGH z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2020 Rektora AGH z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowej organizacji i trybu rozliczania zajęć dydaktycznych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (zaktualizowane załączniki 3 i 6 znajdują się w sekcji 'Wzory formularzy')

Zarządzenie nr 90/2020 Rektora AGH z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2020 Rektora AGH z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowej organizacji i trybu rozliczania zajęć dydaktycznych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (zaktualizowane załączniki 1, 2, 3, 5 znajdują się w sekcji 'Wzory formularzy')

Kontakt

Agnieszka Rosołek
T: 12 617 32 78
E: rosolek@agh.edu.pl

Marta Siemińska
T: 12 617 48 94
E: mytnik@agh.edu.pl

WZORY FORMULARZY

Załączniki do Zarządzenia nr 1/2020 Rektora AGH w sprawie szczegółowej organizacji i trybu rozliczania zajęć dydaktycznych w AGH (uwzględniające zmiany wprowadzone Zarządzeniami Rektora AGH nr 90/2020, 57/2021 oraz 71/2023)

FAQ

W trakcie sporządzania planów obciążenia dydaktycznego i sprawozdań z wykonania zadań dydaktycznych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów własnych i ogólnouczelnianych. Dokumentami, które obowiązują, są:

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  • Zarządzenie nr 39/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie Regulaminu pracy Akademii Górniczo-Hutniczej;
  • Zarządzenie nr 40/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie stawek za godziny ponadwymiarowe;
  • Zarządzenie nr 1/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowej organizacji i trybu rozliczania zajęć dydaktycznych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wszelkie akty prawne, a także wzory formularzy znajdują się na stronie Centrum Organizacji Kształcenia w zakładce Pensum: Akty prawne, Wzory formularzy.

Wydziały i jednostki pozawydziałowe zobowiązane są do przekazania planów i sprawozdań z dydaktyki do Działu Utrzymania Systemów Obsługi Studiów w Centrum Organizacji Kształcenia - pawilon C-1, pok. 110.

Nieprzekraczalnym terminem złożenia tych dokumentów jest 30 listopada każdego roku akademickiego.

Wydziały oraz jednostki pozawydziałowe mają obowiązek przygotować plan obciążenia dydaktycznego swoich pracowników na formularzach zgodnych z obowiązującym w danym roku akademickim zarządzeniem Rektora.

Nieprzekraczalnym terminem składania tego dokumentu jest 10 października każdego roku akademickiego.

Jeden egzemplarz sprawozdania z wykonania obciążeń dydaktycznych poszczególnych nauczycieli akademickich jednostki, zatrudnionych na podstawie mianowania albo umowy o pracę wraz z informacją o liczbie godzin zrealizowanych przez doktorantów samodzielnie prowadzących zajęcia oraz liczbie godzin zrealizowanych w ramach umów cywilnoprawnych, zatwierdzony przez dziekana wydziału;

  • Jeden egzemplarz wykazu prac dyplomowych;
  • Polecenie wypłaty za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych w ramach danego wydziału, zatwierdzone przez dziekana wydziału;
  • Polecenie wypłaty za godziny ponadwymiarowe na studiach niestacjonarnych w ramach danego wydziału, zatwierdzone przez dziekana wydziału;

Zgodnie z § 5 ust. 1 Zarządzenia nr 1/2020 Rektora AGH z dnia 8 stycznia 2020 r. powyższe dokumenty należy dostarczyć również w wersji elektronicznej, która jest zgodna z wersją papierową.

Zgodnie z § 52 ust. 7 Regulaminu Pracy AGH nauczycielowi akademickiemu w czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela akademickiego, w tym także w przypadku odwołania zajęć przez Rektora albo dziekana wydziału, godziny zajęć dydaktycznych wynikające z pensum dydaktycznego, które według planu zajęć przypadałyby na okres tej nieobecności, zalicza się, dla celów ustalenia liczby godzin zajęć dydaktycznych, jako godziny przepracowane zgodnie z planem.

Zgodnie z § 54 ust. 4 Regulaminu Pracy AGH nauczycielowi akademickiemu, który korzysta z obniżenia pensum dydaktycznego, o którym mowa w § 51 Regulaminu Pracy (tzw. obniżka funkcyjna), a także w stosunku do którego znajduje zastosowanie § 50 ust. 6 – 8 Regulaminu Pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje jedynie za zajęcia zrealizowane powyżej pensum dydaktycznego ustalonego dla danego stanowiska na podstawie § 50 Regulaminu Pracy.

Zgodnie z § 51 ust. 6 Regulaminu Pracy AGH obniżka pensum dydaktycznego dopuszczalna jest tylko z jednego tytułu i tylko na okres jednego roku akademickiego.

Wyjątek stanowią nauczyciele akademiccy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, którzy zgodnie z § 51 ust. 8 mogą skorzystać z dodatkowej obniżki poza obniżką wynikającą z § 51 ust 7.

Zgodnie z § 54 ust. 16 Regulaminu Pracy AGH Rektor, na wniosek dziekana wydziału (dyrektora centrum dydaktycznego), może wyrazić zgodę na prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych przez nauczyciela akademickiego zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy w wysokości do 50% ustalonego dla niego pensum dydaktycznego.

Zgodnie z § 50 ust. 4 Regulaminu Pracy AGH zmiana stanowiska (w danej grupie) w trakcie roku akademickiego nie powoduje zmiany wymiaru pensum.

Zgodnie z § 50 ust. 4 Regulaminu Pracy AGH zmiana grupy w trakcie roku akademickiego powoduje zmianę wymiaru pensum.

Zgodnie z § 54 ust. 17 Regulaminu Pracy AGH nauczycielowi akademickiemu nie powierza się realizacji zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych, jeżeli pozostali nauczyciele akademiccy jednostki nie wykonują pensum dydaktycznego.

Zgodnie z § 49 ust. 1 Regulaminu Pracy AGH wykłady mogą być prowadzone wyłącznie przez nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy.

Stopka